XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

—E_s2_s~H_s-s_ss_s-a_s-3_s-a_5a_s-a_s-a_sAi_sĩỉ_s r» ■-• c±_!a

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

ỹo . – o?

ỉ             Tiểu luận môn « Quàn li nguồn nhân lực khu vực công »

: xu HƯỚNG QUẢN XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC ở việt nam hiện NAY LÝ NGUỒN NHÂN Lực ;

CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN ỉ , •

NHÂN Lực Ở VIỆT NAM HIỆN NAY HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

Tiên luận môn « Quăn li nguồn nhân lực khu vực công »

XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN Lực CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN

NHÂN Lực Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

GIẢNG VIÊN: TS. VÕ KIM SƠN

LỚP:         CAO HỌC HÀNH CHÍNH CÔNG 16M

HOC MÊN:     NGUYÊN THỊ THU HIẺN

XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC chiến lược trong CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC ở việt Nam hiện nay Huế, tháng

9 năm 2012

MIC Li e

Trang

LLỜINÓIĐẢU

II- NỘI DUNG

PHÁN 1: TỎNG QUAN VÈ QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực CHIẾN Lược

PHÁN 2: THỰC TRẠNG VÀ xu HƯỚNG QUÀN LÍ NGUÒN NHÂN Lực Ờ

KHI Vực XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN Lực CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN nhân LựC ở việt nam hiện nay cồng Của mẹT nam trong giai đoạN hiện nay

  • 2.2.  Quàn lý nguồn nhân lực tại Mệt Nam trong xu thế quàn lý nguồn nhân

lực chiến lực của thòi đại

  • 2.3.  Vận dụng hiệu quà các yếu tố của xu hướng quàn lý nguồn nhân lực chiến

lược vào quàn lý nguồn nhân lực ừ khu vực công tại Việt Nam

18

III- KẺT LUẬN…………………………………………………………………………………..

19 XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LựC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LựC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÀI LIẸU THAM KHẢO  …………………………………………………’………………..

I- LỜI NÓI ĐÀU

“Nhân lực” luôn là nhàn tố chủ đạo. “chìa klioá” quyết định đối vói sự phát triển kinh tế của mồi quốc gia. Với sự phát triển manh mè của nhiều ngành khoa học và còng nghệ hiện đại. VỚI hàm lượng chất xám chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong các sàn phâm lâm ra. con người càng tó rô vai trò quyết định cùa minh trong tiến trình phát triên của xã XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC ở việt nam hiện nay hội, của lịch sử nhân loại.

Ra đời vảo nhùng năm 1960. quăn lý nguồn nhân lực cho đến hiện nay vần giữ được những giá trị nguyên bân. Củng với sư phát triển cua khoa học- kì thuật, phát triển đầy biến động cúa thế giới, quan lý nguồn nhân lực tạo ra nhũng xu hướng khác nhau để đáp ửng nhu cầu “cạnh tranh" vả "ton tại" của các quốc gia. Và một trong những xu hướng được vận dụng XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC ở việt nam HIỆN NAY nhiêu nhất của quân lý nguồn nhân lực đó là quân lý nguồn nhân lực chiến lược.

ơ Việt Nam. trong hai thập ki qua. câi cách hành chính điền ra mạnh mè ờ các cấp. các ngành vã trong hau hết các lình vực cùa đời sống xà hội Trong đó. "quán lý và phát triên nguồn nhân lực" lả một trong năm nội dung chủ yếu trong khuôn khô rà soát cài cách hành chính nhăm hỗ trợ cho việc xây dựng một chiến lược XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC ở việt nam hiện nay cãi cách hành chinh của Chính phủ. Bời lè như Chủ tịch Hồ Chí Minh đà khẳng định: "Muốn xây dựng chú nghĩa xà hội. trước hết cần có nhũng con người xà hội chú nghĩa"[Hồ Chí Minh: toàn tập. Nxb Chính tn quốc gia. Hà Nội. 2000.1.10. tr.310].

Củng với nhận thức giá trị xu hướng quân lý nguồn nhân lực chiến lược cũng như thực tiễn cãi cách nguồn nhân lực tại đất nước XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC chiến lược TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC ở việt nam hiện nay ta hiện nay. tòi mạnh dạn đi vảo nghiên cửu đề tài “Aì/ hướng quàn lý nguồn nhân lực chiền lược trong cài cách nguồn nhân lực ở í lệt Nam hiện nay ”.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn như sau: đối tượng nghiên cửu Là xu hướng quân lý nguồn nhân lực chiên lược; không gian- thời gian nghiên cứu: khu vực còng ( bao gồm các chủ thê do nhã nước sở hừu- cốt lòi; vả không xem xét các chủ XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC ở việt nam hiện nay thê cấu thành khu vực công- rộng) trong giai đoạn cái cách hành chinh ớ Việt Nam hiên nay.

Tiêu luận được lập luận dựa trên các phương pháp nghiên cữu như duy vật biện chứng, chuyên gia, so sánh đồi chiều. Phương pháp duy vật biện chứng, duy vậl lịch sử, phương pháp luận cùa Chú nghĩa Mác-I.ênin xuyên SUÔI trong quá trình nghiên cứu cùng như dựa trên các quan diêm dirớng lối cua Đãng, chinh sách, pháp XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC chiến LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC ở việt nam hiện nay luật hiện hành cua Nhà nước nhẩm xem xét. hệ thống hoá lại yếu tố thích hợp cua xu thế quan lý nguồn nhân lực chiến lược có kha năng vận dụng vào thực tiền cai cách hành chính tại Việt Nam. Phương pháp lóng hợp các dự báo khách quan, giái pháp chuyên môn lừ các chuyên gia trong ngành quân lý nhân lực ớ khu xực công trên các phương tiện đại chúng ( báo chí, internet…), rồi sư dụng phương pháp so sánh dối chiếu dế từ XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC chiến lược trong cải cách NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY dó tống hợp. dề xuất các giái pháp thích hợp.

Kết cầu nội dung dề tài dược chia hai phần như sau:

Phẩn một sẽ đi vào phản tích và làm rò khái niệm cơ bán. vai trò, chức năng, hạn chế và ý nghĩa cua xu hướng quán lý nguồn nhân lực chiến lược nói chung và khu vực còng nói riêng ( cơ sớ lý thuyết):

Phẩn hai đi vào thực tiễn cũng như những thách thức việc sử dụng và phát triển XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC chiến lược trong cải cách nguồn nhân lực ở VIỆT NAM HIỆN NAY nguồn nhân lực tại khu vực công ở Việt Nam ( cơ sở thực liền) trong giai đoạn cãi cách hành chính hiện nay và trong xu thế quan lý nguồn nhân lực chiến lược trước kin đưa ra nhũng dể xuất mang tính giai pháp đối với cai cách nguồn nhân lực tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

ròi hi vọng ràng đê lâi này SC là nguồn tư liệu tham kháo hữu ích giúp người đọc có cái nhìn loàn diện hơn vê xu thê quân lý nguồn XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN Lực CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN Lực Ở VIỆT NAM HIỆN NAY nhân lực chiên lược cùng như thực trạng nguồn nhân lực vã mô hình quán lý nguồn nhân lực mà Việt Nam dang hướng dến.

II- NỌI DƯNG

PHÁN 1: TỎNG QUAN VÈ QUẢN TRỊ NGUỎN NHÂN Lực CHIẾN Lược

1.1. Khái quát về quàn |ý nguồn nhân luc chiến lu ve

Hoàn cánh ra đời & khái niệm cùa quàn lý nguồn nhân lực chiên lược

Thuật ngừ « quan lý nguồn nhân lực » ( Human resource management ) mới XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC chiến lược trong cải cách nguồn nhân lực ở VIỆT NAM HIỆN NAY chi ra đời vào khoáng nhùng năm 60-70 ờ khu yc tu và áp dụng rộng nài ờ khu vực tư khoáng mười năm sau đó1 tuy nhiên lịch sử quân lý nhàn lực thực sự đà xuất hiện từ đầu thế ki XX2.

Nguồn nhàn lực là nguồn lực về con ngưòi, lã nguồn sức lao động được hình thành trên cơ sớ của các cá nhân có vai trò khác nhau và đươc hên kêt với nhau theo nhùng mục tiêu nhất đinh Còn quàn lý là XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN Lực CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY cá một quá trình tác động, quán lý nhùng hoạt động cua con người và thòng qua con người đê lâm sao có thè hoãn thành một cách có hiệu quã tốt. Vậy thì. quân lý nguồn nhân lực ( QTNLL) lả một quá trình tông họp gấn liền với các nội dung liên quan đến toàn bộ các vấn đề nguồn nhân lực trong bối cánh cụ thế cua tổ chức và gắn liền VỚI môi trường làm việc cùng như chiến lược phát triển tô chức.

Có XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN Lực CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY bốn xu hướng lớn trong các lĩnh vực chức năng cua quàn lý nguồn nhân lực. đó là: Tiếp cận chiên lược; Toàn cầu hóa các hoạt động quân lý nguồn nhân lực. Duy tri tinh chất nhân văn vã hành vi tỏ chức. Định chuẩn vã đánh giá hiệu quá của nguồn nhân lực.

Trong đó. quan lý nguồn nhân lực chiến lược là phương thức quân lý hiện đại. phũ hợp VỚI môi trường cạnh tranh ngày càng khốc hệt và khi các tô XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY chức hoạt động trong điều kiện môi trường thế giới đay bat ôn Cái khác biệt giừa « quan lý nguồn nhân lưc » và "quản lý nguồn nhân lực chiến lược" đó chính Là chiến lược (Strategic). Tính từ "chiến lược" được sử dụng trong khu vực còng đê "mô tã rất nhiều các khới xưởng, các chương

■ Jean-Francois CUBY. Báo cáo “Gestion des ressources humaines ỉa dimension qualitative de la gestion des personnels (du mythe au quotidienj ”, XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN Lực CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tong cục tlianli tra giáo dục quốc gia và nghiên cứu (Inspection generate de r administration de lEdncation nationale et de la recheiche- IGAẺNR), tháng 01-2000, tr. 8

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu các giao thức định tuyến điều khiển theo yêu cầu trên mạng manet
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực thi hiệp định tokyo mou và việc duy trì đội tàu biển việt nam trong danh sách xám trắng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu điều kiện thúc đẩy xuất khẩu của công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tóm tắt bài giảng lý thuyết giá cả thị trường
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
XU HƯỚNG QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC TRONG CẢI CÁCH NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart