Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm

Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm

fff

Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm

fff

Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm

fff

Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm

fff

Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm

fff

Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm

fff

(1) Điều 3,khoan 8 Luật thiromg mại

<2) Điêu 3 khoan 2’Luật Thương mại

Đe tài: l ì phạm hợp đong mua bân hàng hỏa quốc tế và trách nhiệm các bên CHƯƠNG 1: HỢP ĐÓNG Ml A BẢN HÀNG HÓA Ql Óc TÉ VÁ VÃN ĐẼ

IVI PHẠM HỌP ĐÔNG

 • 1.1 Họp đổng mua bán hãng hóa quốc tế:

 • 1.1.1 Tim hiểu về mua bán và mua hán hàng hóa:

Theo luật thương mại Việt Nam. mua bán hàng hóa được định nghĩa: "Mua bàn hàng hòa ì à hoạt động thương mại. theo dô bên ban cô nghĩa vụ giao hàng, chuyên quyên sở hũu hàng hóa cho Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm bên mua và nhận thanh toán: bẽn mua có nghĩa vụ thanh toán cho bèn bân. nhận hàng vá quyên sớ hừu hàng hóa theo thỏa thuận ”.!ì) Định nghía cho thấy mua bán hàng hóa Là hoạt đòng thương mại. đỏ lã hoạt động nham mục đích sinh lợi. lợi nhuận được phát sinh sau mồi lan mua bán.

Như chúng ta đà biết, mua bân thể hiện sự trao đồi hàng hóa cùa người bán chuyền cho người mua đè nhận được tir người Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm mua tiên hay vật plìâm có giá trị như đà thoa thuận. Mua bán mang về lợi ích cho cả người mua lần người bán. Đoi với người mua. lợi ích cùa ho Lá có được hàng hóa mình muốn. Còn đói với người bán. họ có được khoán tiền hay vật có giá tri từ việc mua bán đó. Như vậy. mua bán là phương thức chu yếu đề dịch chuyên tài săn và quyên sở hữu tài săn từ chủ thẻ này sang chủ thẻ khác Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm , tạo ra sự lưu thòng hàng hóa và tiền tẽ trong đời sống kinh tế xà hội

Trong mua bán thi hàng hóa là đoi tượng đirợc mang ra trao đói. Lã sân phãm đủng đẽ bán nói chung. Vã theo học thuyết kinh te chinh tụ Mac-Lenm thi hàng hóa cùng đtrợc hiểu tương tự. đó là sân phàm lao động cùa con người, tạo ra nhảm mục đích thoa màn nhu can của con người đtrợc thông qua trao đói mua bán. Hiện nay Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm . khái niệm hàng hóa được giũ nhộn trong luật pháp các quốc gia tiên thế giới Mặc dù có những khác biệt nhất đinh về việc định nghía song, hàng hóa van được hiểu là tất cà các loại đóng sân. kê cà động săn hĩnh thành trong tương lai: nhìing vật gán lien với đắt đai(21 Hàng hóa còn đtrợc chia thành các loại khác nhau như bất động sán. tài sân him hình, tài sàn vô hình và các quyên về tài sân.

Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm Vậy, hàng hóa chinh là đổi tượng đtrợc mang ra trao đỏi trong hoạt động mua bán. Mục đích cùa việc mua bán nhẫui phục vụ cho nhu cầu càn hàng hóa cùa người mua. người mua mua nham đẻ sử dụng. Nhung có trường họp mua bán lại không phục vụ cho nhu cầu cùa người mua. Người mua chi mua hàng hóa đề tiếp rục bán lại cho người khác nhâm thu khoán chênh lệch từ việc mua bán này. mục đích là kinh doanh, là Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm lơi nhuận Neu dựa vào chủ thẻ. mục đích của chữ thẻ thực hiện hành vi mua bân thi hai loại mua bán tiên có tinh chất khác nhau vậy thi luật điều chinh về chủng củng phái khác nhau đè ĩ)e tài: Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quồc tế và hách nhiệm các bén phủ họp VỚI tinh chát của tùng loại. Theo như luật thưong mại Việt Nam qui định thi luật nảy điều cliỉnỉi mua bán theo loại thứ hai và gọi chúng Là Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm "mua bán hàng hóa". Từ đây, thuật ngừ "mua bân hàng hóa " xuất hiện với tính chất thương mại. mua bán hãng hóa nhấm mục đích kinh doanh, mục đích lợi nhuận. Mua bán ý thứ nhất được xem là mua bán tài sàn có tinh chat (Lãn sự nhưng mua bán ờ ý thứ hai lã mua bán tài sân có tinh chat thương mại. Mua bán tài săn có tinh chat dân sự được điều chinh ở luật dân sự của cãc nước Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm nlnrng mua bán trong thương mại đtrợc điều chinh bởi luật thương mại vã được gọi là "mua bán hàng hóa". Có nghía là khi đề cập đen "mua bán hàng hóa" thì chi liên quan

đền mua bán tài sàn trong thương mại. mua bân tài sân trong dán sự tuy van là mua bán những hãng ỉióa nhưng không được gọi băng thuật ngữ "mua bán hàng hóa ".

Như đã xãc định, mua bán tạo ra sự lưu thông hãng hóa và tiền Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm tệ trong đời song kinh tế xâ hòi. Mua bân hàng hóa có vai trò quan trọng khi nô thúc đầy phát trién nền kinh te tứ khâu săn xuất đen tiêu thụ săn phâm. Bẽn bán. bên mua trong mua bán hảng hóa vi mục tiêu lợi nhuận có thê mang hàng hóa đến tận nhùng vùng sâu. vũng xa không gàn nhừng nơi sàn xuất đè bán. Không có mua bân hàng hóa thi hoạt động sàn xuất sè tri trệ. sân phấm được sân xuất ra Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm bị ton đọng, khó tiêu thụ. VỚI nhũng lẻ trẽn mua bán hãng hóa diếu ra trên lãnh tho mải nước, không có quốc gia não không diếu ra hoạt động mua bán hàng hóa và chúng đóng vai trô dãy mạnh phát triền kinh tế xã hội. x<ì hội ngày càng phát hiển về kinh te thi nhu cầu trao đói hàng hóa của con người càng mạnh, không chi bó hẹp phạm vi mua bán trong một nước nữa mà còn muốn trao dõi hàng Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm hóa với nước khác, đặt tiền đe cho việc mua bán hàng hóa quốc te vã ngày nay. MBHHỌT giừ một vị tri quan trọng trong xu thề toàn cầu hóa cùa thế giới. MBHHQT không thè thiếu dối với những quốc gia muốn phát triền nền kinh tế đất nước.

I.li Mua bán hàng hóa quốc tế và họp đồng mua bán hàng hóa quốc tế:

 • l.li.l Mua baùn haeng hoùa quoác teá (MBHHQT):

MBHHỌT được hiểu thông thường lã việc mua bán Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm hãng hóa có hên quan đen một quốc gia khác. Liên quan đen quốc gia khác có thê lã mua hoặc bán hãng hóa VỚI người thuộc một quốc gia khác hay việc xuất hãng hóa vào một nước khác hoặc mua hàng hóa tứ quốc gia khác sau đó nhập vào nước mình… van đe mua bán ngày câng đa dạng và phức tạp khi hàng hóa dược hm thòng không chi trong nước mà còn dược vận chuyển sang nước khác. Hàng hóa dược xuất di hoặc nhập vào một Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm quốc gia phái tuân thú các qui định của quốc gia đó và có thê nhũng qui định nãy không giống với cãc qui đinh trong nước. Mỗi quốc gia với những đặc điểm kinh tể xã hội riêng sè có những qui định riêng, tluanh Vỉệc mua bản lâ *Nguyen Hồng Phát

De lài: lì phạm họp đông mua bán hàng hóa quóc tê và trách nhiệm các bên

Đông thời, mua bán hàng hóa và MBHHQT là nội dung trọng tâm của hoạt động thuưng mại Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm vi vai trô cũa chúng trong 11C11 kinh tế đât uuớc. Do đõ. những nguyên tắc trong MBHHQT chắc chắn duợc xây dựng trong luật pháp các nuớc. Bẽn cạnh dó. trong MBHHQT các bèn dền lấy lợi nhuận lãm riêu chí nên việc ãnh hu õng den lợi ích này là vấn đè nhạy cam. tliuóng xay ra à dồ đi dẽu tranh chap. Neu các qui định trong luật pháp các nuớc giúp cho quốc gia quân lý duợc hoạt dộng MBHHQT dồng thời dâm bão Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm duợc nhũng quyền lợi và nghĩa vụ của các bèn. Một trong nhũng qui dinh này là việc diều climh họp đông mua bán hàng hóa quốc te – qui dụili quan trọng nliál trong MB1U1Q1.

1.1.2.2 Họp dồng mua bán hàng hóa quốc tố: (HĐMBHHỌT)

Họp đông lá liinli thức pháp lý đâm bao quyên vã nglùa vụ các bên. Do đó quan hệ MBH11Q1 duực .xác lặp vã thực lũện thõng qua họp dõng. Cư sớ Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm pháp lý liêu quan đen họp dồng Là các qui dinh trong luật xung quanh nội dung về họp dồng, họp dồng mua bán liãng hóa Uong nuớe. họp đông mua bán hàng hóa quốc tẽ.

Theo Bộ Luật Dàn Sự VN qui dịnh thì họp dồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đối hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ cùa họ(3). Luật thuơng mại Việt Nam không cỏ định nghĩa về HĐMBHHQT. do vậy. ta dựa vào Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm định nghĩa chung về họp đồng đuợc qui đinh trong luật chung Là luật dân sụ Việt Nam đế Làm căn cú pháp lý cho HĐMBHHQT. Tniớc đây. HĐMBHHQT còn gọi lã họp đồng mua bán ngoại thuong hoặc họp đong xuất nhập khâu đẻ phân biệt VỚI họp đong mua bán trong nuớc. NÍBHHQT đuợc phát triền (ừ mua bán hãng hóa trong nuớc. HĐMBHHQT đuợc phát uién từ họp đong mua bán hãng hóa trong nuớc nên tniớc het vấn mang đay đũ nhùng tinh chat của một Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm họp đong và một họp đong mua bán hàng hóa trong nuớc.

Nhu vậy. HĐMBH11QT vần lá sự thỏa thuận giừa các bèn về việc xãc lặp. tlray đôi hoặc chain dirt quyền vả nghĩa vụ của họ. Có nghĩa HĐMBHHQT Là sự thỏa thuận giũa bẽn bán vá bẽn mua Vê nghía vụ cua bén bán lá chuyên vào quyên SƯ hừu cua nguôi mua một lái sán nhai định gọi lã háng hóa. còn nguời mua có quyên uliặn háng V á nghía V ụ phái trá Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm một sô tiên theo thỏa thuận. Vậy thì. nguôi bán. nguôi mua duợc gọi là chù thê cua họp đông. Nội dung cua họp dong hèn quan đen quyên vả nghía V ụ cua nguôi bán vả nguôi mua xung quaiili việc nguoi bán chuyên quyên sư hừu háng hóa cho nguôi mua và nhận thanh toán.

HDMBHHQ1 duực hình thanh khi chu the cua họp dõng lien hành giao kel. Họp dong sẽ duợc Lập chúa dụng nhũng nội dung nhu trên. Ờ dãy có một Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm chú ỷ. họp dồng phài duợc lập duới dạng vãn bân. dãy lã binh thúc bất buộc theo luật Việt Nam doi vói (3) Diều 388 Bộ luật dân sự Việt Nam

Iiuong mại Viet Nam

<$) Điều Ỹ7

luaf1111 “    _____ 1′ phạm hợp đồng mua báu hàng hóa quốc tế và trách nhiêm_các bên ,

G1HD: Th.s Diệp Ngọc Dung                            SVTH: Nguyên Hồng Phát

thirrmg HEJMBHHQT. Mặc dù. HĐMBHH trong nước vãn có giá tri kin: “ Hợp đông mua bán N ani Pàng hóa     được

thè Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm hiện bằng lòi nói, bằngvăn bân hoặc được xác lập bằng hành vi cụ

khoanAl?A  thê (4)’           * Mỉ,a bán hàng hóa quốc tê phai được thực hiện trên sơ sờ hợp đồng

luật       bang vănbăn hoặc bang hình thức khác có giã trị pháp lý tương đương "(5). Hiên rang.

mại Viet  HĐMBHHQT chi có giã trị pháp lý khi được lập thành vãn bân. điện báo. telex Vi phạm hợp đồng mua bán hàng

hóa quốc tế và trách nhiệm , fax.

ơìAỉểu ifhtog diệp dừ l*ệu…( các hình thức có giá tặ tương đương văn bán được quy định trongcãng uiVc (ỊSG luật thương mại Việt Nam) (6)khòng chap nhận họp đong miệng hoặc bang hành VI cụ thê mộc dù mua bán hãng hóa trong nước vẫn có giá trị và các qui ước quốc tể vẫn còng nhận.

Cụ thê lã tại qui định của công ước CISG thì HĐMBHHỌT không nhất thiết phái đtrợc lập dưới hình Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm thức vàn ban. họp dồng có thê chứng minh băng moi cách, kê cà lời khai cùa nhàn chứng(7). Xét vể hình thức họp đồng, công ước cho phép các nước sir dụng cá 3 loại: hĩnh thức vàn băn. hĩnh thức miệng và hình thức mặc nhiên. Tuy nhiên. Việt Nam chọn sự khác biệt này có nlùểu ưu điểm hơn cá. so với các hình thức còn lại thi họp đồng bàng vãn bân an toàn hơn. toàn diện hơn. Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm rõ ráng và dể kiểm tra hơn…

Vậy thì. một HĐMBHHỌT ton tại dưới dạng vãn băn theo luật Việt Nam. nhưng gi các bèn thỏa thuận sè được ghi Lại tiong hợp đồng. Nội dung cơ bán cùa thoa thuận là nhùng vấn để hên quan đen việc mua bán hàng hóa như thỏa thuận vể tên hàng hóa mua bán. sổ hrọng và chắt hrọng hàng hóa. cãc điểu kiện giao hàng…. giá cã mua bán và hình thức thanh toán tiển hàng là những Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm thỏa thuận không thê thiếu trong họp đồng.

Nhùng nội dung cơ băn trẽn luôn ton tại trong họp đồng và đtrợc thẻ hiện dưới dạng các diểu khoan Tồng họp các diểu khoán phàn ánh nội dung cơ ban cua họp đồng và nlìừng điểu khoàn khác hên quan dển việc mua bân sè tạo nèn một HEJMBHHQT. Từ đây có thẻ suy ra HĐMBHHỌT là một vãn băn pháp lý chứa đựng cãc điểu khoản thỏa thuận giữa các chu thế tham gia mua bán. kết cầu chung cùa Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm một vàn bàn hop đồng có thể bao gồm:

* Phan mờ đầu:

 • – Tên hop đồng mua bán hàng hóa. ngày tháng ký’ họp đồng.

 • –  Tên. địa chi. cãc so máy điện thoại. Fax. Telex. E mail cùa bẽn bán và bẽn mua.

 • – Những thông tin vể người đại diện ký kết.

 • – Những căn cứ xác lập hợp đồng

Đe tài: I’r phạm hợp đồng mua bân hàng hóa quốc tế và trách nhiệm các bên

 • Nlìừng điêu khoán chù yêu: lã nhùng điêu khoản cán băn. nhát thièt phải có nong

Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm họp đồng, các điều khoăn này đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại của họp đong như tên hãng, so lượng, chat lượng, giá cà. điều kiện giao hãng, phưong thức thanh toán…

 • – Những điều khoàn thường lệ (hay còn gọi là điều khoán throng nhiên): là những điểu khoăn mà nội dtuig của chúng đà được quỵ định trong các vằn băn pháp luật. Nhùng điểu khoản nãy có thê đưa vào họp đong mã cũng có thẻ không cân đira Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm vào họp đong. Ví dụ như: bẽn mua lã phía Việt Nam có thế tuyên bố là ngoài những điều khoán về chat lượng hàng hóa đà thỏa thuận thi bẽn bán phái đăm bão hãng hóa. Các bên có thẻ không cân thoa thuận hiệu lực cùa hop dồng vì qui định chung Là họp đồng có liiệu lực khi bèn CUĨ61 cùng tiong hop đồng dặt bút ký (áp dụng cho họp dồng giao kết trực tiếp).

 • – Nhũng điều khoăn tủy nghi: là nhùng điều khoăn Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm mà các bên tham gia giao kết tự

ý lực chọn với nhau đẻ xác định quyển vã ngliỉa vụ của cãc bẽn. Thông qua những điều khoăn tủy nghi, bẽn có nghía vụ được phép lựa chọn một trong nhùng cách thức nhắt định dé thực hiện họp dồng, sao cho thuận lợi mà van dam bào dược quyền yêu cầu cùa các bèn. Ví dụ: các bên thỏa thuận kill VI phạm họp đong xảy ra có thê tạm ngửng, đinh chi thực hiện hop dồng Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm hoặc húy bò họp dồng tùy theo tuyên bố cùa bèn bi vi phạm.

* Phần kỹ kết hợp dồng: dày Lã phần cuối cúng cùa họp dồng, các bèn ký kết họp đỏng thê hiện sự chấp thuận của minh đoi VỚI những điều khoăn đằ thỏa thuận trẽn.

Đen dày. HĐMBHHQT đtrợc hình thành nhưng chưa hoàn chinh. Như đã tim hiểu thi MBHHQT dược phát triền từ mua bân hàng hóa trong nước. HĐMBHHQT được phát triẽn từ họp đong mua bán hãng Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm hóa trong nước, các nội dung trong kết can họp đong trên vẫn có thế tồn tại trong họp dồng mua bán hàng hóa trong nước. Vậy thì dề xác định Là một HĐMBHHQT phải xét đến tinh quốc tể cùa họp đong. Kin xác định ve tinh chat của họp đóng thi khác VỚI họp đong mua bán hàng hóa trong nước. HĐMBHHỌT có tinh quốc tế hay như BLDS VN để cập Lã có yểu tố nước ngoài(8). Yếu tố nước ngoài dược thề hiện kin Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm có sự hiện diện của một trong ba dấu hiệu:

 • – Có ít nhất một trong các bên tham gia Là cơ quan, tò chức, cá nhàn nước ngoài, người Việt Nam dịnli cư ở nước ngoài.

 • – Cân cử đê xác lập. thay đói. cliain dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài.

  (8) Điêu 758 Bộ luật Dân sự Việt Nam GỈ-7ỈD: Th.s Diệp Ngọc Dùng


1 Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm SỈTH: Nguyền Hồng Phát

<9) Điều 10 cóng ước CISG

<10)Cức hợp đồng hoa quôc Hoàng -nước và


Đe tài: Vì phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quồc tế và trách nhiệm cãe bén thi HĐMBHHQT là hợp đóng mua bán hàng hóa có yêu tò nước KhoThuVien.com

s

SỈ7H: Nguyền Hồng Phát

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý ngân sách của chính quyền xã mường bám, huyện thuận châu, tỉnh sơn la
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia vicoba thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần tập đoàn quang minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng tmcp việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Xăng Dầu Trên Địa Bàn Tỉnh Bắc Kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm
Vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trách nhiệm
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart