VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10

fff

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10

fff

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10

fff

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10

fff

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10

fff

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10

fff

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỎNG NAI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THÈ VINH

Mă số………………………………….

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHẤP NÊU VẤN ĐẺ NHÀM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DẠY PHÀN “CÔNG DÂN VỚI VIẸC HÌNH THÀNH THÉ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHẤP Ll ÁN KHOA HỌC” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10

Người thực hiện: NGUYỄN THỊ THU VÂN

Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy môn GDCD

Năm học: 2014- 2015

sơ YẾU LÝ LỊCH KHOA HỌC

 • 1. THÔNG TIN CHUNG VÈ CÁ NHÂN:

1 . Họ và tên: Nguyền Thị Thu Vàn

 • 2.  Sinh ngày 18 tháng 01 năm 1982

 • 3.  Giới tinh: Nừ

 • 4. Địa chi: 7/ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHAN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 57- KP3 – Biên Hoà – Đồng Nai

 • 5.  Điện thoại: 0977250460

 • 6.  Chức vụ: Giáo viên

 • 7.  Đơn vị công tác : Trường THPT chuyên Lương The Vinh

 • II. TRÌNH Độ ĐÀO TẠO :

 • –  Trình độ chuyên môn: Cứ nhân

 • – Năm nhận bằng: 2005

 • – Chuyên nghành đào tạo: GDCD

III: KINH NGHIỆM KHOA HỌC :

 • – Chín năm kinh nghiệm

  MỤC LỤC


Trang

 • II. Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÉN GIẢI QUYÉT VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP

nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 ĐÈ TÀI

 • 2. Cơ SỜ tlìực tiễn

  2.1. Tính đặc thù phan “Công dân với việc hình thành the giới quan và phương pháp luận khoa học” và sự cần thiết vận dụng phương pháp nèu vấn đề vào giảng dạy.. 7 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP


LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10

 • 2.  Vận dụng phương pháp nêu vấn đề ờ một số nội dung bài học

 • 3. Thực nghiệm vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy phần “Công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học" môn GDCD tại trường THPT chuyên Lương Thế Vinh VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10…………………………………………………………………………………………..21

 • IV. HIỆU QUẢ CỦA ĐẺ TÀI THÔNG QUA KẺT QUẢ THựC NGHIỆM KÉT LUẬN…………………………………………………………………………………………………40

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………..42

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN DẺ NHẢM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRONG MỘT SỎ NỘI DUNG PHÀN “CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẺ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHẤP LUẬN KHOA HỌC”

I LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI

Trong thời đại bùng nô thông tin như hiện nay, lượng kiến thức cua nhàn loại là vô tận, chúng ta phái VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 thay đôi phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, trong đó người học chuyên dan từ vai trò bị động sáng chú động, tích cực tiếp thu kiên thức. Tinh than đó dã dược nêu trong Luật giáo dục 2005 ‘‘Phương pháp giáo dục phô thông phái phát huy tính tích cực, chù động, sáng tạo cùa học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học. đặc diêm đoi tượng học sinh, điêu kiện cua từng lớp học; bồi dường cho học sinh VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 phương pháp tự học, kha năng hợp tác, rèn luyện kỳ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đen tinh câm, đem lại niêm vui, hửng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh Thực hiện mục tiêu này, đôi mới phương pháp dạy học được đây mạnh ờ tat cả các môn học trong nhà trường THPT trong đó có bộ môn GDCD – bộ môn có vai trò quan trọng trong việc giáo dục lập trường, lý tướng, hình thành niem VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 tin và phàm chat đạo đức cho học sinh.

Trong những phương pháp dạy học tích cực hiện nay, dạy học nêu van de là một trong nhừng phương pháp có thê phát huy tinh chu động, sáng tạo, tích cực cúa học sinh nhát. Băng cách sử dụng tinh huống có van đề, học sinh sè chú động chiêm lình tri thức trong quá trình tim hướng giài quyết những van đề dó. Từ đó hình thành ờ các em nhân cách cua người lao động VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 mới biết tự chú và có năng lực giài quyết các van đe do cuộc song đặt ra.

Phan “Công dân với việc hình thành the giới quan và phương pháp luận khoa học” trong chương trình giáo dục công dân 10 có nội dung liên quan trực tiếp tới việc hình thành thế giới quan vả phương pháp luận khoa học cho người học. Tuy nhiên đây là phan kiến thức khó. khi tiếp cận với môn học đòi hỏi một khá năng khái quát và trừu tượng VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 nèn không tránh khói những khó khan nhất định cho học sinh từ dó đặt ra yêu cầu đòi hoi giáo viên không những can có vốn kiến thức vừa cơ bán. vừa sâu rộng, mà phải có phương pháp giang dạy phù hợp dê làm “mem hóa” kiến thức. Hơn nừa, mục tiêu mòn GDCD không chì hình thành the giới quan khoa học, nhân sinh quan tiến bộ mà còn từng bước hình thành cho học sinh thói quen, kỳ năng vận dụng tri thức VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 dã học vào thực tiễn. Vi vậy, phương pháp dạy học nêu van đe là một trong những phương pháp mang lại hiệu quá dạy học tích cực can vận dụng trong giáng dạy phan học này

Trong thực tế đã có nhiều nghiên cứu về phương pháp dạy học nêu vấn đề, tuy nhiên trong dạy học phan “CớHg dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học’, các tinh huống có vấn đe vần chưa được khai thác nhiều. Mặt khác VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 việc sư dụng phương pháp trên vẫn chựa dược quan tâm nhiêu và hiệu quá chưa dược cao

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận đôi mới phương pháp dạy – học và kinh nghiệm cuả bân thân trong thực te giăng dạy, tòi xin ghi nhận nhừng việc đà và đang làm cùa bân thân trong việc áp dụng phương pháp nêu van đe vảo giáng dạy phan Công dân với việc hĩnh thành the giới quan vả phương pháp luận khoa học môn Giáo dục cóng dân.

II. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG Pháp luận khoa học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN GIẢI Ql YẺT ĐẺ TÀI

1. Cơ sờ lý luận

1.1.    Quan diem về phương pháp dạy học nêu vấn đề

Nhà giáo dục Ba Lan V.OKon cho rằng: “Dạy học nêu vấn đe là toàn bộ các hoạt động như tinh chat tinh huống có vấn đề, diễn dạt các van đề, chú ý giúp đờ cho học sinh nhùng vấn đề can thiết đè giãi quyết van đề, kiêm tra cách giãi quyết đó và cuối VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 cùng là hệ thống hóa và cúng cố các kiến thức tiếp thu được”[9, 103]

Giáo sư Nguyền Cành Toàn cho rằng: “Trong dạy học nêu van đe, người học tự minh tim ra kiên thức, phát hiện những van đe này sinh trong cuộc sống. Dưới sự hướng dẫn cùa giáo viên, học sinh nhận dạng van de, trình bày và bao vệ cách giãi quyết vấn đề cúa mình, tranh luận dũng sai với bạn bè vả giáo viên là VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 người đưa ra kết luận. Từ đó học sinh tự diều chính, tự đánh giá vả lilt ra kết luận, bô sung kho tri thức cua minh”[8, 59]

Trên thực tế có nhiêu khái niệm khác nhau về phương pháp dạy học nêu vấn đề cùa các nhà sư phạm song đều thống nhắt ở hai nội dung sau đây:

Thứ nhất, Phương pháp dạy học nêu vấn đe là cách thức người giáo viên xây dựng và đưa ra những tinh huống có VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 vấn đe dưới dạng câu hoi, tinh huống, bài tập có tinh chat nghiên cứu trong một hệ thống nhất định, đè học sinh tự lực làm bài và dan tiếp thu những kinh nghiệm hoạt động, học tập. tư duy, sáng tạo

Thứ hai. Phương pháp dạy học nêu vấn đề là phương pháp dạy học trong đó giáo viên tạo ra tình huống có van đề, điều khiên người học phát hiện vấn đề tự giác, tích cực hoạt động giãi quyết tình VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 huống, thông qua đó lình hội kiến thức, phát triển kỳ năng và đạt được các mục đích dạy học khác

Như vậy, dày là một trong những phương pháp dạy học tích cực: học sinh là trung tâm của quá trinh dạy học. GV là người tạo ra tinh huống có vấn đề chứ không phai thông báo dưới dạng tri thức có sẵn, các em tích cực chú động, tự giác tham gia hoạt động học tự minh tìm ra tri thức chứ không phái VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 được thay cô dạy một cách thụ động, học sinh là chù thê sáng tạo ra hoạt động học. Băng cách đó các em không chí nám được nội dung bài học mà còn biết được con đường và cách thức dẫn đến kết quà đó

Hạt nhân của phương pháp dạy học nêu vấn đề là tình huống có van đề

Vậy thế nào là tinh huống có van đề?

 • 1.2. Khái niệm tình huống có vấn đề

Tinh huống có vấn đe là diêm khới đau cùa VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 dạy học nêu van đe. Theo Phan Trọng Ngọ: ‘‘Tinh huống có van đe là tinh huống mà trong quan hệ với chu thê hành động, náy sinh màu thuần giữa một bèn lã chu thê có nhu cầu giãi quyết tinh huống đó với một bèn là những tri thức, kỳ năng và phương pháp hiện có cùa chu thê chưa đu đê giai quyết, từ đó, buộc chu thê muon giãi quyết phai khám phá dê tạo cho minh có hiểu biết về nô và hiểu VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 cách giai quyết tinh huống đó[6, 262]

Trong cuốn “Dạy học nêu van đề”, I.La. Lecne cho rang: “Tình huống có vần đề là khó khăn được chù thè ý thức rò ràng hay mơ hồ. muốn khác phục phải tim tòi tri thức mới. những phương thức hành động mới [5, 32]

Như vậy, tinh huống có vấn đe là tình huống gày ra cho học sinh một sự khó khản, chứa đựng mâu VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 thuần giừa cái dà biết và cái phai tim, nó thôi thúc học sinh tim tòi tích cực, sáng tạo dê giai quyết cho bằng được nhằm chiêm lình kiến thức và phương pháp giành kiến thức.

 • 1.3. Kốt cấu của phương pháp dạy học nêu vấn dề

1.3.1. Giai đoạn ra tinh huống có van de

Tinh huống có vấn đe không chi thê hiện dưới dạng câu hói mà còn thê hiện dưới dạng tinh huống. Tinh huống có van đề được tạo ra trong quá trinh dạy VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 học phái đạt được nhừng điêu kiện sau:

– Làm xuất hiện mâu thuần trước học sinh, giúp họ xác định rò nhiệm vụ nhận thức và tiếp nhận nó, nghía là tạo ra nhu can nhận thức cùa học sinh.

Kích thích được hứng thú nhận thức cứa học sinh, dong thời làm cho họ tự giác, tích cực trong hoạt động nhận thức

Phải phù hợp với khá năng cùa học sinh, có ti lệ hợp lý giừa cái đà biết và cái VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10 chưa biết, nghĩa là người học có thê giãi quyết hoặc biết cách giãi quyết bang hoạt động tư duy. dựa vào von kiến thức nhắt định đà có ve van đe đ

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tường chắn đất có cốt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
9.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại vietcombank chi nhánh sóng thần
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng của bộ văn hoá thông tin
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tái Hòa Nhập Cộng Đồng Của Người Chấp Hành Xong Hình Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế tỉnh quảng trị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bão, lũ, hạn hán trong trường học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP nêu vấn ĐỀNHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG dạy PHẦN “CÔNG dân với VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN và PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA học” môn GIÁO dục CÔNG dân lớp 10
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart