Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây

52.000

Category:

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây

fff

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây

fff

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây

fff

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây

fff

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây

fff

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây

fff

TRUỜNG DẠI HỌC KINH TẾ QUOC DÂN HÀ NỘI

NOI JV Í?N VAN 11 I F>

VÉ CHƯY& DỊCH cđ CẤư KINH TẾ NÓNG NGHIỆP VÙNG GÒ DỔI RA VÌ – HÀ TÂY

(3IUYEN NGÀNIỈ : KINH TE NONG NGUlỆp

Mã sô’           :        5.O2P5

Nfiutii huởiụtd&i: IV.S.PTS THONG TlirTHƯVIEH : Nghiêm

ĐẠI HỌC KTQD

LUẬỈI VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TỄ

HẲ í»ội : 1995

MỤC LỤC

PHẤN MỞ ĐẨU

<<<123>>>

1-   Tính cấp thiết cùa để tài luận              văn .

Về   chuyển

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây 1

<<<123>>>

2-  Mục đích của lưận văn .

2

3-  Đồi tương và phạm vi nghiên cứu           .

2

n

4-  Phương pháp nghiên cứu.

?

5-  Nhítng đóng góp cùa luận văn.

3

6- Nội đung của luận văn .

CHƯƠNG I

Cơ sở khoa học của chuyên địch cơ câu kinh tê. 4

IZJCHAI NISH-VA NHƯNG ĐĂC TRƯNG CUA CCKT. 4 lz_ Cơ câu _kinh tế_J.

a- Khải niệm vê’ cơ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây câu kinh tê.

<<<123>>>

b- Đặc trưng cửa cơ cáu kinh tế .

5

c- Các loại cơ cáu kinh tế.

8

2-  Cơ_cÁu_kinh tê nồng nghiệp.

10

a- Khái niệm về cơ cáu kinh tê nông nghiệp, 40

b- Đặc trưng cùa cơ câu kinh tê nông nghiệp. 11 C-Nội dung cíìá cơ câu kinh tế nâng nghiệp.13.

II/ NHƯNG NHẤN.TỒ nh HUỞNG đen .

Cơ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây cÁu kinh_tể_nông_nghiệp.

 • 1- Nhóm nhàn tổ vê’ điểu kiện tự nhiên.

 • 2- Nhóm nhân tô vểikinh tế-xã liội.

  17


  10.


3 – Nhóm nhân tô’ vé kỷ thuật –

4- Nhóm nhân tô’ vê’ hợp tác và Phân công lao động quôc tê’.

III/ TINH TẤT YẾU KHÁCH QUAN_CỪA CHUYÊN DỊCH 21. Cư CÂU

KINH TẾ NÓNG NGHỊẸP.

 • 1-   Thực trạng cơ câu kinh tê’ nông nghiệp nvtóc ta. 21

 • 2-  Tính tết yếu khách quan phải chuyên Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây dịch cơ cáu

kinh tê nông nghiệp.

 • 3-  Kinh nghiệm của một sổ nước trong quá trình

chuyên địch cơ câu kinh tê’.

CHUONG n .

THỰC TRẠNG CUA cơ CAU KINH TE NONG NGHIỆP VỪNG ơò 901 BA

vì – HÀ TÂY.

— ■— 1 ■ ■    ■■ ■■   ■■■   ■! ■ ■■ 1

I/ ĐẶC-ĐIỂM TỰ NHIEN, KINH TBAXA HỌI._

 • 1-  Dặc diêm Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà

tây chung vùng gò đổi – Hà tây.

 • 2-  Đặc diêm điêu kiện tự nhiên , kinh tÁ

xã hội vùng gò đói Ba vi – Hà tây.

II/ THỰC TRẠNG cư CÀU KINH TE NONG NGHI ẸP CUA

VÙNG GÒ Dốị vi_A HÀ-TẬYA

 • 1-  Cơ câu kinh tê’ chung.

ìÁ Fhifr« l-ranH r*Aii kinh tÁ

– 3 –

III/ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây HIỆU

QưẲ KINH TB CƯA cơ CẤư_KINH TE NONG

NGHlỆP_HlÌN NẠY …

 • 2-  Một số chi tiêu phAn ảnh hiệu quả kinh tê’ của

cơ cấu nông nghiệp hiện tại.

a- Lợi nhuận.

b- Thu nhập/1 ha        gieo trổng.

c- Khả năng tạo việc làm ở ngành trổng trọt,

đ- Năng suất về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây cây                      trổng,

e- Năng suất lao        động vàthu nhập quốc dân/1 khâu 75

g- Hiệu quả /1 đòng vôn,

IV, Kêt chung về thực trạng cơ cếu ki nil tê

nông nghiệp hiện tai vA những,vân đế đặt ra cấn giâi quyết 78

1- Sự tiến bộ trong chuyển (lịch cơ cÁu kinh tế

..       .       ….. * ĩ i

nông nghiệp vùng Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây go đổi Ba vì .

Nhíhìg nhược đi Ồn vồ họri; chê .

CHƯƠNG.III

PHIOG HƯỚNG VÀ NHƯNG GlÀl PHAP CHƯ YƯ d CHƯYN DỊCH Cơ CẲƯ KINH TE NONG NGHIỆP CỪA VỪNG THEO HƯỚNG SAN XƯAT HANG HOA.

IZ_NHỤNG_QỰẠN_ĐỊẾI CHƯNG.

về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây nâng

cao hiệu quả kinh tê.

 • 4- Quan diêm phát triên kinh tế hàng hoá nhiêu thành phấn, đa dạng hoá các hình thúc sở hữu, 89

11/ PHƯƠNG HUrótG, MỤC Tléu CHUYEN DIOLCOCAU

KINH TẾ NÓNG NGHIgP_CUA_VỪNG_NHƯNG_NAM TƠI.

1 – Phương hirông chung của tinh Hà tAy.

 • 2-  Những căn cứ đê’ chuyên địch cơ Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

vùng gò đồi ba vì hà tây cÁu ngành

nông nghiệp vùng gò đổi Ba vi.

 • 3- Nội đung chuyên dịch cơ cấu kinh té’ nông nghiệp 98 cỏa vùng.

III/.NHƯNG GIAI.JPHAP_CHỪ YƯ nham ĐẢY NHANH.QUA.TRINH aỉựYẺN DỊCH Cơ CẤU KINH TE CỦA VỪNG.

1 – Giầi pháp về thị trường.

 • 3-  Áp dụng khoa học ky thuật, công nghệ mới vào

sân xuất.

 • 4-  Chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì

hà tây ruộng đÁt .

PHẦN KẾT LUẬN

118

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây
Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng gò đồi ba vì hà tây
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart