Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

fff

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

fff

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

fff

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

fff

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

fff

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

fff

ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI ‘ TRƯỜNG ĐẠI Học khoa học Xã Hội và nhân VẢN

NGÔ NGỌC HÂN

VẬN DỤNG Tư TƯỎNG HÒ CHÍ MINH VÉ CÁN Bộ TRONG xây dựng đột ngũ cán bọ đoàn co SỎ Ờ NỒNG THÔN HÀ TĨNH HIỆN NAY (1991-2012)

LUẬN VĂN THẠC si (’huyên ngành (’hình trị học

ĐẠI HỌC Ọl Ỏc GIA HÀ NỌI TRƯỜNG ĐẠI Học khoa học XÂ HỌI và nhân Văn

NGÔ NGỌC HÂN

Vận dụng Tư TƯỜNG HÒ CHÍ MINH vẻ cán bộ TRONG XÂY DỰNG đột ngũ cán Bộ ĐOÀN co SỞ Ở NÔNG THÔN HÀ TTNH HĨỆN NAY (1991 Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị -2012)

Luận văn Thạc sì chuyền ngành Chính trị học Mã số: 60 31 02 01

Người hưóng dần khoa học: TS. Đỗ Xuân Tuất

LỜI cam’ đoan

Tòi xin cam đoan đáy là công trình nghiên cứu khoa học cua riêng tôi. Các số liệu và trích dan trong luận van là trung thực. Các kết quà nghiên c ừu của luận vãn không trũng với bat kỳ công trình nào khác.

l ác giá luận văn

MỤC LỤC Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

Trang

PHÀN MỞ ĐÀU

Chương 1. TU’ TƯỜNG HÒ CHÍ .MINH VÈ CÁN BỘ VÀ XÂY DỤNG 9 DỘI NGŨ CÁN Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị Bộ

 • 1.1. TÀM QI AN TRỌNG CỦA CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ 9

THEO TlTUÔNG IIÓC1IÍ MINH

 • 1.1.2.  Vị irí, vai trò cùa cán bộ và cồng lác cán bộ theo lư lường Hồ Chí Minh 11

 • 1.1.3.

chuẩn cán bộ

 • 1.2. XÂY DỤNG DỘI NGŨ CÁN BỘ LÀ CÔNG VIỆC RÁ I TRỌNG 30 YÉlĩ CỦA DÁNG

1.2.1.1 .ựa chọn cán bộ

 • 1.2.2. Huấn luyện cán bộ

dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị 32

 • 1.3. QUAN ĐIEM CỦA HÒ CHÍ MINH VÉ ĐOÀN MÊN THANH 46

NIÊN VÀ CÁN BỌ ĐOÀN

 • 1.3.1. Vai trò, vị trí cùa doàn viên, thanh niên trong tu tưởng I lồ Chí Minh 46

 • 1.3.2. Công tác xây dựng cán bộ Đoàn theo hr tướng Hổ Chi Minh             47

Chương 2. XẢY DựNG DỘI NGỮ Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị CÁN Bộ ĐOÀN cơ SÒ Ờ NÔNG 52 THÔN HÀ TỈNH HIỆN NAY 1)1 ỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

Dội NGỮ CÁN Bộ DOÀN cơ SỜ Ờ NÔNG THÔN HÀ TỈNH HIỆN

NAY

 • 2.2.   mực ỉ-RẠNG DOÃN VIÊN, THANH NIÊN Ờ Vận dụng tư tưởng hồ chí

minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị HÀ TÌNH HIỆN 58

hội tinh I là lình

 • 2.3. THỰC TRẠNG XÂY DựNG DỌI NGŨ CÁN BỌ DOÀN cơ 64 SỞ Ờ NÔNG THÔN HÀ TĨNH HIỆN NAY

  • 2.3.1.  Ưu diem Irong công lác xây dựng dội ngũ cán bộ đoàn CƯ sứ ờ khu 66 vực nông thôn I Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị là lình

  • 2.3.2.  Những hạn che cơ bàn                                             7 0

2.3.3 Nguyên nhân ưu diêm và hạn che                                      73

 • 2.4. MỌT SÕ GIÃI PHẤP C HỦ YẼƯ NHẢM XÂY ĐỌI NGŨ CẤN 75 BỌ DOÀN Cơ SỞ Ờ NÔNG THÔN HÀ TÌNH HIỆN NAY THEO

Tư TƯỞNG HÒ CHÍ MINH

 • 2.4.1. Xác định rõ liêu chuân cư ban cùa dội ngũ cán bộ Doãn cư sớ ờ 76 nòng thôn hiện

nay

 • 2.4.2.  Làm tốt công tác quỵ hoạch, luân chuyến cán bộ Đoàn cơ sờ Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị ờ nòng 79 thôn

 • 2.4.3.  Quan tâm đối mới. nâng cao hiệu quà công tác đào tạo, bồi dường 81 dội ngũ cán bộ Đoàn cơ sớ ở nòng thôn

2.4.4 Tiếp tục đổi mới lề lói, tác phong làm việc cũa đội ngũ cán bộ Đoàn 83 cơ sờ ờ khu vực nông thôn

 • 2.4.5.  Cũng cố. nâng cao nhận thức và năng lực lành đạo xây dựng đội ngũ 85 cán bộ Đoán cơ sơ cua cấp uy vũng nông thôn Hà l ĩnh Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị

 • 2.4.6.  Thường xuyên châm lo chế độ. chính sách cho đội ngũ cán bộ Doàn cư 86 sờ ở nông thôn

KÉTLUẢN

88

90


DANH MỤC TÀI LIẸU THAM KHAO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài thuyết trình học thuyết của khổng tử dưới góc nhìn triết học văn hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quy chế thương nhân ở việt nam luận văn ths luật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
27 án oan trong các triều đại trung quốc lâm viên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị
Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở ở nông thôn hà tĩnh hiện nay (1991 2012) luận văn ths khoa học chính trị
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart