Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá

75.000

Category:

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá

fff

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá

fff

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá

fff

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá

fff

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá

fff

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá

fff

ÚY BAN NHÂN DÂN TÍNH THANH HÓA – BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HOC VĂN HÓA, THẾ THAO & DU LỊCH

HÀ ĐÌNH TẤT

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CHO CÒNG NHÂN KHU KINH TỂ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

________ LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÁN LÝ VĂN HÓA,_________

ỦY BAN NHÂN DAN TỈNH THANH HÓA – BỘ Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG_ĐẠI_HỌC_VĂN_HÓA,_THẼ_THAO_&_Dư LỊCH

HÀ ĐÌNH TÃT

XÂY DỰNG ĐỜI SÕNG VĂN HÓA CHO CÓNG NHÂN KHƯ KINH TÉ NGHI SƠN, TÍNH THANH HÓA

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÁN LÝ VĂN HÓA

Chuyên ngành: Quàn lý Văn hóa Mã số: 8.319.042

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Thị Lệ LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận vỏn này không trừng lặp Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá với các khóa luận, luận vởn, luận án và các công trình nghiên cứu đà công bõ.

NGƯỜI CAM ĐOAN

Hà Đình Tất

MỤC LỤC

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TAT

DANH MỤC CÁC BÀNG

DANH MỤC HÌNH, sơ Đồ

MỞ ĐẨU

 • 4.  Đối Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh

hoá tượng và phạm vi nghiên cứu

Chương 1. cơ SỚ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỂ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CHO CÒNG NHÀN

 • 1.1.1.  Các khái niệm, quan niệm: Khu kinh te, công Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá nhân, Dời sống văn hóa,

xây dựng đời sống vãn hóa cho công nhân

 • 1.1.2.  Quan diem cùa Dàng và Nhà nước về xây dựng dời sông vãn hóa và

xay dựng dời sõng vãn hóa cho công nhan

Tiểu kết chương 1……………………………………………………33

Chương 2. THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG VAN HÓA CHO CÒNG NHẢN KHU KINH TÊ NGHI SƠN, TÍNH THANH HÓA

 • 2.1.  Cơ câu tố chức và công tác chỉ đạo, phối hợp tõ chức, quản lý hoạt động

văn hóa cho công nhân Nghi Sơn

 • 2.1.2.  Công tác chi Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá đạo, phối hợp tố chức, quản lý hoạt động văn hóa cho

công nhân Nghi Sơn

 • 2.2.   Thực trạng công tác xây dựng dời sõng vãn hóa cho công nhân KKT

Nghi Sơn

 • 2.2.1.  Triến khai thực hiện các văn bản, nghị quyết xây dựng đời sõng văn

hóa cho công nhân

 • 2.2.4.  Phát triển phong Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi

sơn, tỉnh thanh hoá trào văn hóa, thế thao

 • 2.2.6.  Xây dựng nếp sõng văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công

nghiệp trong công nhân

2.3. Đánh giá tích cực và hạn chẽ trong dời sống văn hóa của công nhân KKT Nghi Sơn

Tiểu kết chương 2 Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế’ nghi sơn, tỉnh thanh hoá 71

Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIÀI PHÁP NÀNG CAO HIỆU

QUÁ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CÚA CÒNG NHÀN KHU KINH TÉ NGHI SƠN, TÍNH THANH HÓA………..72

 • 3.1. Phương hướng, mục tiêu xây dựng đời sõng vãn hóa cho công nhân KKT

Nghi Sơn…………………………………………………………………………………………………72

 • 3.1.1. Phương hướng xây dựng đời sõng văn hóa cho công nhân KKT Nghi Sơn. 72

 • 3.1.2. Mục tiêu cụ thẽ xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân KKT Nghi Sơn. .75

 • 3.2.    Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sông văn hóa cho

công nhân KKT Nghi Sơn

 • 3.2.2.  Nhóm giải pháp đối với doanh nghiệp trong xây dựng đời sống văn hóa

cho công nhân KKT Nghi Sơn

 • 3.2.4.  Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác hoạt động xây dựng đời

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá sống vãn hóa cho công nhân KKT Nghi Sơn

Tiếu kết chương 3

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÀO

PHỤ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá
Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân khu kinh tế nghi sơn, tỉnh thanh hoá
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart