xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,

xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,

fff

xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,

fff

xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,

fff

xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,

fff

xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,

fff

xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,

fff

MỤC LỤC

Trang

  • 1. Gác biện pháp đau tranh phòng chong tội phạm và các hành vi sai

lệch

  • 1.4. Biện pháp tiếp cận y – sinh xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng

chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, học

  • 2.  Tính hiệu qua cua các biện pháp trên ờ nước ta hiện nay…………………

c. KÉT LUẬN………………..’….*……………………………’.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO

fl. MỞ ĐẤU

Tội phạm và các hành vi sai lệch luôn là nồi lo ngại cua tat cà các Nhà nước. Nó luôn là một vấn đe biển động phức tạp và khó xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, xử lý cùa các cơ quan chinh quyền Nhà nước. Nó luôn mang trong mình nhũng moi đe dọa, sự tha hóa đạo đức, làm cho xà hội đi xuống về nhiều mặt. nhiêu lĩnh vực. Chinh vì the, công tác đau tranh phòng chong các hiện tượng, hành vi sai lệch cùng như hiện tượng tội phạm và các hành vi tội phạm có ý nghĩa het sức quan trọng nhảm giừ gìn và bao vệ trật tự, ký’ cương, an toàn xà hội. xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, Đó cùng là một lĩnh vực rắt quan trọng đối với xà hội học tội phạm.

Đứng dưới góc độ cùa xà hội học tội phạm, phan nội dung xin được nêu lên nhũng biện pháp đấu tranh phòng chong và hiệu quá của các biện pháp này ớ nước ta hiện nay. Tuy đã co gắng nhiều, nhưng em vẫn không thè tránh khỏi nhùng thiếu xót, kinh mong thay cô giúp đờ đê em có thê hiên sâu hơn van đe này.

B. NỘI xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, DUNG

1. Các hiện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi sai lệch

Xà hội học tội phạm nghiên cứu các biện pháp sau:

ỉ. ỉ. Biện pháp tiếp cận thông tin

Hoạt động trao đôi. tiếp cận và xư lý thông tin trong cuộc sống hàng ngày có tác dụng rat lớn trong việc nàng cao tam nhận thức, hiểu biết cua con người, trong chừng mực nhất định họ biết được nhừng việc nên làm. điều nên xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, tránh trong hành vi cua mình. Biện pháp tiếp cận thông tin hướng tới việc cung cap, trang bị. hướng dẫn. giãi đáp các thông tin về chuẩn mực xà hội nói chung và pháp luật nói riêng.

Trong trường hợp vi phạm do không biết và không hiên các nguyên tắc, các quy định cùa chuân mực xà hội và của pháp luật thi các cơ quan tư pháp phai phoi hợp với các phương tiện thông tin dại chúng như dài phát thanh, dải truyền xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, hình…tiến hành các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn. giãi thích về nội dung và tinh chắt của các chuẩn mực đó hoặc các văn bàn pháp luật có liên quan. Đặc biệt can chú trọng công tác phô biên, giáo dục luật hình sự, luật tố tụng hình sự và các văn bàn pháp luật có liên quan đen hiện tượng tội phạm.

Neu ý thức, thái độ cùa những cá nhàn và các nhóm xà hội nào dó đoi với pháp luật, xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, đoi với các giá trị. các chuân mực xã hội còn mang tinh chat lệch lạc, chưa đúng mức, tó ra xem nhẹ, coi thường thì cần phải giáo dục, định hướng cho họ theo cái đúng và đê họ hiểu và tuân thủ các chuân mực xà hội.

Can cung cấp thông tin đay đù, chinh xác vạch ra tính ôn dịnh và tính nguyên tắc không thê không tuân thủ trong việc áp dụng các chuân mực nhăm ngăn chặn các hành vi sai lệch xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, .

Can phái nàng cao uy tin của hệ thống pháp luật đang tham gia điêu chinh các quan hệ xà hội trong xà hội. Pháp luật phái công bủng và nghiêm minh dè mọi tang lớp nhân dân tin tưởng thực hiện.

Canh giác và tích cực đấu tranh với những thòng tin sai trá. những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc và bịa đặt của các the lực thù địch về các giá trị. chuẩn mực xà hội. về hệ thống pháp luật, làm lệch xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, lạc nội dung và vi phạm áp dụng cùa chúng.

7.2. Biện pháp phòng ngừa xà hội

Phòng ngừa xà hội luôn là biện pháp đau tranh phòng chống sai lệch và tội phạm mang lại hiệu quá cao, nó thường được đặt lèn vị tri hàng đau trong sổ các biện pháp được áp dụng. Đây là biện pháp tiếp cận nham tim hiếu, làm sáng tó các nguyên nhân, điều kiện dần tới sai lệch và tội phạm, từ dó mà đe xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, xuất các phương pháp phòng ngừa cụ thê.

Phòng ngừa xà hội là theo đuôi mục đích phát hiện, xóa bó, vô hiệu hóa các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh hiện tượng sai lệch và tội phạm. Nó là một tông thê (hệ thong) các biện pháp xà hội như tác động về kinh tế, chinh trị. tư tường tâm lý, giáo dục. vãn hóa, pháp luật… mà nhà nước và xà hội áp dụng nhăm loại trừ các xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, nguyên nhân, điều kiện cúa sai lệch và tội phạm; góp phan định hướng và hình thành nhưng hành vi cư xử hợp pháp, hợp đạo đức cua công dân.

Cơ sở khoa học cúa biện pháp phóng ngừa xà hội là sự nhận thức hành vi, hoạt động cua con người von mang bàn chất tuân theo quy luật hường thiện; mọi người dều có khá nàng trở thành nhưng công dân tốt, có ích cho xà hội. Hành vi sai lệch, phạm tội xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, cua họ bèn cạnh dộng cơ ý chi cá nhân còn xuất phát từ nhừng nguyên nhàn điều kiện xà hội nhát định. Neu vô hiệu hóa được những nguyên nhân, điều kiện dó thi con người sè không bị sa ngà vào môi trường tội ác. Bên cạnh đó, xây dựng một môi trường xà hội – pháp lý lành mạnh, trong dó mọi còng dân ý thức được điêu hay lẽ phai, mong đợi điều tốt lành, tránh xa điêu tội lồi mới là biện pháp xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, phòng ngừa hừu hiệu nhát. Biện pháp phòng ngừa xà hội thường thê hiện ớ 2 cấp độ:

Phóng ngừa chung được thực hiện trên cơ sở tạo ra nhừng tiên đe tích cực, nhũng điều kiện kinh tế chính trị. văn hóa, pháp luật cơ ban nhàm loại trừ các hiện tượng tội phạm; chàng hạn. hình thành ý thức pháp luật tích cực cho công dân. nâng cao trinh độ học van, đời sổng vật chat , tinh than cho nhân dân. xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,

Phòng ngừa chuyên ngành hình sự là biện pháp quan trọng nhất ngàn chặn hiện tượng tội phạm.

  • 7.5. Biện pháp âp dụng hình phạt

Áp dụng hĩnh phạt là phương thức pháp lý hình sự trong đau tranh phòng chong hiện tượng tội phạm và các hành vi phạm tội cụ thê. Nó được áp dụng đối với nhừng hành vi nguy hiểm cho xà hội. trái với pháp luật hình sự. do đó bị đe dọa phài chịu một hình phạt với tư cách là biện pháp xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, cường che nhà nước có tính mạnh mè và nghiêm khác nham trừng trị kè phạm tội.

Việc truy tố, xét xư và buộc tội ke phạm tội phái chịu một hình phạt có tác dụng rất quan trọng trong đau tranh phòng chống hiện tượng tội phạm. Ngoài việc trực tiếp trừng trị ke phạm tội, cài tạo. cảm hóa họ trớ lại con đường hướng thiện, trở thành công dân có ích. hình phạt còn có ý nghĩa giáo dục. rân đe tác động xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, tới những người khác làm cho họ từ bò những ý định phạm tội, thậm trí sự chuân bị hay âm mưu tiên hành một tội phạm nào đó.

Trong hệ thong pháp luật, chi có Bộ luật hĩnh sự quy định về tội phạm và hình phạt. Bộ luật hình sự nước ta góp phan nào vào đau tranh, ngăn chặn tội phạm, quy định hai loại hình phạt: hình phạt chính và hình phạt bô sung.

Các hĩnh phạt chinh bao gồm: xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, canh cáo. phạt tiên, cãi tạo không giam giừ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân và tử hĩnh.

Các hình phạt bô sung bao gồm: Cam dam nhiệm chức vụ, cam hành nghe hoặc làm công việc nhất định, cam cư trú, quan che, tước một số quyên công dân. tịch thu tài sân, phạt tiên khi không áp dụng là hình phạt chinh, trục xuất khi không áp dụng là hình phạt chính.

1 xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, . 4. Biện pháp tiếp cận y – sinh học

Trong hoạt động phòng chống các hành vi sai lệch và tội phạm, biện pháp tiếp cận y – sinh học thường do các nhân viên cơ quan nghiệp vụ như y tế, điêu tra, giám định, chuyên gia tâm than học thực hiện đối với nhùng người có hành vi sai lệch và phạm tội nham tim hiểu, phát hiện nhùng khuyết tat về thê chat (mù, câm, điếc,…) hoặc những khuyết tật xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, về trí lực (mắc các bệnh hoang tưởng, tàm than hoặc phạm tội trong trạng thái say rượu, nghiện ma túy,…). Những khuyết tật đó làm cho người vi phạm không có. mat đi một phan hoặc toàn bộ khả nàng tự kiêm chế. kiêm soát hành vi của cá nhân, và do đó mat di năng lực tự chịu trách nhiệm trước hành vi vi phạm cua minh. Còn từ chỗ mat năng lực trách nhiệm hành vi mà có bị truy cứu trách nhiệm hình xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, sự hay không còn tùy thuộc vào quy định cùa pháp luật hình sự.

Biện pháp tiếp cận y – sinh học có ý nghĩa rat quan trọng, nó góp phan làm sáng to nguyên nhàn, điêu kiện cua hành vi sai lệch và phạm pháp, giải thích cơ che tâm lý – xà hội của nhừng hành vi đó. Nó cùng góp phan nâng cao đáng kè hiệu qua cua hoạt động xét xư tội phạm trên nguyên tăc không xừ oan người vô tội. người được xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. đồng thời cũng không đè lọt lưới ke phạm tội, dam bào tinh còng bảng và nghiêm minh cúa pháp luật.

  • 7.5. Biện pháp tiếp cận tổng họp và kế hoạch hóa xà hội

Công tác đáu tranh phòng chong các hiện tượng sai lệch và tội phạm không chi là trách nhiệm cùa riêng cá nhân hay cơ quan hừu trách nào, mà con là trách nhiệm chung của toàn xà hội. Nó đòi hôi phai huy động sự phan đau xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, . nỗ lực của Đàng, Nhà nước và nhân dân. nghĩa là Đãng vả Nhà nước can có hệ thong đường loi, chính sách kinh te -xà hội đúng đẳn, hiệu quá và ban hành pháp luật đổng bộ. kịp thời. Nó cùng đòi hỏi sự thu hút tham gia rộng rãi cua các cap chinh quyên từ trung ương đen địa phương, cua các tô chức, đoàn thê xà hội, của các nhã hoạt chính trị – xà hội sự đỏng đáo của các xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, tằng lớp nhân dân trong xà hội.

Cúng cố các nguyên tắc đạo đức gan liền với sự tôn trọng cùa mọi công dân và cùa nhừng người có chức có quyền với nhân cách, thái độ trân trọng đúng mức đổi với các nhu can và đòi hỏi chính đáng của mọi người.

Giáo dục các giá trị vàn hóa, đạo đức truyền thống, lối song lành mạnh, tiến bộ cho các tang lớp nhân dân trong xà hội

Đe cao nguyên tắc pháp che xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, xà hội chu nghĩa trên cơ sở sự công bang dàn chu, mọi công dàn đều bình đàng trước pháp luật.

Mờ rộng các loại hĩnh hoạt động, vui chơi giãi trí lành mạnh, tiến bộ cho các tang lớp nhân dàn nói chung và tằng lớp thanh niên nói riêng.Bên cạnh đó, phải nâng cao chat lượng các sinh hoạt văn hóa. văn nghệ, thê dục, thê thao, nhăm rèn luyện thê chat, bồi dường nhàn cách, làm phong phú xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm, đời sống tinh than cho các tang lớp nhân dân. tạo ra môi trường xà hội – pháp lý lành mạnh trong đó mọi người dân đều có ý thức tôn trọng pháp luật

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển hoạt động tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp lớn tại ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề cương ôn tập cnxhkh (1)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính của tỉnh bắc kạn giai đoạn 1997 2016
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,
xã hội học Những biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và hiệu quả của các biện pháp này ở nước ta hiện nay đứng dưới góc độ của xã hội học tội phạm,
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart