Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay

Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay

fff

Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay

fff

Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay

fff

Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay

fff

Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay

fff

Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay

fff

MỤC LỤC

<<<123>>>

NỘI DUNG

TRANG

MỤC LỤC

1

Phần A

 • I. Khái quát và lý do chọn đề tài tiểu luân: “Xu hướng cài cách hành chinh của các nước trên the giới hiện nay"

 • II. Dối tượng nghiên cứu.

 • III. Phương pháp nghiên cứu.

 • IV. Dôi nét về vấn đề “cái cách hành chinh

2

3

3

3

Phần B

Phân tích đề tài:

 • 1. Sự cần thiết cùa “Cãi cách hành chính”

 • II. Các xu hướng cài cách chính trên thế giới hiện nay:

7. Thay dôi về thê chế cùa hành chinh công, về quản lý nguồn lực Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay con người và về quán lý tài chinh công

 • 2. Sứ dụng hệ thống quân lý thực hiện công việc theo định hướng kết quá

 • 3. Áp dụng các yếu tổ cua thị trường trong hoạt dộng cua các cơ quan hành chinh nhà nước

 • 4. Xây dựng một bộ máy HC hoạt động theo nhu cầu

 • 5. Tăng cường sự tham gia của nhàn dàn.

 • 6. Sứ dụng các mồi quan hệ hợp tác hơn là cơ cấu thứ bậc trong hoạt dộng hành chinh

 • III. Cãi cách hành chính một số Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay quốc gia

4

4-6

6

6-7

7

8

9

9-14

14-16

Phần c

Ket luận

16

<<<123>>>

Phần D

Nhận xét cua giáng viên và cho diêm

17


PHAN A: PHAN MO ĐAU


 • I. KHÁI QUÁT VÀ LÝ DO CHỌN ĐẺ TÀI: “.Vz/ hưởng cái cách hành chính cùa các nước trên the giới hiện nay Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay ”

Được sự phân công, hướng dần và gợi ý cua giang viên bộ mòn Hành chính so sánh cùng với sự tim hiểu của bân thân ve đê tài được phân cóng. Sau khi tim hiểu vả phân tích kỳ lưỡng, cùng với sự góp ý từ cô và các bạn sau khi thuyết trình đe tài “Xu hướng cài cách hành chinh của các nước trên thế giới hiện nay ” thi dưới đày sè là sự phân tích của bân thân em về đe tài này. Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay

Tuy đã lã sinh viên năm thứ hai nhưng, Hãnh chính so sánh lã một mòn học vô cùng hấp dẫn và mới lạ với mồi Sinh viên. Tuy nhiên trong sự mới lạ đó là một sự quen thuộc với những kiến thức đà được tiếp thu từ những môn học trước đó như: Lý luận Hành chinh Nhà nước, Lý luận chung Nhà nước và Pháp luật… Vì vậy đây là một môn học vô cùng hap dần đối với mồi Sinh viên.

Trên cơ Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay sờ khai thác các nguồn của các môn học liên quan củng các tài liệu khai thác được từ các phương tiện thông tin, Internet, kết hợp với phương pháp thong kè, tiêu luận đà dựng nên bức tranh tương đoi chân thực về xu hướng cái cách hành chinh của các nước trên thế giới hiện nay.

Bước sang thế ký 21, the giới phái đoi diện với nhiều thách thức hơn, các yếu tổ môi trường tự nhiên, kinh te, xà hội tác động Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay đen từng quốc gia và cã ở phạm vi khu vực và quốc tế nhanh hơn. Hành chinh còng ờ nhiều nước ngày càng phái giãi quyết nhiêu vấn đề phức tạp hơn của đời sống xà hội diễn ra không chi trong phạm vi một quốc gia mà còn ở phạm vi quốc tế. Đặc biệt, cuộc khùng hoàng tài chinh và khung hoảng kinh te diễn ra trên quy mô toàn cầu trong những năm qua tác động không nhó tới nen kinh tế của các quốc gia. Đây Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay cũng là thách thức đoi với Chinh phu ơ nhiều nước và dê vượt qua được thách thức đó đòi hòi hành chinh công ở các nước phải thay đôi mạnh hơn và theo hướng tích cực hơn nừa. Trong thực te, nhùng thay đôi đó đang diễn ra theo nhiêu xu hướng khác nhau và các xu hướng này thường dược diễn ra dan xen và ket hợp với nhau nhăm đạt được hiệu quả cao hơn.

 • II. ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN CÚT:

Cài cách của các nước trên thế Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay giới hiện nay, bài học cho việt nam

 • III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚƯ

 • – Phương pháp tông hợp phàn tích tài liệu liên quan.

 • – Phương pháp mô hình hóa. đoi chiếu, so sánh….

 • – Phương pháp quan sát.

 • – Phương pháp phân tích so liệu.

 • IV. ĐỊNH NGHĨA “CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH”

Cãi cách hành chinh là một khái niệm đà được nhiều học giã. các nhà nghiên cứu hành chính trên the giới đưa ra. dựa trên các điêu kiện về Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay che độ chinh trị. kinh tế – xẵ hội cúa mồi quốc gia, cũng như phụ thuộc vào quan diêm và mục tiêu nghiên cứu, do đó hau het các định nghĩa này là khác nhau. Tuy nhiên, qua xem xét. phân tích dưới nhiều góc độ định nghĩa cua khái niệm, có thê thay các khái niệm về cãi cách hành chinh được nêu ra có một so diêm thống nhát sau:

-Cai cách hành chinh là một sự thay đôi có ke hoạch Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay , theo một mục tiêu nhất định, được xác định bời cơ quan nhà nước có thâm quyên;

-Cai cách hành chính không làm thay đòi bán chat cùa hệ thong hành chinh, mà chi làm cho hệ thống này trờ nên hiệu qua hơn, phục XỊI nhàn dân được tốt hơn so với trước, chat lượng các thê che quán lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi xào cuộc song hơn, cơ che hoạt động, chức năng, nhiệm xụ cua bộ Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay máy, chat lượng dội ngũ cán bộ, cóng chức làm việc trong các cơ quan nhà nước sau khi tiên hành cãi cách hành chinh dạt hiệu quà, hiệu lực hơn. dáp ứng yêu cầu quan lý kinh tế – xã hội cúa một quốc gia;

-Cai cách hành chính tuỳ theo diều kiện của từng thời kỳ, giai đoạn cua lịch sư, yêu cầu phát triển kinh tế – xà hội cùa mồi quốc gia, có thê được đặt ra những trọng tâm, Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay trọng diêm khác nhau, hướng tới hoàn thiện một hoặc một so nội dung cúa nen hành chinh, dó là tò chức bộ máy, dội ngũ cán bộ. công chức, thê che pháp lý, hoặc tài chinh công v.v…

PHÀN B: PHÂN TÍC H ĐÈ TÀI

I. Sự CẢN THIẺT CỦA “CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH"

Trong điều kiện kinh tế – xà hội phát triên nhanh chóng như ngày nay the giới phai đoi diện với nhiều thách thức Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay hơn, các yếu to môi trường tự nhiên, kinh te, xà hội tác động den từng quốc gia vả ca ớ phạm vi khu vực vả quốc te nhanh hơn. mạnh hơn, khó dự đoán hơn. Hành chính công ở nhiều nước ngày càng phai giãi quyết nhiều vấn đề phức tạp hơn cua đời song xã hội diễn ra không chi trong phạm vi một quốc gia mà còn ớ phạm vi quốc tế. Đặc biệt, cuộc khùng hoàng tài chinh và killing hoang kinh tế Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay diễn ra trên quy mô toàn cầu trong những năm qua tác dộng không nho tới nen kinh tế cua các quốc gia. Đây cũng là thách thức doi với Chính phủ ở nhiêu nước và đê vượt qua được thách thức đó đòi hói hành chính còng ớ các nước phai thay đôi mạnh hơn và theo hướng tích cực hơn nửa. Chinh vi lè đó mà cãi cách hành chinh luôn là van đe mang tính toàn cầu. Do vậy, đè đáp ứng những van de cap bách trên Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay thi hoạt động hành chính cua các quốc gia phai thay dôi cách thức quan li đê giám tinh quan liêu,linh hoạt hơn.giai quyết công việc sáng tạo hơn,hoạt động có hiệu lực và hiệu quà hơn,tập trung và thỏa màn nhu cầu cùa cộng dân. Các nước đang phát trièn và các nước phát triển dều xem cài cách hành chính như một động lực mạnh mè đê thúc đây tăng trường kinh tế, phát trièn dân chu và các mặt khác cua đời Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay song xã hội.

II. CÁC XV HƯỚNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN THẺ GIÓI HIỆN NAY

Trên cơ sớ nghiên cứu CCHC diễn ra ớ các nước có nen hành chính phát triền như Vương quốc Anh. úc, Mỳ và một số nước trong khối OECD, bài viết này trình bày sáu xu hướng thay đôi của hãnh chinh công trong giai đoạn hiện nay.

1. Thay đôi về thê chế cùa hành chính công, về quàn lý nguồn lực con nguôi và về Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay quan lý tài chính công

Thê chế hành chính công bao gồm các văn bán luật, thù tục hành chinh và thiết chế tô chức, làm cơ sở đê điều chinh hành vi của công chức nói riêng và công dân nói chung. Cài cách thê che và các quy định cua pháp luật nhảm tạo điêu kiện cho các nhà quàn lý chu động và linh hoạt hơn trong quan lý thực thi còng vụ, áp dụng cạnh tranh, tạo động lực làm việc cho công chức, Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay thực thi công vụ dựa vào nhu cầu cua còng dân, tăng cường sự tham gia cua nhân dân… Xu hướng cai cách này cũng nham loại bỏ nhừng cân trở trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhâ nước, do đó hiệu quá hoạt động sè dược cái thiện. Thè che còn bao gom những thu tục hành chính cơ bán điều chinh hoạt động còng vụ, tài chinh và ngân sách. Cải cách thê che cho phép các nhà quân lý linh hoạt hơn trong Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay hoạt động quân lý cúa minh dựa vào những thu tục hoạt động vả cách thức cung cap dịch vụ công phủ hợp. hiệu quả hơn. Với cãi cách này, các nhà quân lý được tàng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tính chu động, linh hoạt cúa các nhà quan lý dược tăng lên nhờ sự nới long kiêm soát cua các cơ quan trung ương doi với các nguồn lực đau vào (đặc biệt là nguồn nhàn lực và tài chinh) và các thủ Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay tục hoạt động và nhờ vào việc quan lý dựa vào mục tiêu. Các mục tiêu được xác định rò ràng, các nhà quân lý được trao trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tô chức đê chu động thực hiện mục tiêu.

Thay đôi về quán lý nguồn lực con người diễn ra cà về phạm vi lẫn bàn chất cúa hoạt động quan lý nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chinh nhà nước. Những thay dôi này gắn liền với tư duy và đặc diêm cùa Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay “quan lý nguồn nhàn lực chiến lược’’. Con người từ chỗ được coi là chi phí của tô chức thi với sự thay đỏi này, họ dược coi là tài sán, là nguồn “von” cua to chức.

Các nhà quân lý được chủ động trong việc tuyên dụng, sa thài, thăng tiến, thuyên chuyên, duy tri vả tra lương công chức. Việc trà lương công chức gắn với quá trinh thực thi công vụ và kết quá thực hiện công việc. Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay Tuy nhiên, thực hiện được điều này không dề dâng bời nếu hệ thong lương trá theo công việc không được thiết ke chinh xác, khoa học sẽ anh hường den động cơ và tâm lý lâm việc của công chức, do đó ảnh hường đen mục tiêu và hiệu quã hoạt động chung của tỏ chức. Van đe quan trọng nhất là phải xây dựng được các tiêu chí rò ràng và các công cụ đê đo krờng hoạt động thực thi công vụ của công chức. Ngoài ra Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay , trong quàn lý công chức các nước đều cố gắng thay đôi văn hoá tò chức theo hướng quan tâm đen hiệu quà công việc.

Trong quán lý tài chính công, các thay đôi chú yếu tập trung vào các nội dung sau: áp dụng các thực tiễn quân lý đà thành công của khu vực tư nhân; tập trung vào hoàn thiện hệ thong kiêm toán hoạt động hiệu quà; chú ý đen quá trinh thực hiện chứ không chi đau vào; kiêm soát chi phi Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay hoạt động cùa các tò chức hành chinh nhà nước; ứng dụng mạnh mè công nghệ thông tin vào quân lý tài chinh.

 • 2. Sừ dụng hệ thống quàn lý thực hiện cống việc theo định hướng kết quà

Đê quân lý theo định hướng kết quả, các cơ quan hãnh chinh nhà nước phải phát triển các kế hoạch chiên lược đè gan kết mục tiêu phát triển của tò chức với kết quá hoạt động cua tò chức. Cách thức quán lý tập trung vào “thực hiện Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay công việc” vả “kết quả công việc” khiển cho các nhà hoạch định chinh sách thay đôi từ việc quan tâm tới vấn đề quy trinh “quyết định dược lãm như thế nào” sang kết qua và từ việc quan tàm xem bộ máy hành chinh nhà nước chi tiêu như the nào sang quan tàm tới vấn đề bộ máy hành chinh nhà nước làm được những gi. Các nhà quán lý có trách nhiệm đoi với kết quá hoạt động cùa to chức. Sự cong hiên Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay cúa họ được thừa nhận và khen thướng xứng đáng. Họ cũng được trao quyền chủ động và linh hoạt hơn trong quá trình hoạt động đê đạt được mục tiêu đà định. Nhiều tô chức ứng dụng công nghệ thông tin đê quàn lý và giám sát quá trinh thực hiện công việc cùa công chức và của cã tô chức nói chung một cách hiệu quả nhát. Quan lý theo định hướng kết quá đòi hòi phái có sự thay đòi tư duy và thái độ cua các nhà quân Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay lý và lành đạo, từ việc tập tiling xem “có đạt được mục tiêu hay không” sang xem xét “dạt mục tiêu đó băng cách nào”. Các nhà quàn lý ngoài việc quan tâm đen mục đích, mục tiêu, các chiến lược vả biện pháp thực hiện còn phải chú ý đến phân hồi của các nhóm khác nhau đê kịp thời điêu chinh. Các thành viên cúa tò chức có vai trò quan trọng trong việc đánh giá các kết qua dạt được cua tô chức Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay cũng như trong việc đề xuất các giãi pháp đê đạt được mục tiêu.

 • 3. Âp dụng các yen to cùa thị trường trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Địa Chính Tại Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc Cao Bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoạt động của thanh tra sở giao thông vận tải quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay
Xu hướng cải cách hành chính của các nước trên thế giới hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart