Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị

Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị

fff

Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị

fff

Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị

fff

Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị

fff

Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị

fff

Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị

fff

ĐẠI HỌC ọưoc GIA HÀ NỌI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÀ 1101 VÀ NHÂN VẰN

IIÀ VÃN OANH

XÂY DỤNG TỐ C HÚC CÔNG ĐOÀN DẤP ÚNG YÊU CẢI Sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN DẠI HÓA DẢI NU Óc TÙ THỤC TIỀN Ờ TỈNH HÀ TĨNH

LUẬN VĂN THẠC sĩ CHÍNH TRỊ HỌC

ĐẠI HỌC ọưoc GIA HÀ NỌI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÀ HỘI VÀ NHÂN VẰN

9                                                      9                                        9                            9

HÀ VÁN OANH

XÂY DựNG TÒ CĨĨỨC CÔNG DOÀN DẤP ỨNG YÊU CẤU Sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị HÓA

DÁT M ÓC TÙ THỤC TIỀN Ờ TỈNH HÀ TĨNH

Ll ÂN VĂN THẠC sì (‘huyên ngành: (‘hình trị học Mã sổ: 60 31 02 01

Người hướng dần khoa học: PGS.TS. Trần Kim Đính

LỜI CAM ĐOAN

Đáy là công trình nghiên cứu khoa học cùa riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dan cùa PGS.TS. Trần Kim Đinh. Các so liệu và trích dan trong luận vãn là trung thực. Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị Ket quà nghiên cứu cùa luận vãn không trùng với các cồng trình khác.

l ác giá luận vãn

Hà Vãn Oanh

MỤC LỤC

Trang LỜI MỞ ĐẤU

 • 6.     Đông góp về mặt Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp

công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị khoa học cùa dề tài

Chương 1: MỌT so VẤN ĐẼ CHUNG VÉ GĨAĨ CAP CÔNG NHÂN VÀ 7 TÓ cui c CÔNG DOÃN VIỆT NAM

 • 1.1    Khái niệm về giai cấp cóng nhân và sự ra dời cùa tổ chức

Công doàn Việt Nam

 • 1.1.3.  Tư tướng Hô (‘hí Minh và quan Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu

cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị diêm cùa Dáng cộng sãn Việt

Nam VC giai cấp công nhân

2008

1.2.2 Đội ngũ còng nhân vã tô chức còng doãn I là Tình trong những 24 nãm dôi

mới.

Chương 2: THỊ c TRẠNG TÓ CHỨC CÔNG ĐOÀN 11Ã TÌNH

Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị ĨŨNÀM 2008 – 2012

 • 2.3.1.  Bão Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp

hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị vệ quyên và lựi ích hợp pháp chinh đáng, chăm lo đời sông

của cán bộ. công nhân, vicn chức và lao động

lao động

2.3.3 Công đoàn là trường học Chu nghĩa xà hôi cua người lao động

2.4. Những nhân tổ tác động đến sự phát triển và biến động dối vói 59 đội ngũ cóng nhân và tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh

2.4.1. Sự Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị tác dộng • 3.1.1 Xây dựng dội ngù còng nhân Ilá Tĩnh tăng nhanh về số lượng, 71

nâng cao châl lượng đáp ứng yêu câu CNH-HDH Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị đâl nước

 • 3.1.2.  Xây dựng tô chức Còng đoàn Hà Tĩnh gắn với tăng cường            73

phôi hựp VỚI chính quyền, Mặt trận I ô quôc và các đoàn thỏ.

 • 3.1.3.  Xây dựng lô chức (‘ông đoàn các cấp vừng mạnh đáp ứng yêu cầu 75 lập hợp công nhân trong lình hình nun

  • 3.2.    Một số giải pháp                                                 76

   • 3.2.1.  l àng cường sự lành đạo của các cấp úy Dáng, sự phối hợp của 76 Mặl trận l ô quòc và các lò chức chính trị Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị – xà hội Irong xây dựng

lô chức (‘ông đoàn Hà I ình.

 • 3.2.2.  Dầy mạnh công lác luyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận ihức 77 cho CBCNVCLĐ; nâng cao nhận thức lập tiường chính trị. tác

phong lao dộng công nghiệp cho dội ngũ công nhân lao dộng.

 • 3.2.3.  Tăng cường quan lý nhà nước cùa các cấp chính quyền; xây dựng 78 quan hệ lao dộng hài hòa. ôn dinh, tiến bộ trong doanh nghiệp;

dây mạnh hoạt Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị dộng xà hội cùa tò chức còng doãn

 • 3.2.4.  Đấy mạnh phát triển kinh tế – xà hội. chuyên dịch cơ cấu kinh tế 79 theo hưởng CNII-IIĐII. xây dựng dội ngừ công nhân lao dộng và

tò chức còng doàn Ilã Tĩnh ngày câng vừng mạnh

 • 3.2.5.  Quan tâm còng tác dào tạo. bổi dường nâng cao trinh dộ              80

chuyên môn. nghiệp vụ, tay nghề cho CNLĐ.dáp ứng nguồn

nhân lục kỳ thuật cao cho phái triền kinh lê

 • 3.2.6.  Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị rập trung phát triền đoàn viên, thành lập cồng đoàn cơ sớ Irong X1 doanh nghiệp và xây dựng lô chức công đoàn vừng mạnh

KÉT LUẬN                                     83

DANH MỤC TÀI LIỆu THAM KHẢO                 87

DANH MỤC CHỨ VIÉT TẤT

<<<123>>>

CNH-HDH:

Còng nghiệp hóa – Hiện đại hóa

BCH:

Ban chấp hãnh

ƯBND:

Uy ban nhàn dàn

IIĐND:

ỉ lội dồng nhân dân

TW:

Trung ương

CT:

Chi thị

NQ:

Nghị quyết

TU:

Tinh uy

NXB:

Nhã xuất bân

CNXH:

Chu nghĩa xà hội

I1ĐBT:

ỉ lội dồng bộ trướng

BHXH:

Bao hiêm xà hội

BIIYT:

Báo hiểm Y tế

ATVSLD;

An loàn vệ sinh lao động

CNVCLĐ:

(’ông nhàn viên chức, lao dộng

CBCCVCLD:

Cán Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng ‘êu cầu sn- nnlnện côm> nnhiện hóa hiện đní

CNI.Đ:

(‘ông nhàn, lao dộng

WTO:

Tò chức thương mại the giới

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Toán cao cấp cho các nhà kinh tế tập 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá mức độ hài lòng với công việc của nhân viên kinh doanh của công ty tnhh hoàn mỹ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thời hạn của các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị
Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở ninh bình luận văn ths khoa học chính trị
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart