xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên

xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên

fff

xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên

fff

xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên

fff

xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên

fff

xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên

fff

xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC C ÀN THỢ KHOA CÔNG nghẹ thông tin & TRUYềN thông Bộ MÔN HỆ THÓNG THÒNG TIN


LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

xây DựNG WEBSITE BÁN ĐÒ cũ CHO SINH VIÊN

Sinh viên thực hiện Tran Giang Minh Thang MSSV: 1117818 Lớp HTTT K37 Cún bộ hướng dẫn TS.

Phạm Thị Ngọc Diễm MSCB xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên : 1353

cần Thơ, 5/2015

ip

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THO

KHOA CÔNG nghẹ thông Tin & TRƯYẺN THÔNG Bộ MÔN HỆ THÕNG THÒNG TIN

—G?£Qk>—


LUẬN VÃN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

XÂY DỤNG WEBSITE BÁN ĐÔ cũ CHO SINH VIÊN

Sình viên thực hiện

Trần Giang Minh Thảng sinh viên Phạm Thị Ngọc Diềm mSsV: 1117818

Lớp HTTT K37

Càn bộ hướng dan

TS. xây dựng website bán đồ cũ cho

MSCB: 1353

Cán bộ phán biện:

ThS.GVC. Lê Dức Thẳng ThS. Nguyen Thanh Hai

Luận văn dược bảo vệ tại: HỘI đông châm luận vãn lôi nghiệp Bộ môn Hệ Thống Thông I in, Khoa còng Nghệ I hông rin. Irường Dại học cân I hơ vào ngày 19 tháng 05 nám 2015

Có thế tìm hiếu luận vãn tại:

  • •  Thư viện Khoa Còng nghệ Thòng tin xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên . Tnrởng Đại học cần Thơ

  • •  Website: http://www.cit.cni.edu.vn/

NHẬN XÉT CỬA GIÁO VIÊN HƯỚNG ĐẢN

4444444 4 444444444444444444

LỜI CẢM ƠN

4                                                 — ÍO©€4—

A        Snot bon năm học lập và rèn luyện dưới giảng đường Đại học. em đà được quỷ

‘ thầy cô truyền đạt những kiên thức và kinh nghiệm quý báu. Đen hõm nay. em đà hoàn xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên 4 thành bài luận vãn tốt nghiệp cua minh. Tuy thời gian làm dể tài không nhiều nhưng

  • * giúp em hệ thống lại và hiếu rõ hơn nhừng kiến thức dà dược học. Dê hoàn thành ỉuận vùn lồl nghiệp nèiy. em đà nhận được rầl nhiều sự giúp đờ cùa bạn bè, sự động viên

                                                                     •                                                                          jr, ,                 ,                   ‘ , 1                                 

cua gia dinh và dặc biệt là sự chi dân rận xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên rình cùa        quý thây Cô                           Khoa      Công Nghệ

4 Thông Tin & Truyền Thông, trường Dại học cần Thơ.

[…………..

Trước hẽt, em xin gữi lời cám ơn chân thành đèn TS.Phạm ?hi Ngọc Diêm- -• giáng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông. Bộ môn Hệ Thống Thông

  • *  Tin, Trường Đại học cần Thơ, thầy đà tận tình hướng dan. giúp đờ và tạo điều kiện 4 thuận lợi để xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên em có thế hoàn thành tốt bài luận văn này.

Em xin gửi lời câm ơn tới hội đóng phân biện là ThS. GVC. Lê Đức Thũng,

4 ThS.Nguyễn Thanh Hai đà nhận lời phan biện cùng như dâng góp ý kiến cho để tài ’ cùa em và cùng xin chân thành câm ơn quý thầy cô Khoa công Nghệ Thông Tin &

4 Truyền Thông, Trường Dại học cần Thơ đà truyền đạt nhừng kiến thức quý báu .. trong SUÔI thời gian xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên hục lập lại trường.

4        Em cùng xin gửi lời câm ơn đền nhùng người thân, bạn bè đà luôn ùng hộ. giúp

4

dờ trong suór quà trinh học tập cùng như thực hiện luận vãn.

I ~ ……..  , t £ /..’….:….;  ’■

A Mặc dừ dã rất cổ gắng dế hoàn thành bài luận vãn này nhưng vần còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Vi vậj, em mong nhận dược những ỷ kiển dóng góp cũa xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên quý thầy

  • * cô và các bạn dể cho luận vãn này hoàn thiện hơn.

4         Cuối cùng, em xin kinh chúc quý thầy cò dồi dào sức khóe và còng tác toi.

4                                                                                                                                                                                                                      :•

ỉ                                                              .                        ,   … ‘

(‘ân Thơ. Ngày 5 tháng 5 nam 2015

Sinh viên thực hiện

«                          …….:

Trân Giang Minh Thùng

L_V—*—««—1 * -. %• – * xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên < .* – < ♦ –f * * – «_ <-!f

——-<– * * – < .%• — < * Ịf_ .  – ___ *— < _ .* ___ * — st<_»_

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN

CHƯƠNG 2: Cơ SỜ LÝ THƯYÉT

  • 2.1.3 ……………………………………………………………………

dựng website bán đồ cũ cho sinh viên Các giai đoạn phát triên hệ thống

CHƯƠNG 3: NÔI DUNG VÀ KÉT QUẢ THỰC HIỆN

  • 3.2.4 Lưu xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên đồ dòng dừ liệu (DFD) .. 31

CHƯƠNG 4 : KÉT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIẺN

PHỤ LỤC: MÒ HÌNH DỪ LIỆU VẬT LÝ (PDM)

TÀI LIỆU THAM KHẢƠ

GVHD: TS. Phạm Thị Ngọc Diềm -ii-

SVTH: Trằn Giang Minh Thắng

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý vốn vay tại ngân hàng sacombank, phòng giao dịch văn lâm, chi nhánh tỉnh hưng yên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách địa phương tại sở tài chính tỉnh tiền giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu lý thuyết nhiệt dung về các chất
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tiểu luận phân tích thiết kế kệ thống cửa hàng bán sách
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bai thu hoach tap huan sgk lop 1 bo sach canh dieu day du cac mon
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Sold by
@ xcnguyen220
xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên
xây dựng website bán đồ cũ cho sinh viên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart