Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

fff

Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

fff

Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

fff

Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

fff

Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

fff

Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

fff

MỤC LỤC

 • A. PHẢN MỜ ĐẤU………………………………………………………………..

 • B. PHÀN NỘI DUNG

 • I. Co’ sỡ lý luận………………………………………………………………………

 • 1. Các khái niệm……………………………………………………………………………..

 • 2.  Quy luật về sự phù hợp cùa quan hệ sán xuất với trình độ phát triển cùa lực

lượng săn xuất…………………………………………………………………………………………..

11. Vận dụng quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất vói trinh độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chú nghĩa xã hội ơ Việt Nam

 • 1. Quá độ lên chù nghía xã hội, bõ qua chế độ tư bân chù nghía ờ Việt Nam là

một tất yếu lịch sử……………………………………………………………………………………..

• •» •

 • 2. Việt Nam trong thời kỳ đầu đi Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản

xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam lèn chủ nghía xà hội (1976 – 1986)………………………………………………….

 • 3.  Sự vận dụng cũa Đãng ta trong dường lối phát triển kinh tế – xã hội nước ta

từ sau công cuộc đối mới (1986) đến nay……………………………………………………….

 • 3.1.  Sự hĩnh thành và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần…

 • 3.2. Nội dung đường lối dối mới cùa Đãng………………………………………….

 • 3.3.  Những thành tựu kinh tế – xà hội đà dạt dược…………………………………

  • 3.3.1.  Nen kinh tế tàng trường liên tục, nhiều năm có tốc Vận dụng qui luật về sự

phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam độ cao…………………………………………………….

 • 3.3.2.  Cơ cấn kinh tế chuyến dịch theo hướng tiến bộ…………………………..

 • 3.3.3.  Kiềm chế và đẩy lùi được lạm phát……………………………………………

 • 3.3.4.  Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh…………………………………………….

 • 3.3.5.  Đời sống nhân dán dược cãi thiện……………………………………………..

 • 3.4.  Những vấn dề còn tồn tại……………………………………………………………

 • 3.5.  Chiến lược phát triển kinh tế – xà hội 2011 – 2020…………………………..

 • C. PHẢN KÉT LUẬN……………………………………………………………..

A. PHÀN Mơ ĐÂU

Xà hội loài người muốn tồn tại và phát triển không thể không sàn xuất ra cua cãi Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vật chất mà trinh độ phát triển của nó được biếu hiện chinh bới phương thức sân xuất trong mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Từ khi con người mới xuất hiện trên hành tinh đà trái qua năm phương thức sán xuất. Đó là: Cộng sán nguyên thuỳ, chiếm hừu nó lệ, xà hội phong kiến, xà hội tư ban chu nghĩa. Tư duy nhận thức cùa con người không dừng lại ờ một chồ mà theo thời gian ngày càng phát triển hoàn thiện hơn Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam , từ đó kéo theo sự thay đỏi phát triển trong sàn xuất. Lịch sư phát triển của sàn xuất trong xà hội loài người là lịch sử phát triển cua các phương thức sán xuất kế tiếp nhau. Phương thức sân xuất là sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sân xuất và quan hệ sân xuất, là cách thức sân xuất ra của cãi vật chất mà trong dó lực lượng sân xuất đạt đến một trinh độ nhất định, thống nhất với quan hệ sàn xuất tương Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ứng với nó. Phương thức sân xuất vừa là hạt nhân đồng thời vừa là dộng lực thúc dấy và quy dinh mọi mặt cùa đời sống xà hội. Không thể thúc dầy sự tăng trưởng cùa nền kinh tế nếu không hiểu biết về cách thức sán xuất và không có những biện pháp tối ưu tác động nhẩm hoàn thiện phương thức san xuất mã cụ thể chinh là hoãn thiện mối quan hệ giừa lực lượng sân xuất và quan hệ sân xuất.

Tác động qua lại biện Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chứng giữa lực lượng sân xuất với quan hệ sân xuất đà được Mac và Ảngghen khái quát thành quy luật về sự phù hợp giừa quan hệ san xuất và lực lượng sán xuất. Chu nghĩa duy vật lịch sừ đà khẳng định rằng lực lượng săn xuất cô vai trò quyết định dối với quan hệ săn xuất và ngược lại, có thề thúc đầy hoặc kìm hàm sự phát triền cùa lực lượng sán xuất. Xà hội ngày càng phát triển thi mối quan hệ giừa quan hệ sán Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam xuất và lực lượng sàn xuất là không thê tách rời. đây là quy luật chung cùa sự phát triền và là một trong những quy luật quan trọng quy định sự tồn tại. phát triền và tiến bộ xà hội. Chính vi thế mà không phái ngầu nhiên việc nghiên cứu quy luật quan hệ sân xuất phủ hợp với tính chất và trinh độ phát triển cua lực lượng san xuất là một trong nhũng nội dung quan trọng cua công cuộc dồi mới chu nghía xà hội mà chúng Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ta dang tiến hành hôm nay.

Nước la đang trong thời kỳ quá độ lên chù nghía xà hội. bõ qua giai đoạn phát triển cũa chứ nghĩa lư bàn Irong bối cánh loàn cầu hoá và hội nhập kinh tố quoc tc. do dó sự nghiệp xây dựng chu nghía xã hội trong bổi canh dó cũng có những diêm khác so với trước dây.

Trước những nam 1986. do nhận ihức và vận dựng sai lầm lý luận cũa chù nghía Mác -I.ênin Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vào còng cuộc xây dựng chu nghía xà hội dà dần dến nhừng thất bại to lớn như sự sụp dồ cua hệ thống các nước XIICN ó l.iẻn xô và các nước Đông Âu. còn ớ Việt nam do nhận thức và vận dụng sai lầm đà dẫn đến tụt hậu về kinh tế và khủng hoàng về chính trị.

Trong khi khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất cả các mặt, các lình vực cua quá trinh đối mới. Đại hội đại Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam biểu toàn quốc lần thứ VI của Đàng đà đồng thời coi đối mới tư duy lý luận, tư duy chính trị về chu nghĩa xà hội là khâu đột phá: trong khi nhấn mạnh sự cần thiết phải đôi mới cả lình vực kinh tế lẫn lình vực chinh trị. Dâng ta cùng xem đôi mới kinh tế là trọng tàm.

Thực tiền hơn 20 năm đòi mới nước ta mang lại nhiều bang chửng xác nhận tinh dũng dẩn cua nhũng quan điểm nêu trên. Đại hội Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dại biêu lần thứ VIII cùa dang đã khăng định lkxct trên lông thê. Dâng la bai đầu cồng cuộc đòi mới từ đòi mới về tư duy chính trị trong việc hoạch định đường lói và chinlis sách đối nội đối ngoại. Không có sự dối mới dó thi không có sự dổi mới khác”.

Nham góp phan nhận thức đúng đán hơn về nhiệm vụ xây dựng CNXH trong thời kỳ quá độ len CNXH. lôi đà lựa chọn đề lài: " ĩận dụng qui luật về Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sự phù họp cùa quan hệ san xuất với trình độ phát triền lực lượng sán xuất trong thời kỳ’ quá độ lên chít nghía xâ hội ờ I ‘iệĩNam

B. PHẢN NỘI DƯNG

I. Cơ sở lý luận

1. Các khái niệm

 • a) Lực lượng sán xuất

Lực lượng sán xuất là toàn bộ nhưng năng lực san xuất cùa một xà hội nhất định, ơ một thời kỳ nhất định. Lực lượng sán xuất biêu hiện mối quan hệ tác động giữa con Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam người với tự nhiên, biếu hiện trinh độ sân xuất của con người và năng lực thực tiền của con người trong quá trinh sán xuất ra cua cai vật chất.

Lực hrợng san xuất bao gồm tư liệu san xuất và người lao động với tri thức, phương pháp sân xuất, kỳ’ năng, kỳ xão và thói quen lao dộng của họ. Trong các yểu tố hợp thành lực lượng sân xuất, người lao dộng là chu thể và bao giờ cũng là lực hrợng sán Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam xuất cơ ban. quyết định nhất cua xà hội.

Ngày nay. khi khoa học trở thành lực lượng sân xuất trực tiếp, thi nội dung khái niệm lực lượng sân xuất được bồ sung, hoàn thiện hơn. Các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đà làm xuất hiện những khu vực san xuất mới và lãm cho năng suất lao động tăng lên gấp bội. Nàng suất lao động được xem như là tiêu chí quan trọng trọng nhất dề đánh giá trinh độ phát Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam triền cũa lực lượng sân xuất và suy cho cùng cũng là yếu tố quyết định sự chiến thắng cũa một trật tự xà hội này dối với một trật tự xà hội khác.

 • b) Quan hệ san xuất:

Quan hệ sân xuất là quan hệ giữa con người với con người trong quá trinh san xuất, phân phối, trao đỗi và tiêu dùng sán phàm xà hội (sán xuất và tái sàn xuất xà hội).

Trong quá trinh sân xuất, con người không chi có Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam quan hệ với tự nhiên, tác dộng vào giới tự nhiên, mà côn có quan hệ với nhau, tác động lần nhau. Hon nửa. chi có trong quan hệ tác động lần nhau thi con người mới có sự tác động vào tự nhiên và mới có sán xuất.

Quan hệ sân xuất là hĩnh thức xà hội của sân xuất, biếu hiện mối quan hệ giữa con người với con người trên ba mặt chủ yếu sau:

– Quan hệ về sờ hừu đối Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với tư liệu sán xuất là quan hệ giìra con người với con người trong việc chiếm hữu tư liệu sán xuất chu yếu cùa xà hội.

– Quan hệ trong tổ chức và quân lý là quan hệ giữa con người với con người trong việc tồ chức quàn lý san xuất xà hội và trong trao đôi hoạt động cho nhau.

– Quan hệ phàn phối lưu thông là quan hệ giừa con người với con người trong phân phối và lưu thông sân phẩm xà hội.

Các mặt Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói trên cua quan hệ sân xuất có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại lần nhau, trong đó quan hệ sờ hữu đối với tư liệu sân xuất giữ vai trò quyết định. Trong xà hội có giai cấp, giai cấp não chiếm hữu tư liệu sân xuất thi giai cấp dó là giai cắp thống trị: giai cấp ấy đứng ra tô chức, quàn lý san xuất và sè quyết định tinh chất, hình thức phân phối, cũng như quy mỏ thu nhập Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam . Ngược lại, giai cấp. tầng lớp nào không có tư liệu sân xuất thi sê là giai cấp, tầng lớp bị thống trị. bị bóc lột vi buộc phải làm thuê và bị bóc lột dưới nhiều hinh thức khác nhau.

Tuy vậy, quan hệ tô chức quan lý và quan hệ phân phối lưu thòng cùng có tác động trờ lại quan hệ san xuất.

Quan hệ sân xuất trong tinh hiện thực của nó không phái là nhừng quan hệ ý chi, Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam pháp lý mà là quan hệ kinh tế được biếu điền thành các phạm trù. quy luật kinh tế.

Quan hệ sân xuất mang tính khách quan, không phụ thuộc vào ý chi chữ quan cũa con người. Sự thay dổi cùa các kiểu quan hệ săn xuất phụ thuộc vào tinh chất và trinh độ cua lực lượng sàn xuất.

 • c) Phương thức sản xuất:

Phương thức sán xuất là cách thức con người khai thác nhừng cua cài vật chất (tư liệu sân xuất Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và tir liệu sinh hoạt) cằn thiết cho hoạt động tồn tại và phát triển cùa xã hội trong nhừng giai đoạn lịch sử nhất định cũa xã hội loài người.

Mồi xà hội được đặc trưng bằng một phương thức sán xuất nhất định. Phương thức sán xuất đóng vai trò quyết định đối với tất ca các mặt cua đời sống xà hội: kinh tể, chinh trị, văn hoá, xà hội. Sự thay thế kế tiếp nhau cùa các phương thức san xuất trong Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam lịch sư quyết định sự phát triển cua xà hội loài người từ thấp đến cao.

Phương thức san xuất chính là sự thống nhất và tác động qua lại giừa lực lượng sân xuất ở một trinh độ nhất định và quan hệ sân xuất tương ứng.

2 – Quy luật về sự phù họp của quan hệ sàn xuất với trình độ phát triển cua lực lượng san xuất

a) Sự vận động, phát trìên cùa lực lượng sàn xuất quyết định và làm thay đôi Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam quan hệ sàn xuất:

Lực lượng san xuất và quan hệ sân xuất là hai mặt cua phương thức san xuất, chúng tổn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lần nhau một cách biện chứng, tạo thành quy luật về sự phù hợp cùa quan hệ sân xuất với trinh độ phát triển cùa lực lượng sân xuất (quy luật cơ băn nhất cùa sự vận động, phát triển xà hội).

Sự vận động, phát triển của lực lượng sàn xuất quyết Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam định và làm thay đỏi quan hệ sân xuất cho phủ hợp với nó. Khi một phương thức san xuất mới ra đời. khi đó quan hệ sàn xuất phù hợp với trinh độ phát triển cùa lực lượng sân xuất. Sự phù hợp cùa quan hệ san xuất với trinh độ phát triển của lực lượng san xuất là một trạng thái mã trong đó quan hệ san xuất là “hình thức phát triển” cua lực lượng sàn xuất. Trong trạng thái đó, tất cà các mặt Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của quan hệ sàn xuất đều “tạo địa bàn đầy dữ” cho lực lượng sân xuất phát triển. Điều đó có nghĩa là, nó tạo điều kiện sử dụng và kết

8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
đóng góp vào định hướng chiến lược phát triển ngành bia việt nam đến năm 2010
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý công tác giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường thcs huyện phù cát, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
A study on differences and similarities of saying thank you in english and vietnamese
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình giải tích 4 nguyễn thành long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Vận dụng qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart