Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng

Add your review

17.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

17.000

Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng

Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng

fff

Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng

fff

Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng

fff

Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng

fff

Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng

fff

Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng

fff

Kiếm toán năng lượng

Nhóm 4: Đ4-QLNL

Lời nói đâu

Hiện nay chúng la đang sống trong ki nguyên cúa khoa học công nghệ, chúng ta sử dụng nhùng máy móc. công cụ đê phục vụ cho cuộc sống cùa con người, và các máy móc này phái tiêu thụ năng lượng đế hoạt động được.Tuy nhiên, hiện nay nguồn năng lượng mã chúng ta đang có không thể đáp ứng đủ được nhu cầu.Trong khi đó các nguồn năng lượng quan trọng cua chúng ta hiện nay là năng lưọng hóa thạch lại đang bị cạn kiện dần,trong khi chủng ta chưa tim ra được loại năng lượng có thê thay thế chúng và đáp ứng đu Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng nhu cẩu.Do đó việc sử dụng họp lý năng lượng, tránh lãng phi là rất cần thiết trong thời điếm hiện nay .Do đó việc tiến hành kiêm toán năng lượng là rất cần thiết.NỎ giúp chúng ta nhận diện được các vị tri sứ dụng năng lượng chưa hợp lý. bị làng phí. Từ đó tìm ra các giãi pháp tiết kiệm nàng lượng cho các đơn vị.

Chúng ta sir dụng năng lượng và rất nhiều mục đích khác nhau phục vụ cho Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng nhu cầu như: lấy nhiệt, cơ năng, quang nâng….Tuy nhiên trong phạm vi đề tài nãy thi chúng ta nghiên cứu về kiềm toán năng lượng trong hệ thống chiếu sáng.

Kiềm loan năng lượng                     Nhóm 4: Đ4-QLNL

GVI)uomAumACien

Chương 1: Khái quát về kiêm toán năng lượng

1.1: Định nghĩa về kiêm toán năng lượng

Kiềm toán năng lượng là một kiếm tra. khào sát và phàn tích các dòng năng lượng cho bão Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng tồn năng lượng trong một tòa nhà. một quá trinh, hoặc hệ thống đê giâm số lượng đầu vào năng lượng vào hệ thống mà không ành hưởng xấu đến đầu ra.

Kiểm toán năng lượng trong hệ thống chiếu sáng là việc đánh giá chi tiết về hệ thống chiếu sáng, các điều kiện săn có vã các chí tiêu kì thuật cua chiếu sáng để từ đó tim ra được phương án chiếu sáng tối ưu nhất.

1.2: Mục đích cùa kiêm toán Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng năng lượng.

Mục tiêu của kiểm toán năng lượng lã xác định những khu vực sử dụng năng lượng làng phi, và các cơ hội tiết kiệm năng lượng, từ đó xây dựng các giãi pháp đề sừ dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Cụ thê trong hệ thống chiếu sáng thi mục đích của kiềm toán nâng lượng là:

+ Cô được thông tin về hệ thống chiếu sáng: Mục đích chiếu sáng, chi tiêu kì thuật.

+ Sau khi xác định Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng được các thông số về chi tiêu kì thuật và thực thế hệ thống chiếu sáng đang dùng ta tim ra được các tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

+ Xác định nâng lực của đối tượng đế đề ra các giãi pháp phù hợp với mức kinh tế họ săn sàng.

1.3: Lý thuyết cơ bàn về ánh sáng

Ánh sáng chi là một phần cùa rất nhiều loại sóng điện từ bay trong không gian. Nhùng loại sóng nãy có cả tẩn suất và Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng chiều dài. hai giá trị này giúp phân biệt ánh sáng với những dạng năng lượng khác trên quang phô điện từ.

M&iẫniulợng ánhgáượilg lượng ánh sáng được cung cấp cho không gian cần chiếu sáng. Đậc trưng của khối lượng ánh sáng là quang thông và lượng ánh sáng hiệu quả.

Ánh sáng được phát ra từ vật thè là do những hiện tượng sau:

lAongsangQiAnatrtiAAAhatTongjiliaAnnmAiAAhcnnininaAlmTAnichung được nung nóng Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng đến nhiệt độ khoáng 1000K. Cường độ ánh sáng tăng lên và màu săc bẻ ngoài trờ nên sáng hon kill nhiệt độ tăng.

 • 2  Phóng điện Khi một dòng điện chạy qua chàt kill, các nguyên tư và phân tư phát ra bức xạ với quang phô mang đặc tinh cua các nguyên tò có mặt.

 • 3  Phát quang điện: Ánh sáng được tạo ra khi dông diện chạy qua nhũng chất răn nhất định như chất bán dần hoặc photpho.

Phát sáng quang điện: Thông Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng thường chất răn hấp thụ bức xạ tại một bước sóng và phát ra trở lại tại một bước sóng khác. Khi bức xạ được phát ra đó có thê nhìn thày được, hiện tượng dược gọi là sự phát lán quang hay sự phát huỳnh quang

Các khái niệm và đơn vi đo quang hoc

Lumen: Đơn vị của quang thông; thông lượng được phát ra trong phạm vi một đơn vị góc chất rắn bởi một nguồn diêm với cường độ sáng đều nhau là một Candela Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng . Một lux là một lumen trên mồi mét vuông. Lumen (Im) lã đương lượng trắc quang của Oát, được tăng lên đê phù hợp với phân ứng mắt cùa “người quan sát chuẩn” 1 w = 683 lumen tại bước sóng 555 nm.

Hiệu suất tài lắp đật Đây lã độ chiếu sáng duy tri trung binh được cung cấp trên một mặt phăng làm việc ngang trên mồi Oát công suất với độ chiêu sáng nội thất chung được thê hiện bằng lux w/ Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng m-.

Nguồn phát sáng: Bộ đèn là một đơn vị phát sáng hoàn chinh, bao gồm một hoặc nhiêu đèn cùng với các bộ phận được thiết kế đê phân phối ánh sáng, định vị và bão vệ đèn. và nối đèn vói nguồn điện.

Độ chói: là câm nhận về độ sáng mà người quan sát có được tại khu vực được chiếu sáng hoặc ở nguồn sáng.

VD: ban đêm, ta nhìn đèn pha của ô tô. mắt ta Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng có căm giác khó chịu => đó là hiện tượng chói. Hệ thống chiếu sáng cần có độ chói phù hợp đê không gây câm giác khó chịu cho người lãm việc.

Lux: Đây là đon vị đo theo hệ mét cho dộ chiếu sáng cùa một bề mặt. Độ chiếu sáng duy tù trung binh là các mức lux trung bình do được tại các diêm khác nhau cùa một khu vực xác định. Một lux băng một lumen trên mỗi mét vuông.

Độ cao lắp Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng đặt: Độ cao cua đồ vật hay đèn so với một phăng lãm việc.

Hiệu suất phát sáng danh nghĩa: Tỳ số giữa công suất lumen danh nghĩa cúa đèn và tiêu thụ diện danh nghĩa, dược thê hiện băng lumen trên oát

Chi sô phòng : Đây là một hệ sô thiết lập quan hệ giừa các kích thước dự kiến của cá căn phóng và độ cao giữa bê mặt lãm việc và bè mặt của đỏ đạc.

Hiệu suất tái mục tiêu: Giá Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đôi với hệ thông chiếu sáng trị cùa hiệu suat tãi lắp đặt được xem là có thế đạt được với hiệu suât cao nhát, được thê hiện băng lux wìn;.

Hệ số sử dụng (UF): Đây là tý lệ của quang thông do đèn phát ra tới mặt phàng làm việc. Đây lã đơn vị đo thê hiện tinh hiệu quà cũa sự phôi hợp chiêu sáng.

Quang thông và cường độ sáng:

Đơn vị quôc tê cùa cường độ sáng I là Candela (cd). Một lumen băng Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đôi với hệ thông chiếu sáng quang thông chiếu sáng trên mồi mét vuông (m2) của môt hĩnh cầu có bán kinh một mét (Im) khi một nguồn ánh sáng đãng hướng 1 Candela (nguồn phát ra bức xạ đêu nhau tại mọi hướng) có vị trí tại tâm cua hĩnh cầu. Do diện tích cúa hình cằu có bán kính r lả 4rtf2, một hĩnh cầu có bán kinh là Im có diện tích là 4ĩtm“ nên tông quang thông do nguồn 1 – cd phát ra là 4ỉtlm. Vì Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đôi với hệ thông chiếu sáng vậy quang thông do một nguồn ánh sáng đãng hướng có cường độ I sè được tinh theo công thức:

Quang thòng (Im) = 41 * cường độ sáng(cd)

Sự khác nhau giừa lux và lumen lã lux phụ thuộc vào diện tích mã quang thông trài ra. 1000 lumen, tập tiling tại một diện tích một mét vuông, chiếu sáng diện tích đó với độ chiếu sáng là 1000 lux. Cùng 1000 lumen chiếu sáng trên diện tích mười mét vuông sè Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đôi với hệ thông chiếu sáng tạo ra độ chiếu sáng mờ hơn, chì có 100 lux.

Nhiệt độ màu

Nhiệt độ màu. được thể hiện theo thang tinh Kelvin (K) là biêu hiện mâu sắc của đèn và ánh sáng mà nó phát ra. Tương tượng một táng sất được nung đều cho đến khi nó rực lèn ánh sáng da cam đâu tiên, và sau đó là vàng, và liép ựic cho đên khi nó trớ nên “nóng trăng” Tại bàt kị’ thời diêm nào trong quá Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đôi với hệ thông chiếu sáng trinh nung, chúng ta có thê đo được nhiệt độ cúa kim loại theo độ Kelvin ( độ c + 273) và gán giá trị đó với màu được tạo ra. Đây là nên tang lý thuyết vê nhiệt độ mâu. Đôi với đèn nóng sáng, nhiệt độ màu là giá trị “thực”; đôi với đèn huỳnh quang và đèn có ông phỏng điện cao áp (HID), giá trị này là lương đôi và vi vậy được gọi là nhiệt độ màu tương quan. Trong Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đôi với hệ thông chiếu sáng còng nghiệp, "nhiệt độ màu “ vã “nhiệt độ màu tương quan” thường có thê được sư dụng hoán đôi cho nhau. Nhiệt độ mâu cua đèn làm cho đèn trờ thành các nguồn sáng “ấm”, “tiling tinh” hoặc “mát”. Nói chung, nhiệt độ càng thấp thì nguồn càng âm, và ngược lại.

Chương 2: Các bước tiến hành kiêm toán năng lượng

Quy trinh kiêm toán năng lượng ta xem xét cho 2 quá Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng trinh là kiểm toán năng lượng sơ bộ và kiểm toán năng lượng chi tiết.

Kiểm toán năng lượng sơ bộ bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho một cuộc kiểm toán bảng cách thu thập các sổ liệu về tiêu thụ năng lượng cua đơn vị.Đế lãm được việc này thì chủng ta đưa ra các bân câu hôi dựa trên các hóa đơn năng lượng cũ cũa họ mã cụ thể trong hệ thống chiếu sáng thi chi có hóa đơn tiền điện. Để từ đó chúng ta Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng có cái nhìn chung nhất về xu hướng vận hãnh của đơn vị.Sau đó chùng ta sè tiến hãnh kháo sát cụ thể đơn vị đó. Trong bước này thi chúng ta sè gặp gờ người phụ trách quàn lý chiếu sáng cho đơn vị. phóng vấn họ đế thấy được cụ thể hơn điều kiện vận hành cùa hệ thống chiếu sáng ớ đơn vị họ.

2.1: Kiếm toán năng lượng sơ bộ.

2.1.1: Chuẩn bị kiềm toán Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng nũng lượng sơ bộ.

Mục liêu cúa bước này là chúng ta xây dựng được cái nhìn chung nhất về hệ thống chiếu sáng cùa đơn vị. Thông qua việc thu thập các hóa đơn tiền điện sử dụng trong hệ thống chiếu sáng. Đồng thời trong bước này chúng ta sẽ đưa cho họ các ban câu hói được thiết kế dựa trên các hóa đơn năng lượng mà chùng ta thu thập được.

Chuẩn bị “Bàng câu hói kháo sát sư dụng năng lượng” đám Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng bào thu thập đầy đú các dừ liệu cần thiết: Thông tin doanh nghiệp, hiện trạng sân xuất, hoạt động tiêu thụ năng lượng trong quá khứ vã gửi đến doanh nghiệp.

Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà có tiêu chuẩn về chiếu sáng phủ họp.

AA/^ỉ’nuituại’a’oĩiẹi’eheuthụtumgĩưựiụ’i’ahiethỊ.

Sau khi chủng ta đà xây dựng được một cái nhìn tồng quát về hệ thống chiếu sáng cúa đon vị thông qua Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng bước chuẩn bị,thi chủng ta tiến hành bước tiếp theo là kháo sát thực tế.ớ bước này chúng ta sè trực tiếp đến đơn vị và gặp gở nhũng người quan trọng trong đon vị như giám đốc đế tháo luận về mục đích cúa cuộc kiếm toán năng lượng mả đơn vị muốn như chi dửng lại ở kiếm toán sơ bộ hay cã chi tiết, và các loại thông tin mà chúng ta cần.Và chúng ta cũng gộp gở người phụ trách việc chiếu sáng cúa Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng don vị.Chùng ta phái phỏng vấn họ đê thấy được điểu kiện cụ thê cùa hệ thống chiếu sáng ở đây đồng thời hoàn thiện các sỗ liệu cần thiết cho việc kiềm toán.

Õ bước này sè giúp chúng ta hiểu rò hon về hệ thống chiếu sáng cua đon vị hon. Do những người trực tiếp vận hành hệ thống sè hiểu hơn ai hết về mức độ chiếu sáng cúa từng khu vực và các loại đèn vã đặc trưng tiêu thụ năng lưọng cùa các thiết Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng bị.

Mẩu phiếu khảo sát

<<<123>>>

STT

Khu vực

Thiét bi chiếu sáng

Còng suát (W)

Hiệu suất (Lumen W)

Số giở vận hànhngày (giờ)

Thời điềm hoạt động trong ngàỳ

Công suất tiêu thu (W)

Chú thích

Xây dựng các bước

Thu thập số liệu và thông tin.

 • •  Mô tá chung tòa nhà kiềm toán:

 • •  Tên tòa nhà. địa chi:

 • •  Người liên hệ, chức vụ. điện thoại, email:

 • •  Loại tòa nhà. chức nâng tòa nhã:

 • •  Tòa nhã xây dựng năm.. .gồm… tầng:

 • •  Tống diện tích sàn xây dựng (thuộc loại tòa Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng nhà theo qui mô nào):

 • •  Tông diện tích sứ dụng chiếu sáng:

 • •  Ti lệ diện năng phục vụ cho chiếu sáng( có phù họp với tiêu chuẩn hay chưa):

Page 9

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ lý thuyết liên kết vùng trong thu hút khách du lịch quốc tế đến quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu hoàn thiện và ứng dụng chế phẩm tạo màng cp01 trong bảo quản quả cam vinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại bệnh viện giao thông vận tải huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
TỐI ưu MẠNG 3g WCDMA dựa TRÊN VIỆC tối ưu các KPI (VIETTEL)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý chi ngân sách nhà nước tại trung tâm thể dục thể thao quân đội cục quân huấn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng
Xây dựng các bước kiểm toán năng lượng đối với hệ thống chiếu sáng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart