Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ

Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ

fff

Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ

fff

Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ

fff

Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ

fff

Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ

fff

Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ

fff

MỤC LỤC

<<<123>>>

Trang

Đảt vấn đề*

1

Chưong lí Tông quan.

2

1.1.  Tồng quan về nguyên tố Chì.

2

1.1.1. Đặc tinh nguyên tử.

2

1.1.2. Trạng thái tồn tại. nguồn ò nhiễm.

2

1.1.3. Dược động học.

3

1.1.4. Độc tính.

3

1.1.5. Giài độc.

1.2.  Một SO phương pháp định lirọng chì trong mâu phân tích.

5

1.2.1* Phương pháp đo quang.

7

1.2.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên từ.

8

1.2.3. Phương pháp cực phổ.

9

1.2.4. Phương pháp phàn tích Vơn-ampe hòa ran (Stripping analysis).

10

1.2.5.  Phương pháp cực phố xung vi phân. Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn

(mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ 11

1.3.  Một so phương pháp xữ lý mẫu truơc khi phân tích.

12

1.3.1. Phương pháp vô cơ hóa khô.

12

1.3.2. Phương pháp vô cơ hỏa ướt.

13

1.3.3. Phương pháp xữ lý mẫu trong iò ví sóng.

13

|HA NỌ1 -201 u

… .

idì&íeoio

2.1. Nguyên vật liệu, thiết bị.

<<<123>>>

2.1.1.

Đối tượng nghiên cửu-

16

2.1.2.

Trang thiết bị.

16

2.1.2.1.

Xác định

hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ Thiết bị.

16

2.1.2.2.

16

Dụng cụ.

2.1.3. Hóa chất.

18

2.2.

Nội dung nghiên cửu.

18

2.2.1.

Nghiên cửu, xây dựng phương pháp định lượng Pb,

18

2.2.2.

Định lượng Pb trong một số mẫu phấn trên thị trường Việt Nam theo phương pháp đà chọn.

19

2.3

.

19

Phương pháp nghiên cứu.

2.3.1.

Phương pháp xử lý mầu.

19

29 ,

16


 • 2.3.2.                                              Phương pháp định lượng

Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ .

19

2.3.3.


Xử lý so liệu.

19

Chương 3: Thực nghiệm và kết quà.                                          21


 • 3.1. Nghiên cữu xây dung phương pháp định lurựng chL

  21


1 1 Khàn «át rác thònơ rừa ináv nrr nhô VA 7S7 Cnmniitrarp 71

 • 3.1.5. Khao sát độ thu hồi cùa phương pháp.

  30


  32


 • 3.1.6. Ọuy trinh định lượng mẫu phấn.

định lượng.

3.4.                                                                         Bàn luận.

36

 • 3.4.1.                      Phương pháp vô cơ hốa mầu. Xác định hàm luợng chì

trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp

39

3.4.2.


Phương pháp đinh lượng.

Các chữ viêt tảt

AAS : Atomic Absorption spectrophotometry (Quang phố hấp thụ nguyên tử).

ASV

: Anodic Stripping Voltammetry (Von-ampe hòa tan anod). ATSDR

: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Tố chúc csv       quăn lý

chât độc và các bệnh).

DMF ■ Catodic Stripping Voltanietry (Von-ampe hóa tan catod). ẢxlVUL’

ĐPP : Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ Dropping Mercury Electrode (Điện cực giọt thúy ngân).

: Differential Pulse Polarography (Cực phổ xung vi phàn).

: Hanging Mercury Drop Electrode (Điên cực giọt thủy ngàn HCL treo).

IARC

ppb


RSD


:    Electro Thermal Atomization – Atomic Absorption

Spectrophotometry (Kỷ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tir

không ngọn lửa).

: Hollow Cathod Lamp (Đèn Cathod lảng).

Hình 1 –


Sơ dồ phàn bổ chi Trong cơ thể.


Trang


Danh mục các hình

Trang

Báng 1 – Danh mục các mau phấn kMo sát. 17 Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ

Bảng 2 –   Kết quà đo cực phổ độ lặp lại của máy.

Băng 3 –   Cách pha dày dung dịch chuân.

Bảng 4-    Kết quà do cực phồ dây dung dịch chuẩn.

Bảng 5 – Kết quà khảo sát mấu xử lý bàng HN03 65%            và HCIO4

70%.

Băng 6 – Kết quã khảo sãt mẩu xử lý bang HNO3 65%         vã H2O2

30 Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ %,

Bảng 7- Kết quà khảo sát tý lệ HNO3 65% và H2Ơ2 30%.

Băng 8 – Ket quả độ  lập lại cùa phưcmg pháp.

Băng 9 – Hãm lượng  Pb trong mầu chưa tlìèm chuẩn.

Bảng 10 –  Kết quà   độ thu hồi cũa phuong pháp.

Bảng 11 –  Két quà   đinh hrợng Pb trong 6 mấu phấn bàng cực phố.

Băng 12 Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ –

Thòng sổ máy đo AAS.

Băng 13 • Ket quà định lượng Pb trong 6 mau phan bang AAS.

số hiệu nguyên tử Khối lượng nguyên tử

C hương 1: Tông quan

 • 1.1. T ổng quan về nguyên tổ Chi.

LLL Đặc tinh nguyên tử’ [14]. [18],

Chi (ký hiệu hòa học: Pb) là nguyên tố nhóm ì VA (Họ Carbon) trong đó được gọi chung I á mỹ phàm.

Mỳ phẩm rất đa ( Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ lạng về mấu inả. phong phú về chúng loại, dạng dùng. Các sàn phẩm điên hình là cãc chế phẩm dùng cho da. tóc, móng, răng Nhiệt dô nóng chày       : 327 °C

miệng…ơ dạng bọt, bọt nen. kem. sữa. gel. dâu. hòn dịch, nhũ tương… Trong so các sân phàm lãm đẹp đó. phan trang điềm là my pham pho biên, dùng đe che đi các khuyết điềm trên một. cồ. Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ chong năng, hút dầu. làm mịn, sáng da…

A*.         J -— «1,.-. ..Á.. bẽn ngoài da nhưng chắt hrợng inỳ phẩm

Năng lượng ion hóa thứ Illicit: 7.38 eV. . ,                 .    •

1 sir dụng cà vê thâm mỳ vá sưc khóe Một trong nhưng thông số quan trọng, không thề thiểu đề đánh giá chất lượng mỹ phẩm lã giới hạn các kim loại nặng: Pb, As. Cd. Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ Hg… Chinh vi the. đề tâi này quan tâm đến việc phát hiện, kiêm soát giói hạn hãm lương kim loại nặng trong phan trang điềm

Trong số rất nhiều phương pháp định lương kim loại trong dược phầm. mầu sinh học. phương pháp cực phô xung vi phàn là phương pháp có độ nhạy cao. thích hợp VỚI việc xãc định các vet kirn loại cờ ppb. Vi vậy. nham góp phan kháo sãt chat lượng phan trang điểm trên tin trường mỳ phàm Việt Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ Nam. chúng tôi thực hiên đề tài: “Xác định hàm hiợng Chi trong một $0 mẫu phẩn (mỹ phàm) băng phuong pháp cực phô’’ với 2 mục tiêu sau

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động trực tiếp trên địa bàn tỉnh gia lai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Con đường chuyển hóa thích nhất hạnh khoahoctamlinh vn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo tổng hợp tổng quan về ngân hàng tmcổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv chi nhánh hà tây
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ván bài lật ngửa nguyễn trương thiên lý
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ
Xác định hàm luợng chì trong một số mẫu phấn (mỹ phẩm) bằng phuong pháp cực phổ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart