XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ

XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ

fff

XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ

fff

XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ

fff

XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ

fff

XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ

fff

XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ

fff

ĐÊ TÀI

XÚC TIÉN HOẠT ĐỌNG NHƯỢNG ỌCYÈN THƯƠNG MẠI (FRANCHISE) CỦA WRAP&ROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Giáo viên hướng dần: TS.Ngu vẻn Thế Hòa

GV.Đặng Thi Minh Thùỵ

Nhỏm 3

Lóp:            51QT

MỤC LỤC


LỜI MÓ ĐÁU

CHƯƠNG I : CO SỞ LÝ LUẬN VÈ NHƯỢNG QUYÊN THƯƠNG MẠI

 • 1.1 Khái niệm Franchise

 • 1.2 Mục đích của hoạt động Franchise

 • 1.3  Các hình thức Franchise

 • 1.4  Quá trình phát triển của mò hình Franchise trên thế giới và tại Việt Nam

 • 1.5 Một số bài học kinh XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ nghiệm về Franchise cúa các tập đoàn lớn và các nước trên thế giới

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỌNG FRANCHISE CỦA WRAP&ROLL SANG THI TRƯỜNG HOA KỲ

 • 2.1  Giới thiêu về Wrap&Roll

 • 2.2  Mói trường kinh doanh và hoạt động Franchise tại Hoa Kỳ

 • 2.3  Thực trạng hoạt dộng Franchise cúa Wrap&Roll sang thị trương Hoa Kỳ

 • 2.4  Nhùng thuận lợi và khó khăn khi thực hiện hoạt đông franchise

CHƯƠNG III: MỌT so GIÃI PHÁP NHẢM FRANCHISE UKAP&ROLL SANG THỊ TRƯỜNG XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ HOA KỲ THÀNH CÒNG

 • 3.1  Mục tiêu của Còng ty trong thời gian tói

 • 3.2  Nhóm giai pháp giúp đàm phán thành công hop đồng franchise

 • 3.2.1  Các giài pháp dành cho Wrap&RolI

 • 3.2.2  Các giãi pháp dành cho dối tác Hoa Kỳ

3.3 Nhóm giãi pháp triên khai hợp dong Franchise thành còng tại Hoa Kỳ

(Kiến nghị?)

CHƯƠNGI

LÝ LUẬN CO’ BÀN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (FRANCHISE)

 • 1.1. Khái niệm

Nhượng quyên thưong mại được dịch lừ liêng XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ Anh là franchise và có nhiêu định nghía khác nhau. Theo dịnh nghía cũa Hội Đồng Thương Mại Liên Bang Hoa Kỳ: “Franchise lã một dồng hay thoa thuận giừa it nhất hai người, trong dó: người mua franchise được cáp quyền hán hay phân phoi sân phầm, dịch vụ theo cùng một kê hoạch hay hệ thống tiêp thị cùa người chú thương hiệu. Hoạt động kinh doanh cùa người mua franchise phái triệt đê tuân theo kê hoạch hay hệ thong liêp thị này, gan XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ liền với nhẵn hiệu, thương hiệu, biếu tượng, khấu hiệu, tiêu chi. quang cáo và nhừng biếu tượng thương mại khác của chú thương hiệu. Người mua franchise phai trá một khoán phí trực tiếp hay gián tiếp, gọi ỉà phí franchise”.

Còn theo định nghía trong Luật thương mại của Quốc hội Việt Nam số 36/2005 QH11 ngày 14.062005 thi "Nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại, theo đó bèn nhượng quyền cho phép và yêu XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa. cung ứng dịch vụ theo các điểu kiên sau đây:

 • (1) Việc mua bán hàng hóa. cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tô chức kinh doanh do bén nhượng quyền quy định và dược gắn VỚI nhàn hiệu hàng hóa. tên thương mại, bi quyết kinh doanh, khấu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quãng cáo của bên nhượng quyền;

 • (2) Bên nhượng quyền có quyên kiêm soát XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ và trợ giúp cho bên nhận nhượng quyền trong việc diều hãnh công việc kinh doanh”

Dù có nhiều dịnh nghĩa như vậy nhưng tóm lại. nhượng quyền thương mại là một phương thúc kinh doanh trong đó, phái đám bão các yêu lô sau:

Trước het là có sự tham gia của hai chủ thề (1) là bền nhượng quyên và là người chu cua thương hiệu (franchisor); và (2) là bên nhận quyền và là người thuê thương hiệu (franchisee XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ ).

Trong dinh nghĩa cùa nhượng quyển, thương hiệu là yếu tố quan trọng và cốt lõi nhất. Sự hiện hữu của franchise phụ thuộc chủ yếu vào thương hiệu vì thương hiệu uy tin sê đem Lại sự nhận biết, sự tiêu dùng của khách hàng.

Ngoài ra. định nghĩa cũng nêu rõ răng bên nhận quyền cỏ quyền được phân phối hay bán các hàng hóa và dịch vụ cùa bên nhượng quyền ớ một khu vực nhất đinh, trong thời gian nhất định, XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ nhưng phải tuân theo các kế hoạch hay hệ thống marketing cùa bên nhượng quyền để đàm báo thương hiệu đươc đề cập ơ trên luôn Là một thê thống nhất và đâm bão thương hiệu của bên bán không bị ảnh hường.

Đồng thời bèn nhận quyền chùng phái trã cho bên nhưỡng quyền một khoăn phi nhất định gọi là phi franchise.

 • 1.1. Mục đích cùa hoạt động Franchise

Có thê nói. mục đích của hoạt động franchise Là đem lại lợi nhuận cho người mua và người XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ bán. Cụ thê hơn:

ỉ. ỉ. ỉ. Mục đích cùa bên nhượng quyền

Mục đích cúa bên nhượng quyền hay chú thương hiệu kin bán Franchise đó là:

Gia nhập thị trường mới VỚI khoan chi phí hợp lý

Nhượng quyền Là cách nhanh nhất đê một thương hiệu xâm nhập vào một quốc gia. lành thồ hay khu xực mà người chu thương hiệu chưa nắm nhiều về thói quen tiêu dùng, văn hóa. cách thức xâm nhập hay kênh phân XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ phổi của quốc gia. khu vực ưiã họ muốn xâm nhập.

Bên cạnh đó. chú thương hiệu sè tiét kiệm được một khoán chi phi đáng kè thòng qua việc nhượng quyền này. Khoản chi phi này năm ờ việc chi phi đẩu tư nhân lực. vật lực cho các cứa hiệu ờ các vùng mà chú thương hiệu muôn xâm nhập, chi phí mua hãng giá ré hơn do tận dụng ưu thế mua hãng nhiều hơn. Ngoài ra các chi phí về tiếp thị. XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ quang cáo cũng giâm di do chia sẻ cho nhiều cửa hiệu…

 • Gia tăng sự thành công và nôi tiếng cua thương hiệu.

Nhượng quyền có thê biến thương hiệu thành một thương hiệu toàn câu và khi thị trường càng mờ rộng thi thương hiệu Lại câng có giá trị. Thương hiệu Ccâng có giá trị thi phí franchise thu đươc càng cao Sự tác động qua lại đó làm cho sự thành công cùa hoạt động franchise câng giá trị hơn.

Nói chung, hai mục XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ đích trên cũng không ngoài mục đích lớn hơn Là tảng doanh thu. lơi nhuận cho chú thương hiệu Lơi nhuận ho có được không chi từ phi franchise ban đau từ các hợp đông chuyên nhượng mà còn là phí hãng tháng do các cửa hiệu nhượng quyền phái trả cho chú thương hiệu cho những hoạt động hỗ trợ mang tinh liên tục như: đào tạo. huấn luyện, liếp thị. nghiên cứu phát triển sân phàm mới: ngoài ra. còn có thè có thêm phí bán XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ các nguyên liệu đặc thù. .

1.1.2. Mục đích của bên nhận quyền

Đối với người nhận quyền, mục đích của họ khi mua cũng không ngoài việc dem lại nhiều lợi nhuận cho mình.

 • Giâm thiêu rủi ro

Nhượng quyền thương mại có thê giúp bén nhận quyền giâm rủi ro và dễ thành còng hơn trong hoạt động kinh doanh, nhất Là đối VỚI những doanh nghiệp nhò mới ra nhập thị trường.

Và một mục đích nữa XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ của người mua franchise Là họ sè nhận được sự hồ trơ từ phía chu thương hiệu và bên nhương quyền thứ cấp rất nhiều Không chi Là sự hồ trợ từ những bước đẩu tiên trong việc thành lập một cửa hiệu, trang trí. thiết kế…mà còn sau đó và hèn tục trong việc hồ trợ về huấn luyện nhân viên, hồ trợ phát triển sản phâm mới…

 • Thuận lợi trong công tác huy động vốn

Các doanh nghiệp kinh doanh bẳng hoạt động nhượng quyền XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ cũng dễ dâng được ngân hàng cho vay vốn đê Làm ăn. mớ rông sán xuất do xác suât thành công cua ho cao hơn và các ngân hàng cùng tin tương họ hơn. Chu thương hiệu với uy tín cua minh cùn g đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục hay đâm bão các ngân hàng cho người nhận quyền vay tiền.

 • Tiếp thu những kinh nghiệm kinh doanh quý báu

Bằng cách mua những mô hình kinh doanh, cách thức kinh doanh chuyên nghiệp, XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ những sân phàm có thương hiệu nòi tiêng của những còng ty. tập đoàn lớn. bên nhận quyền có thề tiếp thu. học hói được nhiều kinh nghiệm, bi quyết quan lý kinh doanh quý báu cùa nhùng công ty. tập đoàn lớn này.

 • 1.2. Các hình thức nhượng quyển thương hiệu

Tuy theo tiêu chi phân loại mà chúng ta có thê phân chia hoạt động franchise theo nhiều hĩnh thức khác nhau.

 • Theo tiêu chi lành thò, ta có thê chia hoạt động XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ franchise theo 3 loại:

o .Nhượng quyên từ nước ngoài vào 1 iệt Nam: Là hình thức mà chù thương hiệu là các thương hiệu nước ngoài đau tư vào Việt Nam theo hình thức franchise. Có thê kê đến các thương hiệu nước ngoài nhượng quyền ơ Việt Nam như: KFC. McDonald’s. Jolhbee…

o .Nhượng quyền từ Việt .Nam ra nước ngoài: lã hình thức mà các thương hiệu Việt Nam đau tư ra nước ngoải bàng cách nhượng quyền. XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ Trung Nguyên, Phờ 24 Là hai trong các thương hiệu nôi tiếng ở Việt Nam đã nhượng quyền một cách thành còng ra nước ngoài. Phơ 24 đà nhượng quyền thành công tại Jakarta- Indonesia Trung Nguyên – thương hiệu cà phê hàng đầu ờ Việt Nam thì đà nhương quyền ớ rất nhiều nước như: Singapore, Nhật Băn, Thái Lan. Trung Quốc. Mỳ, Đức, Australia.

o .Nhượng quyền trong nước: hiên nay. các thương hiệu Việt Nam nhương quyền XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ trong nước đà bắt đằu phát tnên. Chúng ta có thế thấy Kinh Đò. một thương hiệu bánh kẹo nôi tiếng VỚI chuồi các cưa hàng bánh kẹo nhượng quyền. Ngoài ra còn có Phơ 24. Cà phê Trung nguyên. Foci. Ninomax…

Theo hình thức hoạt động cúa lình vực. franchise bao gồm các hình thức sau:

o Nhượng quyền phân phối sàn phẩm (product distribution franchise): Nước uống Coca-cola. Lop xe Goodyear. Xe hơi Ford…lã XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ những ví dụ cho hình thức kinh doanh nhượng quyền phân phối sân phẩm. Đây Lã hình thức mà người nhượng quyền cho phép người nhận quyền phân phổi sân phâm do minh sản xuất, dịch vụ cúa mình trong phạm vi khu vực và thời gian nhất định, sừ dung thương hiệu (brand), biêu tượng, tên nhàn hiệu (trade mark), logo, slogan (khâu hiệu).. Diêm khác biệt của hình thức này lã bèn nhượng quyền sè không nhượng lại cách thức kinh doanh XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ . Những ngành công nghiệp sử dụng hình thức nhượng quyền này có thê thấy Là ngành san xuât thức uống nhe. ngành còng nghiệp ò tô và xe tài. phu tùng ô

Page 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện kiểm soát chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thủy sản hoài nhơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần phương minh huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đất việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh sứ đông lâm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ
XÚC TIẾN HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG mại (FRANCHISE) của WRAPROLL SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart