xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac

xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac

fff

xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac

fff

xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac

fff

xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac

fff

xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac

fff

xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac

fff

Kiếm toán nàng lượng hệ thõng HVAC

MỤC LỤC

Lời nói đâu

Hiện nay, trước tình hình tài nguyên nâng lượng ngày càng khan hiếm, việc sừ dụng nâng lượng tiết kiệm và hiệu quả là ưu tiên quan trọng trong chính sách năng lượng quốc gia. Để giảm tiêu thụ nàng lượng, trước tiên cân phải có các hoạt động quàn lý năng lượng một cách chặt chẽ của các cóng ty, các cơ sở tiêu thụ năng lượng dê tìm ra các tiềm xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac năng tiết kiệm nâng lượng, lờ’ vậy, việc tiến hành Kiểm toán nâng lượng là rất cần thiết.

Tiên hành kiểm toán năng lượng là dế xác định những bộ phận sừ dụng năng lượng làng phí, nhận diện các cơ hội tiết kiệm và đề xuất giải pháp tiẽt kiệm nâng lượng.

Cùng với sự ra dời của Luật Sừ dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quở thi việc Kiểm toán nàng lượng càng được quan tâm của nhiêu Công ty, các cơ sở tiêu xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac thụ năng lượng trên khắp cả nước.

HVAC – là hệ thống bao gồm Hệ thông Sưởi, Hệ thông Diều hòa không khí, Hệ thống thông gió chiêm khoảng 60% nhu cấu tiêu thụ nâng lượng của các Công ty, cơ sở tiêu thụ năng lượng tại các nước dang phát triển như Việt Nam.

Kiếm toán nâng lượng cho Hệ thông HVAC là một trong nhửng hệ thõng mang lại nhiều lợi ích dáng kể, tiết kiệm nguồn kinh phí dáng kể sau khi tiến xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac hành kiếm toán nàng lượng cho các Công ty, cơ sở tiêu thụ năng lượng.

Với dô án "Xây dựng các bước thực hiện kiểm toán nũng lượng hệ thống Hỉ AC cùng các Biện pháp Tiết Kiệm Năng lượng cho hệ thống HVAC "dưới sự hướng dần của Giáng Viên, Thầy’ – Dương Trưng Kiên lả một trong những bâi học và kinh nghiệm quý đối vói sinh viên ngành Quân Lý Nâng Lượng nói chung vả bân thân nhóm thực hiện nói riêng.

Đổ án xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac sè không tránh khỏi được những sai sót trong quá trình thực hiện do còn thiếu kinh nghiêm thực tế. Kính mong nhận được sự chí bào và giúp đờ thêm từ Thầy, Cô và các bạn quan tâm.

Chúng etn xin chân thành cảm ơn

Nhóm thực hiện

CHƯƠNG I: TÕNG QUAN VÊ KIÊM TOÁN NĂNG LƯỢNG

 • 1. KIÊM TOÁN NÀNG LƯỢNG

Kiểm toán nàng lượng lờ tông hợp cùa các hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích năng lượng tiêu thụ của xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac doanh nghiệp, tòa nhà, quy trình sán xuất hay một hệ thông… từ đó xác định những khu vực sử dụng năng lượng làng phí hoặc chưa hiệu quà và tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng từ đó đê xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

 • 2. MỤC ĐÍCH CÙA VIỆC KIÊM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Việc sừ dụng nguôn năng lượng hóa thạch nhiêu đâ thãi vào môi trường một lượng khí thãi không lô gây ô nhiêm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac, làm biên dổi khí hậu ngày càng rõ rệt.

Nhiều quốc giơ trên thê giới dà có những chính sách và những biện pháp cụ thê nhăm khơi thác, sử dụng năng lượng tiẽt kiệm vờ hiệu quơ, giảm thiều sử dụng nguôn năng lượng hóa thạch, khuyên khích phớt triền vờ sừ dụng các nguôn năng lượng tới tạo như năng lượng mặt trời, địa nhiệt, gio’, v.v…

Tuy nhiên giỏi pháp phớt triền vò sử dụng cóc nguôn nâng lượng xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac tới tạo dang gâp những khó khăn vê công nghệ và giá thánh vờ vì vậy chưa trở thành thương phẩm, hâu hét các dự ớn chỉ lờ dự ớn thí điểm, có hổ trợ của nhà nước, hoặc cớc quỳ khác.

Giải pháp vừa đơn giản vừa có hiệu quả nhanh và cán ít vốn đâu tư mà hâu hét các nước di dâu trong chiên lược tiẽt kiệm và bào tôn năng lượng và bảo vệ môi trường dà thực hiện, ngày nay dà trờ thành thông xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac lệ chung cho các nước di sau, dó chính là sản xuơt và sử dụng các san phãm có hiệu suãt năng lượ ng cao.

• Kiêm toán núng lượng mang lại lợi ích gì?

Giúp doanh nghiệp bạn đánh giá dược tình trạng sử dụng năng lượng như thê nào? Tốt, xấu hay trung bình so với định mức chung của ngành… Có một cái nhìn tông quan

về tình hình chung cùa việc sử dụng nàng lượng tại nhà máy.

 • ■ Xác đính nguy xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac cơ hiện tại và tiềm ấn

 • –  Theo dõi các luồng chi phí

 • ■ Trao dối thông tin giữa các nhà máy

 • –  Giảm công suất tiêu thụ dỉnlì

 • – Giảm chi phí năng lượng

 • –  Tạo nhận thức cho nhân viên

 • ■ Nâng cao đào tạo Nhân lực

 • – Bảo vệ danh tiếng công ty

 • ■ Bào đảm tuân thủ Luật định

=> Kiểm toán núng lượng giúp chúng ta tìm ra các cơ hội đê

 • Xác định được tiêm năng tiết kiệm nâng lượng và mức độ ưu tiên của từng xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac giải pháp.

 • Đánh giá được ảnh hường của giải pháp tiết kiệm nũng lượng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp trong tương lai.

 • Tàng cường nhận thức về sử dụng nâng lượng cùa lãnh dạo và nhân viên trong Doanh nghiệp.

 • 3. KIÊM TOÁN NĂNG LƯỢNG NHƯ THÊ NÀO?

Có hai dạng dạng Kiểm toán năng lượng là Kiểm toán năng lượng SO’ bộ và Kiếm toán chi tiết:

 • •  Kiếm_toán_nàngjượng_sơ_bộ:

Với nhừng doanh xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac nghiệp chì sử dụng ít thiết bị máy móc hoặc doanh nghiệp sử dụng nhiều thiết bị, máy móc trong sản xuất nhưng tạm thời chưa có nhu cầu kiểm toán năng lượng tống thề, thay vào đó là kháo sát đơn giàn cho quá trinh sử dụng năng lượng.

Kiểm toán sơ bộ tốn ít thời gian nhớt (2 ngày đến 1 tuấn với 2 chuyên gia) và chi phí cũng thấp nhất, kẽt quả có dược chính là sự nhận diện và đánh giá ban dầu xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac vẽ các cơ hội, tiềm nấng tiết kiệm nấng lượng của hệ thống

 • •  Kiêm toán nàng lượng chi tiết;

Đưa ra những đánh giá, tính toán chính xác, phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn và phân tích dược các hiệu quà tài chính, kinh tế, lợi ích môi trường cũng như đưa ra dược các giải pháp tống thế và toàn diện. Thông qua việc kháo sát, thu thập, phán tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac quá khứ và hiện tại, được thực hiện bời từ 5 đến 7 chuyên gia, sử dụng các máy móc, thiết bị hiện đại được nhập khâu từ Mỹ, Nhật, thời gian thực nghiệm từ 7 đến 10 ngày tùy theo quy mô doanh nghiệp. Qua dó nhận diện các cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật, xã hội của các giải pháp.

 • 4. CÁC HOẠT ĐỘNG cơ BẢN CỦA KIÊM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Klìào sát các quy trình xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac cóng nghệ và dây truyền sàn xuất của Doanh nghiệp.

Thu thập thông tin về sản lượng, sản phẩm, năng lượng và nguyên vật liệu dê tính toán cân bằng năng lượng.

Thu thập thông tin về bảo trì thiết bị, cách tô chức, năng lực/kỹ nâng vận hành. Thu thập các thông tin về khả năng nâng cấp và mở rộng dây truyền sàn xuất. Xây dựng kế hoạch và tiên hành lắp dặt thiết bị đo.

Đánh xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac giá tiêm nàng tiết kiệm và sấp xếp thứ tự ưu tiên của từng giòi pháp.

 • 5. CÀN CỨ THEO LUẬT

Càn cứ Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả dược thông qua tại kì họp thứ 7 Quốc hội khóa Xỉỉ ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2011 ■ Quy định vẽ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quà: chính sách, biện pháp thúc đấy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac ; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, hộ gia dinh, cỏ nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quà.

Tại Diêu 33 cùa Luật sừ dụng năng lượng tiét kiệm và hiệu quả thì các cơ sởsừ dụng năng lượng trọng diêm hất buộc 3 năm doanh nghiệp (DN) phái kiêm toán năng lượng 1 lân. Việc kiêm toán nàng lượng là răt cân thiẽt nó sẽ giúp doanh nghiệp nhận dạng ra những bat hợp lý và nhừng thãt thoát nởng xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac lượng trong quá trình sán xuât.

CHƯƠNG II: QUY TRÌNH KIÊM TOÁN NĂNG LƯỢNG

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NÀNG LƯỢNG

(KTNL: Kiểm toán năng lượng; TKNL: Tiẽt kiệm nâng lượng)

Phán tích và đánh giá chi tiết:

■ Phân tích hiệu quà kinh tế và kỳ thuật

– Phân loại và đưa ra các nhóm giải pháp chi phí thấp, trung bình và mức chi phí

lớn.

 • – Phương án huy động vốn

 • – Phương án xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac quản lý và thực hiện các giãi pháp TKNL

CHƯƠNG III: HỆ THONG HVAC

HVAC là chữ viết tổt tiêng anh cùa:

H = Heating ■ Hệ thông sưởi âm

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiếng Vinh dưới góc nhìn của phương ngữ xã hội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Sold by
@ xcnguyen220
xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac
xây dựng các bước thực hiện kiểm toán năng lượng hệ thống hvac các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hvac
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart