xây dựng “recommender platform for ecommerce”

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

xây dựng “recommender platform for ecommerce”

xây dựng “recommender platform for ecommerce”

fff

xây dựng “recommender platform for ecommerce”

fff

xây dựng “recommender platform for ecommerce”

fff

xây dựng “recommender platform for ecommerce”

fff

xây dựng “recommender platform for ecommerce”

fff

xây dựng “recommender platform for ecommerce”

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ

KHOA CÔNG NGHẸ thông’ tin & TRƯYỀN THÔNG

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

nGàNH khoa học máy TÍnH

Dồ tài

XÂY DựNG “RECOMMENDER PLATFORM FOR ECOMMERCE”

Sinh viên: Nguyễn Văn Hoàng Mã so: 1117833 Khóa: K37

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN xây dựng “recommender platform for ecommerce” í

HO KHOA C ÔNG NGHẸ THÔNG TIN & TRỤYẺN THÔNG BỌ MÔN Khoa học mấy tính


H ẬN VĂN Tồ i NGHIỆP HẠI HỌC NGÀNH KHOA IIỌC MÁY* TÍNH

Đề tài

XÂY DỤNG “RECOMMENDER PLATFORM FOR ECOMMERCE”

Giáo viên hướng (lẫn ‘1’iến sĩ Trần Nguyền Minh Thư


Sinh viên thực hiện Nguyền Vãn Hoàng Mã số: 1117833 Khóa:

K37

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin cám ơn Trường xây dựng “recommender platform for ecommerce” Đai Học cần Thơ và Khoa Còng Nghệ Thông Tin & Truyền Thông đà tạo điều kiện cho em thực hiện đề tải này.

Đê có thê hoàn thành luận văn tốt nghiệp của minh, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô TS. Trần Nguyễn Minh Thư đà tận tinh hướng dần cho em trong suốt quá trinh thực hiện luận vãn tốt nghiệp.

Em cũng xin gửi lời cám ơn đến thầy cổ vấn học tập TS. Phạm Nguyên Khang quan tâm. xây dựng “recommender platform for ecommerce” giúp đờ em trong suốt thời gian vừa qua.

Em xin chân thành cam ơn quý Thầy. Cô trong Khoa Công Nghệ Thòng Tin & Truyền Thông Trường Đại Học Cần Thơ đà truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập vừa qua. vốn kiến thức nhận được trong quá trinh học tập không chi là nền táng cho quá trinh nghiên cứu luận văn mà còn là hãnh trang quý báu đê em có thê tự học tập. lự nghiên cứu và lự tin bước vào mòi trường xây dựng “recommender platform for ecommerce” làm việc sau này.

Dù đà cố gắng và nồ lực rat nhiều đề hoàn thành luận văn này nhưng sai sót Là điều khó tránh khói. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thay. Cô.

Cuối cùng em kinh chúc quý Thầy. Cò dồi dào sức khóe và thành còng trong sự nghiệp cao quỷ, vĩ đại của mình.

Trân trọng kinh chào’

Cần Thơ. ngày 01 tháng 05 năm 2015

Sinh viên thực xây dựng “recommender platform for ecommerce” hiện

Nguyễn Văn Hoàng

MỤC LỤC

Trang

Chương 1: TÔNG QUAN

Chương 2: co SỠ LÝ THUYẼT

 • 2.1.4   ứng dụng của hệ thống gợi xây dựng “recommender platform for ecommerce” ý7

 • 2.1.5.1 ………………………………………………………………………………………………

Chi số tương tự

 • 2.1.5.1.1  Lọc cộng tác dựa trên người dũng (User-User Collaborative

Filtering)

 • 2.1.5.1.2  Lọc cộng tác dưa trẽn mục dừ liệu (Item-Item Collaborative

Filtering)

Chương 3: RECOMMENDER PLATFORM FOR ECOMMERCE

 • 3.3   xây dựng “recommender platform for ecommerce” PHƯƠNG PHÁP TIẺP CẬN … 25

 • 3.4.1 …………………………………………………………………………………………………..

Các chức năng của hệ thống

 • 3.4.4.1 ……………………………………………………………………………………………..

Giao diện

 • 3.4.4.2  Một xây dựng “recommender platform for ecommerce” số thiết kế chức năng

chọn lọc

 • 3.4.4.2.1 ……………………………………………………………………………………….

Đăng kỷ tài khoan

 • 3.4.4.2.2 ……………………………………………………………………………………….

Quàn lý cơ sờ dừ liệu

 • 3.4.4.2.3 ……………………………………………………………………………………….

Quàn lý danh mục sân phẩm

TỎNG KÊT

KÊT QUÁ ĐẠT ĐƯỢC

HƯỚNG PHÁT TRIÊN

Phụ lục: GIỚI THIÊU CHƯƠNG TRÌNH50 xây dựng “recommender platform for ecommerce”

MỤC LỤC

TÀI LIỆU THAM KHAO……………………………………………………………………………………….57

DANH MỤC HÌNH

Trang Hình 2-1: Lọc cộng tác dựa trên người dùng

Hình 2-2: Ma trận xếp hạng

Hình 2-3: Ma trận trong lọc cộng tác dựa trên người dùng

Hình 2-4: Vi dụ lọc cộng tác dựa trên các mục dừ liệu

Hình 2-5: Ma trận trong lọc cộng tác dựa trên các mục dừ liệu

Hình xây dựng “recommender platform for ecommerce” 2-6: Các thành phần của Spring IO Platform

Hình 3-1: So dồ tòng quan của hệ thống

Hình 3-2: Các chức năng chính cùa hệ thống

Hình 3-3: Giao diện frontend trên máy tính

Hình 3-4: Giao diện backend trên điện thoại di động (Nexus 7 – Portrait)

Hình 3-5: Đáng ký tói khoản

Hình 3- xây dựng “recommender platform for ecommerce” 6: Thông báo đãng ký tói khoàn thành công

Hình 3-7: Lưu đồ chức năng đăng ký tài khoản

Hình 3-8: Email đăng kỷ tài khoản thành công

Hình 3-9: Email kích hoạt tài khoản thành công

Hình 3-10:   Lưu đồ chức năng kích hoạt tài khoản

Hình 3-11:   Thêm cơ sờ dừ liệu mới

Hình 3-12 xây dựng “recommender platform for ecommerce” :Lull đồ chức nâng thêm cơ sờ dừ liệu

Hình 3-13:   Cập nhật thòng tin cơ sở dử liệu

Hình 3-14:   Lưu dồ chức năng cập nhật thông tin cơ sở dử liệu

Hình 3-15:   Xoá cơ sờ dừ liệu

Hình 3-16:   Lưu đồ chức năng xoá cơ sở dử liệu

Hình 3-17:  Thêm danh mục sân phẩm xây dựng “recommender platform for ecommerce” 39

Hình 3-18:  Lull đồ chức nâng thêm danh mục sán phẩm

Hình 3-19:  Import danh mục sân phẩm từ file CSV

Hình 3-20:  Lưu dỏ chức năng import danh mục sân phẩm

Hình 3-21:   Cập nhật thông tin sân phẩm

Hình 3-22:   Lull đồ chức nâng cập thật thông tin sán phẩm

Hình 3-23: xây dựng “recommender platform for ecommerce” Tạo         giải

43 ’

Hình 3-24: Lưu đồ chức năng tạo giãi thuật

Hình 3-25: Cài đặt giãi thuật

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “xây dựng “recommender platform for ecommerce””

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại ủy ban nhân dân huyện viêng khăm, tỉnh luang pha bang, lào
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đề Cương Ôn Tập Môn Triết Học Cao Học
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ năng lực giảng viên ngành quản trị kinh doanh trường cao đẳng kinh tế công nghiệp hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Tiến Độ Dự Án Đầu Tư Xây Dựn Tuyến Đê Tả Lam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
xây dựng “recommender platform for ecommerce”
xây dựng “recommender platform for ecommerce”
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart