xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

fff

xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

fff

xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

fff

xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

fff

xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

fff

xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN TI lơ;

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

BỌ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN TÓT NGĨTĨỆP ĐẠT HỌC

XÂY DỤNG PHẦN MÈM QUẢN LÝ NHÃ HẲNG Với Bộ CỒNG cụ JSF, PRIMEFACES vẨ hibernate

Sinh viên thực hiện: Cỏ Thanh Thiện MSSV: I 117885 Cán bộ hướng dàn: TS. Nguyền Him Hòa

______ ^trườngđai hoc CẬNTHQ_____

KHOA CONGNGHE thong jin & TRƯYEN thông BỌ .MON TIN HỌC ỨNG DỤNG

• • •

LUẬN VĂN TÓT NGĨTĨỆP DẠI ĨTỌC

XÂY DỤNG PHẦN MÈM xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate QUẢN LÝ NHÀ hảng với bÔ công cụ JSF, PRIMEFACES VA HIBERNATE

Sinh viên (hực hiện:                         Cán bộ hướng dân:

Cô Thanh Thiện                      TS. Nguyền Hữu Hòa

MSSV: I 117885

Cán bộ phán biện: Ks. I .ê Vãn Quan Ks. Dặng Mỳ Hạnh

Luận vãn được bão vệ lại: Hội đồng chàm luận văn lốt nghiệp Bộ môn rin học Ung dụng Khoa (‘ông Nghệ’ Thông rin & Truyền Thông, I xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate rường Dại học Cần Thơ vào ngày 15 tháng 05 năm 2015.

Mà số đề lài:

Có thề tìm hiếu luận vãn tại:

– Trung tàm Ilọc liệu. Trường Đại học cần Thơ

– Website: http:_vwv.lrc.ctu.edu.vn

LỜI CÂM ƠN

Bốn năm khoáng thời gian cùa thời sinh viên đà sắp trôi qua. khóa luận tốt nghiệp Là một công trinh nghiên cứu tâm quyết, không chi liêng em mà đối với các bạn sinh viên khác cùng thế khóa luận xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate là nơi chúng em thề hiện đầy đủ nhất những gi mà chúng em đà dược học trong khoáng thời gian Là sinh viên.

Trong suốt quá trình Lãm bài em luôn nhận dược nhiều sự giúp dờ cua cua nhiều người Lã người quen, lã bạn. và ca nhừng người chưa hể quen biết, dó là dộng lực rất lim giúp cm vượt qua các trỡ ngại các khó khăn chủ quan và khách quan trong quá trinh lãm bài.

Em xin gừi lời cam ơn dến xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate thầy Nguyễn Ilìhi Hỏa lã giang viên hướng dần bài khóa luận cùa em. em chân thành cám ơn nhưng góp ý chân thành cua thầy giúp bài làm của em hoàn chinh him. Em cùng xin gửi lời cám <m đên các thây cò trong Bộ Môn Tin IIọc ứng Dụng, các thầy cỏ trường ĐIICT dà dạy dơ hướng dần em trong SUÔI thin gian côn là sinh viên, đê em có nhùng kiên thức nhâl định cho bài luận cùng như còng việc sau nà y cùa em xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate .

Và em cùng chân thành câm ơn nhùng người thân luôn bên cạnh động viên, lo láng cùng như dã 110 trợ hết minh cho em. Con xin cam on Cha mẹ dà luôn ung hộ con trong suôt thin gian qua. cùng như nhừng người bạn thân yêu luôn bên cạnh động viên vã gưi nliừng lời chúc tốt dẹp.

Luận văn là cồng trình tâm huyết của cm, nhưng do hạn chề VC kiến thức lản kỷ năng nên có nhưng diểm chưa hoàn thiện xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate , em rầt mong nhận dược sư góp ý từ phía thây cò. các anh chị và các bạn cho bài luận thêm đây đù.

Cuối lời em chúc mọi người sức khoe, chúc thầy cò thành công trên con dường giăng dạy cùa minh./.

(‘an Thơ, ngày … tháng … năm 2015

Sinh viên

MỤC lỤC Thanh Thiện

Trang

Lời câm ơn

Mục lục

Đanh mục hình

Đanh mục báng

Danh xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate mục kỷ hiệu và viết tắt

Tóm tắt

Abstract

Chương 1. rông quan

Chương 2. Cơsờlý thuyết

  • 2.2.2  xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và

hibernate Primefaces Component

2.4 Web service

  • 2.4.2  xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và

hibernate Kiến trúc web service

Chương 3. Nội dung và kết qua nghiên cứu

  • 3.2.5  xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và

hibernate Ràng buộc loàn vẹn

Kết luận và dề nghị

Tài liệu tham khảo

xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1  MôhìnhMVC

Hình 2.2  JSF component

Hình 2.3  Kết quá đánh giá về primeface cùa DevRates.com

Hiniì 2.4  Kết quà so sánh cùa PrimeFace

Hình 2.5   Minh họa kiến trúc Hibernate

Hình 2.6 Web service

44


Hình 2.7 Kiên trúc Web service

Ilinli 2.8 Mô hinli xây xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate dựng Web service

Ilinli 3.1 Use Case chức năng hệ thống

Hình 3.2  Use case phàn rà chức  năng lập phiêu, hóa đon

Hình 3.3  Use case phàn rà chức  nàng cập nhật danh mục

Hình 3.4  Use case phân rà chức  năng lập hóa dơn. phiếu

Hình 3.5 Use case phân rà chức năng xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate quán lý nhân viên

Hình 3.6  Use case phân rà chức năng báo cáo, thống kè

Hình 3.7  Mối quan hệ kcl  hợp cì MON KHUYÊN MAI

Hình 3.8  Mối quan hệ kểl  hợp CT DATMON

Hình 3.9  Mối quan hệ kết hợp CT_IIOADON_MON

Hình 3.10 Mối quan hệ kết hợp TIIANII-PIIAN59 xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate

Hình 3.1 1 Mối quan hệ kết hợp cT PH1EU NHAP:

Hình 3.12 Mô hình lập thực the kết hợp

I linh 3.13 Mô hình vật lý

Hình 3.14  Sơ dồ cơ sớ dữ liệu quan hệ

Hình 3.15 Sơ đô chức nàng cho ứng dụng

Hình 3.16 Sơ đồ lớp

Hình 3.17 Sơ dồ xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ j sf, primefaces và hibernate tuần tự đăng nhập

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.18 Sơ dồ tuần tự cho Hóa dơn…………………………………………………………….69

Hình 3.19 Sơ đồ tuần tự Phiếu Nhập……………………………………………………………..70

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Tại Viện Sốt Rét – Ký Sinh Trùng – Côn Trùng Trung Ương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình ipm trong bảo vệ thực vật
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Improving corporate culture at navigos group vietnam jsc, hanoi branch
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate
xây dựng phần mềm quản lý nhà hàng với bộ công cụ jsf, primefaces và hibernate
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart