Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa  hiện đại hóa ở nước ta

fff

Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa  hiện đại hóa ở nước ta

fff

Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa  hiện đại hóa ở nước ta

fff

Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa  hiện đại hóa ở nước ta

fff

Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa  hiện đại hóa ở nước ta

fff

Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa  hiện đại hóa ở nước ta

fff

http://kilobooks.ci

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUY

I. ĐẠT VÂN ĐẾ

Biện chứng và siêu hình là hai phạm trù trong triết học, nó Là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sẹ vật hiện tượng trong trạng thái tĩnh tại khóng trong mối quan hệ pho biến trong quá trình vận động và phát triẻìi. Do vậy Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta phương pháp này sẽ dần đen sai lầm phú nhận sự phát triển không nhân tháy mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng. Trãi lại với phương pháp tư duy siêu hình, phương pháp biện chúng là phương pháp nhặn thức thẻ giới lý giài thế giới, giái quyết vân để thực hiện theo nguyên tác biện chửng xem xét sự vật hiên tượng trong quá trình không ngừng vận động phát triển đòng thời thấy được mối quan hệ cá thể và đoàn thế.

Trong lịch sù Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta triết học có những thời điểm, tư duy siêu hình chiếm ưu thế so với tư duy biện chứng. Nhưng xét trong toàn bộ lịch sứ triết học thì phép biện chứng luôn giữ vai trò đãc biệt trong đồi số tinh thán triết học. Phép biện chứng là một khoa học cùa triết học. Vì vậy nó cùng phát triển trì thấp tối cao và có những thăng trầm đinh cao cùa phép biện chứng duy vật là phép biện chứng Mác-xít cùa triết học Mác – Lẽ Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta nin. Chù nghĩa Mác luôn đánh giá cao phép biện chứng nhất Là phép biện chứng duy vật, và coi đó là một cõng cụ tư duy đác lực. sác bén đé dấu tranh với thuyết không thẻ biên tư duy siêu hình giúp cho trong nhận thức và cài tạo thế giới.

Dế thấy rỏ bàn chất cùa phép biện chứng và sự phát triến cùa tư duy biện chứng    cùa

nhãn loại thì chúng ta phái nghiên cứu lịch sứ phát triển

cùa phép biện chứng.I Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đôi mới, tiên hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta II. GIÁI QUYẾT VÂN ĐỂ

1. Các phép biẹn chứng tnrớc triết học Mác – Lenin

a) Phép biện chững thời cô đại

Phép biện chững thời cố đại là phép biện chứng lự phát, ngây thơ và mang tính trực quan được hình thành trẽn cơ sờ những quan sát tự nhiên, xà hội hoặc là kinh nghiệm cùa bán thân. Trung tâm lớn cua triết học thời bấy giờ là triết học trung hoa cổ đại. Do đặc điếm vãn hoá cùng như Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hoàn cành lịch sử khác nhau nên sự thẻ hiện tư tường biện chứng. Trong học thuyết triết học cũng có những đạc điếm. Không gióng nhau, nhưng nói chung cà 3 nên triết học lớn đều có những đạc điếm nêu trên.

Dấu tiên phải nói đến là nền triết học An Độ có đại. Đây là hệ thống triết học có sự đan xen hoà đóng giừa triết học và tôn giáo và giừa các trường phái khác nhau. Các tư tường triết học được thế Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện dưới hình thức Là một tôn giáo. Theo cách phân chia truyền thống triết học An Dộ cổ đại có 9 trường phái, trong đó có 6 trường phái là chính thống và 3 trường phái phi chính thống. Trong tất cà các trường phái đó thì trường phái đạo phật là có học thuyết mang tính duy vật biện chứng sâu sác tiêu biểu của nén triết học An Độ cổ đại.

Phật giáo hình thành từ thế ky VI trước cõng nguyên do Tất Dạt Da tên Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiệu là thích ca Mẫu Ni sáng tạo. Phật giáo cho rằng vạn vật trong thế giới không do một đấng thán linh nào sáng tạo ra mà được tạo ra từ hai nguyên tố là sac và danh. Trong dó "danh" bao góm tân và thức, còn "sắc" bao gốm 4 dại là đại địa. đại thuỷ. dại hoà, đại phong. Giính nhìío từ trườngnày mà phật giáo được coi là tổn giáo duy vẠt duy nhất chống lại các tôn giáo thẩn Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta học đương thời. Đồng thời phật giđo dưa ra tư tướng "võ ngã", "vổ biên" nghía là khống có cái gì là trường tòn bất biến, là vinh háng, không có cái gì tổn tại biệt kịp, mà nó tón tại trong một mõi liên hệ. Đây là tư tường biện chứng sâu sac chống lại đạo Bà La môn về sự tón tại cùa cái tôi bất biến "võ thường" tức là biến, biên ớ dây là sự biến dối cùa vạn Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta vật theo chu kỳ. Sinh – tri – di – diệt dối với

sinh vật và thành – trụ – hoại không dôi với con người. Phật giáo cho rang sự tương tác giửa 2 mạt dối lập nhân già hay nhãn duyên chính là dộng lực làm cho thế giới vận động chứ không phái là một thế lực siêu nhân nào dó nam ngoài con người. thè giới là vòng nhún quá vó cùng vó lận. Nói khác một sự vật hiện tượng tổn lại được là nhờ Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hội tụ đù 2 giới . nhân duyên.

l uy đạo phật đà có những bước phát triển lớn vì biện chứng nhưng nó vẫn còn mang tính vó thán không triệt dẻ. bi quan z

Triết học trung hoa cổ dại là một nén triết học lớn cùa nhân loại có tới 103 trường phái triết học lớn nho. Do những dạc diêm cùa hoàn cánh lịch sử cùa cơ cực đạo đức suy đói nên Iricì học trung hoa chỉ lập trung vào việc giãi quyết các vấn Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta đề về chính trị – xã hội, những lư tường biện chứng thời này rất ít và chí xuất hiện khi các nhà triết học giài những vấn đề vế vũ trụ quan.

Học thuyết triết học mang tư tường biện chứng sâu sắc cùa triết học trung hoa là học thuyết âm – dương. Đây là một học thuyết triết học dược phát triển trên cơ sờ một bộ sách có tên là kinh dịch. Nguyên lý triết hoc cơ bán nhất là nhìn nhận mọi tổn tại khóng Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta trong tính đổng nhất tuyệt đói, mà cũng không phai trong sự loại trừ biệt lập không thê’ tương đóng.Trái lại tất cà đéu bao hàm sự thống nhất cùa các mật dối lập đó là âm và dương. Âm dương không loại trừ, không biệt lập. mà bao hàm lẫn nhau, liên hệ tương tác lẫn nhau. Diều này the liiện rất rõ trong kinh dịch "cũngnhư tương lương thói nhu sinh biến hái". Sinh sinh chi vi dịch"Hoc thuyết này có Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hai quan diem the hiện sâu sấc tư lường biện chúng. Một là sự tương tác lán nhau giữa ám và dưong, giữa các mạt dơi lập Làm cho vù trụ biên dói không ngừng: hai là học thuyết này cũng cho rang chu trình vận dộng, biến dịch cùa vạn vật trong vũ tại diễn ra theo nguyên lý phân dõi cái thông nhất như thái cực (thế thong nhất) phân dôi thành lưỡng nghi (âm dương). Sau dó âm dương lại tiến hành phân thành Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta tự tượng là thái ám – thiếu. âm. thái dương – thiếu dương, lừ tượng lại sinh ra bát quái, và trì dà bát quái sinh ra vạn vật.

Tuy vậy, học thuyết âm dưtttig ván còn những hạn ché

Một là. học thuyết âm – dương phù nhận sự phát triển biện chúng theo hướng đi lẽn vì học thuyết âm dương cho rang sự vận động cùa vạn vật diễn ra theo chu kỳ lặp đi lặp Lại và được đảm bào bời nguyên Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta tắc cân bang âm – dương cho ràng sự vận động cùa các hiên tượng chi dừng lại khi đạt được trạng thái cân báng ảm dương. Hai là trong học thuyết ủm -dương còn nhiều yếu tỏ duy tân thần bí như quan điếm "thiên tỏn địa lý” cho ràng trật tự sang hèn trong xà hội bat nguồn từ trật tự cùa trời đất. học đem trật tự cùa xà hội gán cho giới tự nheien. rò Lại dựng hình thức bịa dật đè chứng minh cho Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta sự họp lý vĩnh viễn cùa chế độ đang cấp xà hòi. Điều này phân khoa học.

Tóm lại. học thuyết ám dương đã phản ánh rõ khuynh hướng duy vật và biện chứng à ra chi là tự phát. Nhưng thiêu sỏ hạn chi cùa nó chi là do ở thời kỳ nãy khoa học vì tự nhiên chưa có và triết học chì là kết quà của quá trinh khái quát hoá những kinh nghiệm thực tiẻn lâu dài cùa nhãn dân trung hoa.

Trong thời Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta cổ đại thì nén triết học Hy lạp là nén triết học có nhũng phát hiện mới đối với phép biện chứng. Chính thời kỳnày cùa triết học Hy lạp thuật ngừ "biện chúng" ra đời. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ vé kinh tế trong thời kỳ chiêm hữu nổ lệ H1 lạp cổ đại là những thành tựu to lớn trong khoa hoc tự nhiên, van hoá. nghệ thuật. Dạc biệt là khoa học tự nhiên như thiên van hoc. vât lý cô điên Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta , toán học đã lãm cơ sở cho sự phát triên và là nên tàng cho sự phát triển cùa triết học phương tây sau này.

Nhà triết học điến hình cho nền triết học Hi Lạp có tư tường biện chứng là: Heraclit (540-980 TCN). Theo sự đánh giá cùa Mác. Lénin thì Heraclit là người đã sáng tạo ra phép biện chứng. Ông cũng là người đầu tiên xây dựng phép biện chứng trên lảp trường duy vật. Phép biện chứng cùa õng Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta chưa được trình bày dưới dạng một hệ thống các luận điếm khoa hoc mà hai như các luân điểm quan trong cùa óng vẻ phép biện chứng được đề cập dưới dạng các cảu danh ngôn mang tính thi ca và triết lý. Tư tường biện chúng cùa Heraclic thê thiếu trong 3 vấn đễ sau:

Một là quan niệm về sự vận động vĩnh cửu cùa vật chất. Theo õng thì khiỏng có sự vát. hiên tượng nào cùa thê’ giới đứng yên tuyệt đỏi. mà trái Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta lại

tất cà đều trong trạng thái biến đổi vé chuyến hoá không ngừng. Tư tường này được thè hiện rò trong hai câu danh ngôn.

Chúng ta không thế tám hai lần trên một dòng sòng vì nước mới không ngừng chày".

và "ngay cà mạt trời cũng mỏi ngày một mót"

(Heraclit – giáo trình triết học Mác-LẽmnAAKB CTQG)

Heraclit lại đưa ra quan điểm là lừa chính là băn nguyên của thế giới, là cơ Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta sờ duy nhất và phổ biên nhất cùa tất ca mọi sự vẠt hiện tượng. Đóng thời cùng chính là gốc cùa vận động, tất cà các dạng khác nhau cùa vật chất chi là trạng thái chuyên hoá cùa lừa mà thòi. Đây la một hạn chẻ’ cùa Heraclit và bán chất cùa vật chất và vân động nhưng cũng chính nhờ quan điếm ấy mà Heraclit đã nhân mạnh được tính vinh viễn và bãt diệt cúa thê giới.

Hai là. Heraclit nêu lẽn tư tưởng về Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta sự tổn tại phổ biên cùa cức mâu thuẫn trong mọi sự vật. hiện tượng. Điếu đó thể hiện trong phong đoán về vai trò cùa những mặt đối lập trong biến đổi phổ biến cùa tự nhiên và "sự trao đói cùa nhùng mặt đói lập" về "sự ton tại và thống nhất cùa các mật đối lập. Điểu này thể hiện rõ qua cáu nói cùa ông: "cùng một cái ở trong chúng ta sống và chét, thức và ngũ. trê và già Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta vì ráng cái này biên đối thành cái kia và ngược lại. cái kia và ngược lại. cái kia biên đổi thành cái nàyZ ." Heraclit cũng đã có những phòng đoán đúng về sự đấu tranh và thống nhất của những mặt đối lập. Đánh giá về quan điếm thứ hai của Heraclit Lẽn in đà từng viết "phân dõi cái thống nhất cùa phép biện chứng. Điều này chúng ta đà thấy xuất hiện ngay từ nhà biện chứng Heraclit.

Ba là theo Heracht thì sự Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta vạn đông phát biên không ngừng cùa thẻ giới do quy luật khách quan quy định, quy luật khách quan là trật lự khách quan là mọi cái dang diễn ra trong vũ trị. quỵ luât chú quan là từ ngữ hoc thuyết cùa con người quy luật chủ quan phải phù hợp với quy luật khách quan. Người nào càng tiếp cận được quy luật khách quan bao nhiêu thì càng thõng thái bấy nhiêu. Lý luận nhận thức cùa Heraclit mang tính biện chứng và duy vật sơ khai Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta như cơ bàn là đũng đán.

Trong suốt thời kỳ cổ đại ta thây rằng không có hệ thống triết học nào có tư tường biến chứng sau như cùa Heraclit. Do vậy mà tư tường triết học cùa óng được nhà biện chứng cơ Điêu Đức và các nhà sáng Lập nên chứ nghĩa Mác-Lênm đánh giá cao. như Các Mác và Ph Áng ghen đã nói "Quan niệm vế thê giới mới cùa nguyên thuy. ngây thơ nhung can bàn đó cũng lã quan diêm Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta cúa các nhà Hy Lạp thời cô và người trên diễn đạt dược ràng quan niêm ấy là Heraclit.

Các nhà triết học sau Heraclit tiếp tục kẽ thừa tư tường biện chứng cùa óng và phát triển nó nhung thực sự chưa giãi quyết dược vấn để bàn chất cùa sự vân động vã cùa vân động và cũa vât chất.

Tóm lại. phép biện chứng thời cố dại về căn bàn lã đúng nhung chù yêu mới dựa trẽn nhũng phong đoán những trực kiến thiên tài. Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta Phép biện chứng tự pháp thời cố đại đã nhìn thấy bức tranh chung cùa thê giới trong sự tác dộng cùa nó. Vì vậy không thể tránh khôi bị phù định bời các nén triết học vé sau.

h) Biện chứng thời trung (lại

, I .

Biện chứng thời trung dại hâu như không co. đây là I lưu trán các sự phát triển phép biện cluing. 0 phương dõng vẫn chi duy trì phép biện chứng có được thời cổ đại Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổ i mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta thậm chí tại Ấn Độ phận giá còn bị sụp đổ. Còn ờ phương tây là sự bao trùm của lệnh viện phán khoa học.

c) Phép hiện chítng tay M thế kỷ AV ■ AI ‘///

Suốt trong 4 thê ky (tử thế kỳ XV đến thẻ kỳ XVIII) sự trướng thành cùa tir tường biện chứng Tây Âu mang ý nghĩa độc đáo. Phép biện chứng trong thời kỳ kỳ phát triển dưới sự thõng trị cùa tư duy siêu hình máy móc. Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Nói chung các nhà triết học thời kỳ này mang đậm tư duy siêu hình nhưng cũng cổ những tư tướng biện chứng như tư tướng vẻ "sự phù hợp cùa các mạt đổi lập" cùa G KhoThuVien.com

ệc

Nếu bạn cân file word? Xin hay nháp vào đây!

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập đầu tư phát triển huyện như xuân thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Năng lực của nhân viên đàm phán tại công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Biện pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong bài mỹ thuật lớp 8 Mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn 1954 – 1975
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh x quang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa  hiện đại hóa ở nước ta
Vận dụng phép biện chứng và tư duy biện chứng trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart