xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

fff

xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

fff

xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

fff

xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

fff

xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

fff

xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN 1 Hơ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRƯYẺN THÔNG

BỌ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG


Ll ẬN VĂN TOT NGHIỆP ĐẠI HỌC

XÂY DỤNG WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG VĂN PHÒNG PHẮM

Sinh viên thực hiện: Hàng Khma Rinh MSSV: 1117883 Cán bộ hướng dẫn: Ths.

website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm : 2301


Lê Minh ĩ.ý MSCB xây dựng

Cần Thơ, 2015

TRƯỜNG DẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA CÒNG NGHẸ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

BỌ MÔN TIN HỌC ỨNG DỤNG


LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

XÂY DỤNG WEBSITE QUẢN LÝ CỦA HANG VÀN PHÒNG PHẨM

Sinh viên (hực hiện;

Hàng Khma Rinh MSSV: 1117883

Cán bộ hướng dàn: Ths. Lê Minh Lỷ MSCB: 2301

Cán bộ phán biện:

xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm Ths. Vù Duy Linh

Ths. I.ẻ lliị Diềm

I.uận vãn dược báo vệ tại: 1 lội dồng chấm luận vãn tốt nghiệp Bộ môn rin học ừng dụng. Khoa CNTT & TT. Trường Dại học Cằn Thư vào ngày 14 tháng 05 năm 2015

Mà so de tài:

Có thè tim hiểu hum văn lại:

– Trung tàm Học liệu. Trường Dại học (an Thơ

-Website: lĩttp:/Avvv. xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm lrc.ctu.edu. VU’1

Cần Thơ, 2015

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề lài của minh, ngoài sự nò lực cùa bàn thần, tôi còn nhận dược sự giúp dờ từ các quý thầy, cô trong bộ môn. gia dinh vã bạn bẽ. VỚI những sự giúp đờ đó lôi xin gũi lời cám on đen:

(’ha. Mẹ và người thân trong gia đinh đà động viên và quan lâm đên lôi trong quá trinh thực xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm hiện đề tài luận văn này.

Em xin chân thành cam ơn các thầy, cô trong Bộ mòn Tin học ứng dụng. Khoa Công Nghệ Thông Tin vã Truyền Thông. Trường Đại học cần Thơ dà truyền đạt cho lôi nhùng kiên thức đê thực hiện đê lài này. Dặc biệt, trong quá trình lãm bài em dà nhận dược rắt nhiều sự quan tâm. giúp dờ từ cô Lè Minh Lý Là người hướng dần luận vân cùa em. người đà lận lình hướng dần xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm và đóng góp ý kiên cho em trong suốt thời gian thực hiện dể tãi.

Mặc dù dă cồ gắng hoàn thiện dể tài với tất ca sự nồ lực cua ban thăn, nhưng chac chan không the tránh khói nhừng sai sót và hạn chê.

Một lân nữa, cm xin chân thành câm om và luôn mong nhận được sự đóng góp quý báu cùa thầy, cô và các bạn.

A7w chân thành càm on!

Sinh viên

Hàng Klima Rinh

MỤC xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm LỤC

Trang

LÒI CAM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, VIÉT TÁT

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC HÌNH

TÓM TẤT

ABSTRACT

CIIƯƠNG 1. TÔNG QUAN

  • 1.4 PHƯƠNG PHÁP xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm NGHIÊN cửu .3

CHƯƠNG 2. cơ SỚ LÝ THUYÉT

  • 2.1 TÔNG QUAN VẺ IIẸ QUAN TRỊ cơ sơ DỪ LIẸƯ PIIPMYADMIN VÀ

MYSQI

  • 2.3.3 Quy trinh hoạt động cơ bán của mô hình M vc9 xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm

  • 2.4.6 ………………………………………………………………………………………

Dòng cháy dừ liệu trong codeigniter Framework

2.5 MỎ HỈNH THỰC THẺ KÉT HỢP – ER

CHƯƠNG 3. NỘI DƯNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN cửu

  • 3.1 TÓNG QƯAN xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm HỆ THÔNG 16

.3.2.2 Bicu dicn các use case bới kịch bàn (sccnaro)

  • 3.2.7  xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm Sơ đô thực thê quan

hệ – ER

KÉT LUẬN VÀ HƯỞNG PHÁ I TRIÉN

TÀI LẸƯ TIIAM KHAO

PHỤ LỤC

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, VIÉT TẤT

Chừ viết tắt

Nguyên nghía

PHP

HyperText Preprocessor

CI

Codeigniter

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

MVC

Model – View – Controller

CSDL

Cơ sờ dừ liệu

KH

Khách hàng

HI)

Hóa đơn

NV

Nhân viên

CII

Gio hãng

SP

San phàm

NSP

Nhóm sân phàm

NCC

Nhà cung cap

PN

Phiếu nhập

PX

Phiếu xuất

CTPN

Chi tiết phiếu nhập

("IPX

(’hi lici phiêu xuầl

ITSK

rin tức sự kiện

1)1.

Dại lý

QSD

Quyền sứ dụng

GVHD: Lê Minh Lý-2301

Trang iv SVTH: Hàng Khma Rinh – 1117883

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học trong nhân giống cây Kiwi tại Lâm Đồng.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Giải Pháp Nâng Cấp Chuỗi Giá Trị Thanh Long Nữ Hoàng Tỉnh Vĩnh Long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Năng lực giảng dạy của giảng viên trường cao đẳng sư phạm điện biên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
khảo sát quy trình sản xuất bia tại nhà máy bia sài gònsóc trăng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm
xây dựng website quản lý cửa hàng văn phòng phẩm
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart