Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005

fff

Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005

fff

http://kilobooks.i

THƯ VIỆN ĐIỆN

LỜI NÓI ĐẤU

Trong cuộc sống hiện nay. xă hội ngày càng phát triển, đời sống con người ngày càng được cài thiện. Chúng ta ngày dần liến đến với sự vãn minh hiện đại. Nhừng con người đi sau may mẩn được thừa hướng nhùng thành tựu. những phát minh khoa học do những người đi trước để lại. Chính vì thế mà xã hội ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Tuy nhiên kéo theo nó Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 là rất nhiều những ánh hưởng xấu. những bất tiện do chính cuộc sống hiện đại để lại : khói bụi. ô nhiễm, tai nạn giao thông … Một trong nhừng vấn đề nhức nhối nhắt hiện nay đó là tình trạng lai nạn giao thông. Đó không chi là nồi lo. là van để đáng quan tâm cua một người mà là cùa toàn xã hội.

Vậy nguyên nhân do đâu? Và biện pháp giãi quyết của các cấp lãnh đạo thể nào ?… Đó là Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 những câu hói cần dược quan tâm .Từ các vấn đề đã nêu trên em xin trình bày liều luận với đề tài : " Vụn dụng cặp phạm trù ngnyên nhân – kết quà đế nói về công tác dam bào trật tự an toàn giao thông năm 2005 "

Với nhưng hiếu biết và việc thu nhập thông tin còn hạn chế. bới vậy em rất mong được sự chi dẫn yắ góp ý của thầy về những sai sót trong quá trinh làm bài.

Em xin chân Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 thành cảm ơn !

NỘI DUNG

I. Mối quan hệ biện chứng cùa cặp phạm trù nguyên nhân – kết quà trong công tác đàm bào an toàn trật tự giao thông năm 2005:

Năm 2005 các bộ. các địa phương và các tố chức xã hội đã có nhiều cố găng chi đạo. thực hiện công tác đâm bao trật tự an toàn giao thông, vì vậy trong lĩnh vực này đà đạt được một số kết qua nhất định. Song do nhiều Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân -kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 nguyên nhân, do nhùng bất cập cua một nước đang phát triển, do nhùng bùng nô của nhu cầu phát triền nên nãm 2005 lình hình tai nạn giao thông vằn tăng cao. nhất là ờ các thành phố lớn.

I. Nguyên nhân gia tăng taỉ nạn giao thông năm 2005:

Qua phân tích chúng ta thấy có những nguyên nhân sau:

a/Trong các nguyên nhân gây tai nạn giao thông thì nhuyên nhân do người tham gia giao thông không chấp hành Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 pháp luật, ý thức chấp hành kém. thói quen vô kỷ luật trong giao thông đang là nguyên nhân trực tiếp, hàng đầu của các vụ tai nạn giao thông. Thống kê nguyên nhân gây ra TNGT cùa nhiều nãm qua đều cho thấy trên từ 70% đến 80% các vụ tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông không chấp hành đúng các qui định về TTATGT ( vi phạm tốc độ 30%. tránh vượt sai qui định 20%, say rượu bia 7 Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 %….). Hiện nay có thế nói hành vi vi phạm TTATGT khá phô biến ỡ mọi lúc. mọi nơi. thậm chí cá đối với những người có trình độ .

Trong những năm qua. đặc biệt từ năm 1998 hàng năm chúng ta cài tạo. nâng cấp được khoảng 1600 km đường quốc lộ. trên 1000 km tinh lộ.

đến nay có trên 6000 kin đường quốc lộ tốt, mặc dù vẫn chủ yếu trên đường cù nhưng mặt đường êm thuận hơn. nhiều Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 nơi được mỡ rộng, chính vì vậy chơ phép phương tiện có thê lưu thông với tốc íỉộ cao hơn (rước ( nhiều doạn dường giam dược 50% thời gian di lại). Khi phương tiện chạy với lốc dộ caơ cùng với một số hạn chế khác, và dặc biệt ý thức chấp hành pháp luật cùa người tham gia giao thông kém thì việc gia tăng TNGT là điều khó tránh khói.

b/ Cùng với sự phát triền kinh tế. phương tiện giao thông năm Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 2005 lãng dáng kể, dặc biệl là xe mớ lô lãng dộl biến. Năm nay đã dăng ký mói 46.000 ô lô.

1.9 triệu mô lô. như vậy so v,ớí năm 2000 ô tô lãng trên 9%, mô tô tăng 29,3%, trong khi đó những nãm trước chi tăng khoáng 7,5% (500.000 mô tô/ nãm). Sự gia lăng nhanh số lượng mô tò phát sinh những vấn đề sau:

– Số Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 lượng xe mô tô ơ các đõ thi. đặc biệt là Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung quá lớn. hàng ngày khoáng 60% ( bao gồm cả phương tiện vãng lai ) xe mô tô của cả nước hoạt động ờ các đô thị. tình hình này đang là nguyên nhân quan trọng gây ùn tac giao thông, gây khó khăn cho phái Irièn vận lai hành khiỉch công cộng.

– Mặt khác mô tô. xe máy là phương tiện dẻ bị tai Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 nạn và nguy Cơ ngày càng cao khi người đi mô tô không có ý thức chấp hành pháp luật, kỳ năng điều khiển kém. không đội mù báo hiểm.

c/ Thói quen luỳ liện, vô kỳ luật trong giao thông, coi thường việc chấp hành luật lệ giao thông chậm thay dôi là do vừa qua chúng la xứ phạl chưa nghiêm, còn bó qua nhiều hành vi vi phạm, nhiều khi chi tập trung xử

lý nhửng vi phạm lớn bó qua vi Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 phạm nhó . Do xử phạt chưa nghiêm nên không tạo được môi trường sóng theo pháp luật. Mặt khác vấn đề xử phạt chưa nghiêm liên quan đến sự quan tâm đầu tư cho lực lường cường chế thi hành pháp luật TTATGT. Lực lượng CSGT vừa mòng, trang thiết bị thiếu thốn, lạc hậu

d/ Tốc độ đô thị hoá cao. tình trạng phát triển khu dân cư tự phát dọc đường giao thông làm tảng thêm các nút giao cÁt. Hiện nay tình trạng Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 đường giao thông phát triển đến đâu thì nhà dân mọc lên đến đó dọc theo đường khá phổ biến, nhiều đoạn quốc lộ đà biến thành phố làm hạn chế tốc đô lưu thông và là nguy cơ tiềm ẩn gây

Trước đây Chính phú có Nghị toàn giao     ’03/HĐBT qui định hành lang an inh

thông đường bộ. năm 19′     phũ đã ban hành nghị định

TNGT.

172/1999/NĐCP. Bộ GTVT ban hành thông tư 213/2000/ TT BGTVT đề hướng dẫn bảo vệ hành lang cong trinh đường bộ. gần đây liên tục có các chi thị (33/1999/CTTTg. 08/2OO5/ Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 CTTTg) của Thú tướng chính phù yêu cầu Chù tịch Uỷ ban nhân dân các tinh, thành phố (rực thuộc hạn chế lối đa việc hình thành các cụm dân cư mới kéo dài theo các tuyến giao thông đường bộ. đường sắt. xem xét kỳvẩn đề bão đâm an toàn giao thòng khi cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở dọc tuyến giao thông. Để xảy ra tình trạng trên trước hết làn trách nhiệm cùa chính quyền địa phương các cấp. các vãn bàn pháp Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 luật về bão vệ công trình giao thông, bào đàm TTATGT. gần đây nhất Điềm 6 điểu 69 Luật giao thông đường bộ cùng qui định: "Ưỷ ban nhân dân các cap trong phạm vi nhiệm vụ. quyển hạn cùa mình tô chức thực hiện quân lý nhà nước về giao thông đương bộ. và có trách nhiệm tồ chức thực hiện các biện pháp bão đảm trật tự. an toàn giao thòng đường bộ. bão vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong phạm Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 vi địa phương ". Thời gian qua. nhiều địa phương đũ không làm tốt qui hoạch phát triển khu

dân cư theo các văn bân qui định về qui hoạch khu dân cư mà Chính phú và Bộ Xây dựng đã ban hành ( Quyết định 193/BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về xây dưng công trình ven đường ).

Chi tính riêng 11 tháng đầu năm 2005, Bộ GTVT đă kiêm tra lập biên bân 24.300 vụ vi phạm hành lang đường bộ đề Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 nghị chính quyền địa phương xử lý. Tuy nhiên do chưa kiên quyết, kiên trì cùng với chính quyền địa phương trong việc quân lý , xử lý nên để tình trạng trên chậm khắc phục.

e/ Quân lý nhà nước trong lình vưc TTATGT tuy có nhiều cố gắng nhưng hiệu quá còn hạn chế.

Các Bộ. các ngành, các địa            .rong thòi gian qua tuy có nhiều

cổ găng nhưng chưa đáp ứng được tình hình giao thông phức tạp, TNGT gia tảng, còn nhiều hạn chế. Tuy xác đinh là vấn đề xã hội nhưng Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 chưa thật sự tập hợp các lực lượng toan xã hội tham gia thật sự vào công lác TTATGT. chưa tạo được dư luận xã hội lên án nghiêm khắc các hành vi vi pham pháp luật. Mặt khác các biện pháp thực hiện chưa thật kiên quyết, khẩn trương, đặc biệt sự phổi hợp để thực hiện những biện pháp dồng bộ. hiệu quả chưa cao. vai trò của chính quyền cơ sở hết sức quan trọng nhưng I.ĨBND phường, xã chưa quan tâm Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 vì vậy nhiều vấn đề thực sự chưa có hướng giai quyết như lình trạng Lấn chiếm lòng đường via hè đế buôn bán. Lấn chiếm hành lang giao thông xây dựng nhà cứa. họp chợ. làm đường ngang qua đường sắt bất hợp pháp…

g/ Sau hai năm chịu tác động của khủng hoàng tài chính – kinh tế khu vực.năm 2000 chúng ta đà chặn được đà giàm sút. nâng tốc độ tăng trường

r /7         ,                                                             ,         .      <

kinh tế lên 6.7%, năm Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 2005 nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triền với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 7%. Sự phát triển kinh tế của các nước đang phát triển, đặc biệt đối với các nước có tốc độ phát triển kinh tế cao như nước ta cùng là lác nhân gây nguy cơ gia tăng TNGT. Chính đây là một nguyên nhân gia tăng lai nạn giao thông lừ sự phát trién. như là mặt trái của sự phát triển kinh tế.

2. Do còn một số Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005 hạn chế trên nên qua thống kê ta có được băng sổ liệu về lình hình tai nạn năm 2005 như sau (Kết quà):

<<<123>>>

sn VU

1

Al Pu CHẻ

SÁ   NGT r«ĩ

Năm 2

2000

)05 So v<

THƯƠNG

Năm 2(

2000

05 So Vi

Năm 20(

>5 So với 201

Đường bộ

25.040 Vận dụng cặp phạm trù nguyên

+ 11

10.477

+ 39

29.188

+ 14.9 9Í

Đường sat

335

0.3%

Sr 14

)      -3.9<

182

%

-14

Đường sông

358

-71

21

4      -18 9

64

– 4.5 ty

Hàng hâi

98

%

18

30

37,5%

Vận dụng cặp phạm trù

+ 11,1

Tông cộng

25.831

+ 10

10.886

+ 37

29.449

+ 14

5

Nếu bạn cân file word? Xin hay nháp vào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chất lượng cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở tỉnh đắk nông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập phát triển kênh phân phối sản phẩm nhập khẩu tại công ty cổ phần thiên lộc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Co Nhan Dam Luan (Tran Trung Vien)_2.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
con duong ve troi chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005
Vận dụng cặp phạm trù nguyên nhân – kết quản để nói về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2005
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart