Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến

fff

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến

fff

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến

fff

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến

fff

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến

fff

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến

fff

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG

LỞI NÓI ĐÀU

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN

1.1: Khào sát thực tể

1.2: Ý tưởng marketing trẽn Website

1.3: Yêu cầu chức năng trẽn Website……………………….9 Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến

1.4: Chức năng cùa nhà quán tri

1.5: Đối tượng phạm vi nghiên cửu

1.6: Ý nghĩa khoa học thực tiễn cùa đè tài

1.7: Mỏ tã quả trinh đặt hàng

CHƯƠNG 2: PHÀN TÍCH HỆ THỐNG THÕNG TIN

2.1.2: Biếu đồ phân rà nhóm dằn các chức nảng….. Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến 18

2.1.3: Biền đồ phán rã chức năng

2.1.4: Mô tã chức năng lã

2.1.5: HỒ sơ dừ liệu

2.1.6: Biền đồ luồng dữ liệu mức  0

2.1.7: Biếu đồ luồng dừ liêu mức  1

2.1.8: Biền đồ luồng dữ liệu mức  2

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến 2.1.9: Biền đồ luồng dừ liệu mức

29

2.1.12; Danh sách thực thề

2.1.13: Mô hình thực thề liên kết

2.1.14: Liệt kẽ. chinh xác hóa và lựa chọn thòng tin

CHƯƠNG III; THIÉT KÉ cơ SÓ DỪ LIỆU

3.1: Các báng cơ sỡ dừ liệu

3.1.2: Báng User

3.1.3: Báng User admin

3.1.4: Báng khách hàng

3.1.5: Băng nhóm hổ trợ

3.1.6: Báng hình ành

3.1.7: Báng nhóm hinh ánh

3.1.8: Báng tin tức

3.1.10: Băng chi tiết hóa đơn

3.1.11: Bâng hỏa đơn

3.1.12: Báng cẩu hình

3.1.13: Băng quãng cáo

3.1.14: Báng liên hệ

3.1.15: Báng nhóm tin tirc

3.1.16: Băng sân phẩm

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến 3.1.17: Báng nhóm sán phẩm

3.1.18: Băng video

3.1.19: Báng Support

CHƯƠNG IV; THIÉT KÉ GIAO DIEN

4.1: Giao diên trang chủ:

4.2: Giao diện trang mua hãng:

4.3: Giao diên trang admin

CHƯƠNG V: KÉT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRÊN

TÀI LIEƯ Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến THAM KHẢO

DANH MỤC HĨNH ẢNH

Hình ỉ: Bien dồ ngừ cành

Hình 2: Biếu đồ phán rà chức năng trên        Website

Hình 3: Biếu dồ phân rà chức năng cùa nhà quản trị

Hình 4: Biếu đồ luồng dừ liệu mức đinh

Hình 5: Biểu dồ luồng dừ liệu mức 1

Hình 6: Biểu dồ luồng dừ liệu ỉn ức 2

Hình 7: Biếu Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến dồ luồng dừ liệu mức 3

Hình 8: Biểu dồ luồng dừ liệu mức 4

Hình 9: Biếu đồ luồng dừ liệu mức 5

Hình 10: Mô hình thực thẻ liên kết 1

Hình ì ỉ: Mỏ hình thực thể liên kết 2

Hình 12: Giao diện trang chù

Hình 13: Giao diện trang mua hàng

Hình 14: Giao diện trang admin

DANH MỤC Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến BÀNG

Báng ỉ: Bang phân tích

Bâng 2: Biêu đồ phân rà nhóm dần các chức năng…………………………………………………..21.

Bàng 3: Bâng người dùng

Báng 4: Bang User.

Báng 5: Bang User Admin

Báng 6: Bang khách hàng.

Bâng 7: Bâng nhóm hồ trợ.

Bâng 8: Bâng hình ánh

Bâng 9: Bâng nhóm hình ánh

Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến Báng 10:Bàng            fin

43

Báng 11:  Bàng menu

Bâng 12:  Bâng chi ĩiểt hỏa đơn

Bâng 13:  Bâng hóa đơn

Bâng 14:  Bâng cấu hình

Báng 15:  Bâng quáng cáo

Báng 16:  Bâng liên hệ

Bâng 17:  Bâng nhỏm tin tức

Bâng 18:  Bâng sân phẩm

Bâng 19: Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến Bâng     nhỏm     sản

48

Báng 20:  Bàng video

Báng 21:  Bâng Support.

LỜI NÓI ĐẢƯ

Ngày nay, khoa học công nghệ đà có nhùng bước phát tnên mạnh mè ca về chiều rộng lần chiều sâu. Máy tinh điện lử không chi được coi lã một thử phương tiện quý hiếm mà nay đà trở thành một công cụ lãm việc, giãi trí thòng dụng của con người không nhừng ở công sớ mà thậm chi Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến còn ỡ ngay trong gia đinh.

Với sự bùng nô cùa công nghệ thông tin và VỚI vai trò không thê thiêu cua ngành khoa học này. các tô chức và các doanh nghiệp lớn và nho đều tim mọi biện pháp đê xây dựng và cùng cố một cách hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhăm tin học hóa các hoạt động tác nghiệp của don vị.

Hiện nay trên thế giới các còng ty tin học hàng đâu không ngừng đầu tư vào việc xây dựng Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến và cai thiện các giải pháp cùng như các sán phẩm nham cho phép tiến hành thương mại hóa trên Internet. Chúng ta cũng dề dàng nhận ra tằm quan trọng và tính tilt yếu cua thương mai điện tử. VỚI nhừng thao tác đơn giàn trên máy có nối mạng Internet bạn sè có tận tay những gi minh cân mà không phái mat nhiều thời gian. Bạn chi cằn vào các trang dịch vụ thương mại điện từ. làm theo hướng dẫn và click vào những gi bạn cần Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến . Các nhà dịch vu sè mang đen tận nhà cho bạn

o Việt Nam. nhiều doanh nghiệp cùng đang tiến hành thương mai diện tử nhưng do những khó khăn về cơ sở hạ tầng như viền thông chưa phát triển manh, các dịch thanh toán điện tử qua ngân hàng chưa phô biến nên chi dừng lại ở mức độ giới thiệu săn phàm và tiếp nhận đơn đặt hàng thông qua Internet.

Nhằm nghiên cứu và góp phẩn phát tnên thương mại diện tử ở Việt Nam Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến . em đà tìm hiểu và thực hiên đề tài “XÂY DựNG WEBSITE BÁN GIÀY TRựC TUYÉN”.

Với sự hướng dẫn tận tình cùa Cô giáo: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh em đà hoàn thành cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Tuy đà cố gắng hết sức tim hiểu, phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống nhưng chẳc răng không tránh khói những thiêu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý cùa qui Thầy cô giáo ưong Bộ món Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến “Thực tập hệ thống thông tin quan lý” tnrờng Đại học Điên Lực, đặc biệt là Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh

Anh.

Em xin chân thành càm ơn ’

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội huyện mê linh, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng bidv chi nhánh thành đô
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình cadcam cnc phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tác phẩm văn học việt nam trong chương trình trung học cơ sở nhìn từ giá trị đạo đức
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến
Xây dựng hệ thống website bán giày trực tuyến
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart