Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự

Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự

fff

Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự

fff

Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự

fff

Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự

fff

Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự

fff

Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự

fff

Luận van tót nghiệp

Đe tài: Xử lý tái sâu bão đàm trong giao (lịcli (lán sự

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ

KHỎA LUẬT

NHẬN XÉT CỦA GIÁNG MÊN

— A*CỪ1«Ô>—

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

NIÊN KHÓA 2007 – 2011


Đễ fàị;

xữ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

TRONG GIAO DỊCH DÂN sự


Giáng viên hướng dẫn: Ths. Tăng Thanh Phương Bộ món: Luật Tư Pháp


Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc Giàu MSSV: 5075181

Lớp: Luật Thương Mại 2 – K33

CãnThơ. tháng npflj) Thô. ngày tháng…. năm….

NHẬN XÉT CỦA GIÀNG VIÊN


Cẩn Thơ. ngày…. tháng…. năm….


.MỤC LỤC

T rang LỞI MỞ Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự ĐÀU

‘1. 1 inh liinli nglũén cữu

CHIO’XG 1: NHŨNG VAX DÈ LÝ LIẬX C11VXG VÈ xừ LÝ TẢI s.ìx BÀO DÁM

TRONG’ GIAO DỊCH DÂN sụ

I. I Giới thiệu về biện pháp Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự bão dâm bang tài sân cho việc thực hiện nghĩa vụ.. 4

 • 1.1.1  Khái niệm chung về bão đăm bàng lãi sân cho việc thực liiện nghía vụ …. 5

 • 1.1.2  Dặc diêm cua biện pháp bão đảm băng tài san cho việc thực luện nghía

xại

 • 1.1.3  Phân loại brill pháp bao dam bâng lãi san cho vice thục luỹn nghía VU….6

 • 1.1.3.1  Hình thức bao đâm thực hiện nghía vụ bâng đặc quyên trong giao dịch

dân sự

 • 1.1.3.2  Hình Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự thúc bão đâm thực hiện nghĩa vụ bằng cầm cố. thế chấp khi thực

hiện nghía vụ

 • 1.1.3.3 ………

thức bao đàm tlnrc hiên nghía vu băng ký cttơc. kỵ quỵ

1 1.3.4 Hiiili ihúv bap dam thực hiện nghĩa bống quy én sọhụụ T.àĩ san LL

suvẽn tãc chung khi xử lý tài săn Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự bão dám

thttc hiên nghĩa vu

ác Uuvng hop xir lý tài san báo dam thuc hiên nghía vu

1 ■ 2.3.2 Xư lý lãi san bao dam ihco ihoa ihnạii………….

 • 1.3   ĩ Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự .uơc sử vé xử lý tài sân bão dâm

trong giao dich dãn su

 • 1.3.1  Xu 1> lai san bao dam ưong Luãl cõ Viỹl Nam 21

1.4 Vai rrõ của pháp hiãt vẽ xír lý tài sân bão dâm trong giao dich dãn sir

CHƯƠNG 2: Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự CHÉ Độ PHÁP LÝ VÈ xử

LÝ TÀI SẤN BÀO ĐẤM TRONG fíIA.0J)ịCm)Â5 sự-

 • 2.1    Xử lý tài sân bào đảm đề thực hiên nghĩa vụ trong trường hợp thông

thướng

Luận van tót nghiệp                      Đe tài: Xử lý tài sản bão đãm trong giao (lịch (lãn sự

àì pháp bán đầu giá tài sán bào dám thw hiện nghía vụ

 • 2.11.2      Khái niệm chung về bán đấu giá Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân

sự tài sàn báo dam đề thực hiện nghía

vụ

ác uưóĩig hỹq? bán dầu giịỊ rãi sạn baọ dam thực hiện nghĩa vụ 2&

 • 2.1.1.1.2 ……………………………………………………………………………………………………

Đi ều kiện được bán đau giã tài săn

 • 2.1.1.1.4.1  Trình tự và thú tục bắt đầu thú tục bốn đấu giá đến khi ký kết hợp

đông bán đàu giã tài Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự sán

 • 2.1.1.1.4.2  Trinh tự và thủ tục sau khi ký kết họp đong bán đau giá đen kết thúc

cuộc bán đàu giá tài sân

 • 2.1.1.1.4.3  Trinh tự và thú tục sau khi cuộc bán đấu giá thành đến khi kí kết hợp

đong mua bán tài sán bán đau giá

ên pháp xử lý tài săn bão đăm khác

2.1.1.4

hú tu ưu Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự uẽn kin xử lý iài săn bão đâm time luôn nglùa_____________________________________________________________________

 • 2.2     Xử lý tài săn bão đăm trong trường hợp các bên tham gia giao dịch bão đăm

bi phá sân

 • 2.2.1  Những vãn dề chung vè xừ lý tài sàn báo Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự dám khi các bèn tham gia giao

dich b.ăp đăm bị.p.Ịi.ậ. săn

 • 2.2.2  Các tnrờng hợp tài sân bão đâm được mang xử lý khi các bẽn tham gia

giao dịch bào dam bị phá sán

 • 2.2.3  Thứ tự mi tiên khi xử lý tài sán bảo dám trong trưởng hợp các bèn tham

gia giao dịch bão đâm bị phá sân

CHƯỚNG 3: THựC TIẺN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ LUẬT XỬ LÝ TÀI SÀN BAO DAM TRONG GIAO DỊCH DÁN sự. .49

3.1..         ………………………

hire tiến áp dung pháp hiãt đồi với thời han xử lý tài săn bão dãm

 • 3.2        Thực tiễn áp dung pháp hiật dõi với các phưomg thức xứ lý tài sàn báo đàm

50

 • 3.3 Thục tiễn áp dụng pháp luật đối với xù lý tài sân bão đàm trong tnrởng hợp đặc

  thù 57

  3.3.1 Thực tiền ápdụng pliáp luật đổi VỚI xử lý tài săn bão đảm trong ký cược


của pháp luật hiện hành……………………………………………………………………………..57

 • 3.3.2 Thực tiên áp dụng đòi với xừ lý tài sán câm cò tại các cứa hiệu câm đồ………………………………………………   59

KÉT„66

Tài Liệu Tham Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự Kháo Phụ Lục

TÀI LIỆU THAM KH AO

♦♦♦ Danh mục vãn bàn quỵ phạm pháp luật

Hiến pháp Việt Nam năm 1992 (sửa đỏi. bó sung năm 2001)

Bò luật dán sự Việt Nam 1995

Bõ luật dán sự Việt Nam 2005

Bò luật hàng hai Việt Nam 2005

Luật Phá sân 2004

Pháp lệnh hợp đỏng dãn sự ngày 29 tháng 4 năm 1991

Quy chế về kinh doanh cầm cố ban hành kèm theo Quyết định 185/QĐ Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự NH5 ngày 6 tháng 9 nám 1994

Quy chẻ bán dầu giá ban hành kèm theo Nghị định 86 1996 NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 về bán đau giã tài săn

Nghị định 165/1999 NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 về Giao dịch bão đám

Ngliị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 về Bán đau giá tài

sán

Nghị định 163,’2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 03 Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự năm 2006 về Giao dịch bão

đàm

Nghị đinh 17/2010 NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 về Bán đấu giá tài

sán

Nghị dinh 83 2010 NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 về Đăng ký giao dịch bão đăm

Thông tư so 07-TMDL ỌLTT ngày 18 tháng 5 năm 1992 của Bộ thương mại vã Du hch về cãc cơ sỡ kmli doanh dịch vụ cầm đo

Thòng tư 13 1999 TT-BTM ngày 19 tháng Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự 5 năm 1999 về Hướng dan chi tiết về kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Thòng tư 03’2005 BTP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về Hướng dan một số quy định của Nghi định 05/2005 NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Bán đau giá tài sân

Quyết định 156/1989/QĐ-NH ngày 18 tháng 11 năm 1989 cùa Tòng giám dốc Ngán liàng Nhà nước Việt Nam qui dinh về thế chấp Lài sàn

♦♦♦ Danh mục Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự sách, háo, tạp chí

1, Đoàn Thi Phương Diệp. Giáo trình Bão đám thực hiện nghĩa vụ dân sự, Đại học

cân Thơ. Khoa Luật, năm 2009

GVHD: Ths. Tang Thanh Phương

-7-

SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Gián

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Nhà nước Thái Nguyên.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn giải pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích quy trình lập chiến lược nội dung trang web cho khách hàng của công ty tnhh thương mại và dịch vụ gyb seo
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp phân tích các yếu tố về tập đoàn trung nguyên và đưa ra chiến lược giai đoạn 2015 2020
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự
Xử lý tài sản bảo đảm trong giao dịch dân sự
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart