Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt

Xây dựng quy trình kiểm toán  năng lượng cho hệ thống nhiệt

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán  năng lượng cho hệ thống nhiệt

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán  năng lượng cho hệ thống nhiệt

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán  năng lượng cho hệ thống nhiệt

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán  năng lượng cho hệ thống nhiệt

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán  năng lượng cho hệ thống nhiệt

fff

Kiêm toán nâng lượng hệ thống nhiệt

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÀU

CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÝ THUYẾT

LI Giói thiệu về hệ thống nhiệt

Sơ đồ nguyên lý hoạt động cơ bân cùa hệ thống nhiệt

ó.Tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ khâu xử lý nước

7.Tiềm năng lắp đặt thêm thiết bị thu hồi nhiệt thãi

 • 1.2.1  Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt Khái niệm và phân

loại

I: Quy trinh kiêm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt

II: Các bước thực hiện

BƯỚC 1: CHƯẢN BI CHO KIÉM TOÁN HỆ THÓNG NHIỆT

 • 1.1 ………………………………………………………………………………………………………

Xác định mục tiêu

Hình 2.2: Nhiệt kết tiếp xúc             Hình 2.3: Nhiệt kề không tiếp xúc

b) Kìm đo điện: Trên bề mật thiết bị Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt có các thông số đê đo như: điện áp, công suất tác dụng, cóng suất phán kháng, hệ số công suất

Hình 2.5: Kìm đo điện

BƯỚC 2: THựC HIỆN KIÉM TOÁN NĂNG LƯỢNG Sơ BỌ………………………………..24

 • 2.1 Cách thức thực hiện…………………………………………………………………………………24

BƯỚC 3: THỰC HIỆN KIỂM TOÁN Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt CHI TIéT  …………………………………„…„….„…………………………………………

BƯỚC 4: PHÂN TÍCH CÁC GIÀI PHÁP TIÉT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO HẸ

THÓNG NHIỆT………………………………………………..‘…………………………………………..

4.2. Các giai pháp nâng cao hiệu suat lò hơi

 • 4.3

giá các giai pháp đưa ra:

DANH MỤC CÁC Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt BIẺU MẢI

SƯ dụng trong kiéM toán nàng lượng

HỆ tHÓNG nhiệt……………………………………

Biêu mẩu 1: Chuân bị cho kiêm toán năng lượng hệ thống nhiệt

Biêu mẩu 2: Kiêm toán năng lượng sợ bộ cho hệ thống nhiệt

Biêu mẩu 3: Kiêm toán năng lượng chi tiết cho hệ thông nhiệt

Tài liệu tham khảo:

KÉT LUẬN

LỜI NÓI ĐẪU

Năng lượng Là một trong nhùng yêu tố quan trọng quyêt Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt dinh đên sự phát triền kinh tê xà hội cứa mồi quốc gia. Vì vậy đứng trước nguy cơ khan hiềm năng lượng đòi hói phái có các biện pháp hão lòn và sử đụng năng lượng liêt kiệm hiệu quá.

Trong các hoạt dộng kinh tề. chi phi năng lượng chiêm ty trọng lớn vã lã một trong những yêu tố quan trọng quyêt dinh dền giá thành san phẩm. Vi vậy muốn tạo lợi thê cạnh tranh doanh nghiệp

Kiêm toán nàng ỉưựng hệ thống nhiệt

phái cực tiêu hóa chi phi san xuất, Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt dặc biệt là chi phi năng lượng. Kiềm toán nàng lượng là một trong những lời giãi mà các doanh nghiệp đang cần đố nâng cao lợi the cạnh tranh.

Kiếm toán nãng lượng bao gồm các hoạt dộng tim kiếm, xác nhận các cơ hội bào tồn năng lượng dề từ dó triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng. Trong sân xuất, hệ thống nhiệt là một trong nhùng hệ thống tiêu thụ rất nhiều nâng lượng và thắt thoát rất nhiều năng lượng nhiệt. Đây Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt là một địa điểm lý tường đề kiếm toán năng lượng tìm thấy các cơ hội tiết kiệm và thực hiện các giãi pháp đê sù dung năng lượng hiệu quá và tiết kiệm hơn.

Nhăm hoàn thiện kiến thức cùa minh. Nhóm 2- Đ4QLNL đà tham gia nghiên cứu dề tài: "Xây dựng quy trinh kiêm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt và phân tích các giai pháp tiết kiệm năng lượng hệ thống nhiệt”.

Trong quá trinh hoãn thiện báo cáo. không tránh Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt khôi cô nhùng sai sót rắt mong nhận được sự góp cùa thây cô và các hạn trong k’yp đê báo cáo của nhóm 2 được hoàn thiện hon. Cuối cùng nhóm cm xin gửi lời câm ơn chân thành đen thây Dương Trung Kiên dà tận tinh giúp dờ dế chúng em hoàn thành báo cáo nãy.

C húng em xin chân thành cám ơn!

Hà Nội, tháng 12 nàm 2012

CHƯƠNG I: Cơ SỜ LÝ THI YÉT


 • 1.1 Giói thiệu về hệ thống nhiệt Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt

 • 1.1.1 Khái niệm phân loại hệ thống nhiệt

 • 1. Khái niệm:

Hệ thống nhiệt là hệ thống bao gồm các phan tử hèn kết với nhau nhâm thực hiện các nhiệm vụ sân xuất, truyền tãi. phân phoi, tiêu thụ năng lượng nhiệt. Sân phâm nhiệt tạo ra được cung cấp đến phụ tai nhiệt thông qua hệ thống phân phối hơi Phu tái nhiệt có thè là các tuabin hơi phát điện, các phụ tài nhiệt còng nghiệp và các phu tài nhiệt dân dụng.

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt Trong hệ thống nhiệt, lò hơi và hệ thống phân phối hơi Là các khu vực tòn that năng lượng lớn nhất. Vi vậy trong báo cáo này chi tập trung di sâu vào kiêm toán ở khu vực lò hơi.

 • 2.  Phán loại:

Tùy thuộc vào các tiêu chi khác nhau mà hệ thống nhiệt được phân loại như sau:

 • •  Theo năng lượng đau vào:

+ Lò hơi sử dụng than

+ Lò hơi sử dụng dầu

+ Lò hơi sử dung khí Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt thiên nhiên, gas

+ Lò hơi sử dung năng lương hạt nhân

+ Các thiết bị nước nóng dùng điện,..

 • •  Theo sân phẩm đằu ra:

+ Cung cấp nước nóng.

+ Cung cap hơi nóng sứ dung trong dân dụng sinh hoạt ví du: sươi ấm, giặt là. xông hơi…

+ Cung cấp hơi quá nhiệt cho sản xuất điện

 • •  Theo các khu vực sữ dụng:

+ Tòa nhà thương mại

+ Khu vực còng nghiệp. Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt

+ Sinh hoạt, dân dụng.

• Theo cách thức phân phôi:

+ Hệ thông phân tán: Cung cấp nâng lượng nhiệt trực tiếp đến các hộ tiêu thụ mả không qua khâu trung gian – là mạng nhiệt.

+ Hệ thống cấp nhiệt tập trung: Cung cap năng lượng nhiệt đến các hộ tiêu thu

(hòng qua khâu (rung gian – Là mạng nhiệt

 • 1.1.2 Sơ đổ nguyên lý hoạt động cơ bàn cùa hệ thống nhiệt

Từ bẽ tb.óng xử K mrỏc

Hình Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt ỉ. Sơ dồ đơn gián cũa hệ thống hơi trong một xi nghiệp công nghiệp

ỉ. Óng góp hơi ở nhà lò hơi: 2. Ông góp hơi tại nơi sừ dụng hơi: 3. thùng nước cấp cho lò hơt: 4. fiơm nước cấp cho lò hơi; 5. Quạt gió: 6. Ỏng khôi

Hình ỉ. ỉ: Sơ đồ nguyên lý cơ ban hệ thống nhiệt

Nhiên liệu đưa vào lò hoi bao gom không khi, (han Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt . đau đốt kèm được xử lý đua vảo buồng đốt trong lò hơi tạo ra nhiệt độ cao. Nước sau khi gia nhiệt được đưa vào lò hơi. tại đây nước được đun sôi qua dãn bay hơi tới bộ quá nhiệt thành hơi quá nhiệt có áp suất và nhiệt độ cao Hơi quá nhiệt đươc đưa đến các ống góp đi phân phối đến các phu tái nhièt như tuabin hơi. các phụ tài đun nấu xí nghiệp hay sưởi ấm trong dãn dung Tùy vảo từng trường họp Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt cung cấp hơi mà quyết định xem hơi có nên được thu hồi không. Neu thu hoi nước ngưng hơi sau khi sử dụng dược đưa về binh ngưng. Tại bình ngưng hơi được giam áp suất và nhiệt độ

Kiêm toán nàng lượng hệ thống nhiệt đến gần nhiệt độ môi trường, sau đó nước

Kiêm toán nàng lượng hệ thống nhiệt ngưng được gia nhièt. xư lý va bơm trờ lại lò hơi nhẩm tiềt kiệm lượng nước cap tòi đa nhất có thế.

 • 1.1.3 Tiềm năng tiết kiệm nãng lượng Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt cúiì hệ thống nhiệt

Trong các hoạt động sân xuất hay sử dụng năng lượng nói chung. Năng lượng nhiệt chiếm 1 tỷ trọng lớn mức sư dung nâng lượng tông thê. trong đó VỚI việ sứ dụng các còng nghệ dây chuyền sân xuat nhiệt lồi thời cùng X ỚI việc vận hành và sử dụng các hệ thống nhiệt không họp lý thi tiêm năng tiét kiệm năng lượng trong hệ thong nhiệt được đánh giá là cao nhất. Trong các hệ thống sân xuất phân phối nhiệt thi Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt hệ thống sân xuất phân phối hơi chiếm tý trọng cao nhất Vì vậy báo cáo sau đây sè đi sâu vào việc phân tích đánh giá và kiểm toán năng lượng cho hệ thống sân xuất phân phối hơi. Các tiềm năng có thê tiết kiệm là:

 • 1.    Tiềm nâng tiết kiệm trong quá trình cháy trong buồng đốt

Các thi nghiệm cân bàng năng lượng trong các lò hơi đốt than cho thay tòn thất do cháy không hết chiếm khoảng 20 – 30 % tiêu hao năng lượng trong Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt lô. Việc phân tích các mầu xí than cho thấy hãm lương các bon còn lại trong xì có thể từ 15 đến 35% và cá biệt một so nơi có thê lén đến 50%.

Giâm hệ số không khi thừa xuống thấp nhất có thè. Hệ sổ không khi thừa có thê xác đinh được bảng việc đo nồng độ oxy và CO; trong khói thai.

 • 2.    Tiềm nàng trong việc tối ưu hóa quá trình trao đồi nhiệt trong lò

Các thông so cúa lò Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt hơi như hiệu suất và tỳ lệ nước bốc hơi. giám theo thời gian do quá trinh đốt kém. tắc nghèn bề mặt truyền nhiệt, hoạt động bão trì kém. Ngay cả vói lò hơi mới. những nguyên nhân như chất lượng nhiên liệu và chat lượng nước đi xuống có thê khiên lò hơi hoạt động kém. cân bằng hiệt sè giúp chúng ta xác định tôn thất nhiệt có thể và không thề tránh khoi kiếm định hiệu suất lò hơi sè cho thấy độ chênh lệch Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt giìra hiệu suất lò hơi cao nhát và hiệu suất ò hơi gặp tạic trặc chùng ta nhắm tới đê có biện pháp phù họp

 • 3.    Tiềm nàng trong hệ thông phân phoi hơi:

Nhóm 2 – Đ4QLNL

Tiang 8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tính Cohen – Macaulay Dãy Của Đại Số Rees
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Viet Su Tan Bien 3- Pham Van Son.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Xây dựng quy trình kiểm toán  năng lượng cho hệ thống nhiệt
Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho hệ thống nhiệt
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart