yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách

yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách

fff

yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách

fff

yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách

fff

yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách

fff

yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách

fff

yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách

fff

MỤC LỤC

A LƠI Mơ ĐÂU

B. NỘI DUNG

a. Hoàn cành tự nhiên

h. Hoàn cành xã hội

HI. Liên hệ thực tế

c. KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

_____________________________i______________________________i_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. LỜI MỜ ĐẤU

Khi xem xét yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách con người với tư cách là một thảnh viên của một xã hội nhất định, là chù thè cua các moi quan hệ con người, cua hoạt động có ý thức và giao tiếp thi chúng ta nói đen nhân cách của họ. Theo quan điểm tâm lý học Mác xít thi không phái con người mới sinh ra dà có săn nhân cách và cùng không phai nó được bộc lộ dan từ bân năng nguyên thủy, mà nhân cách được hình thành và phát triển trong quá trinh song yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách , hoạt động, giao tiếp, vui chơi… cua mồi người. Quá trinh hình thành và phát triển nhân cách chịu sự ánh hưởng và chi phối của nhiêu yếu tố, nhưng tác động rò nét và lớn nhất là các yếu tố: di truyền, hoàn cành song, giáo dục. hoạt dộng và giao tiểp. Các yếu to đó có mức độ ảnh hưởng khác nhau và giừ một vai trò nhát định nhưng lại có moi quan hệ chặt chè với nhau trong việc hình yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách thành và phát triển nhân cách.

B. NỘI DI NG

I. Khái niệm nhân cách

Có rat nhiêu định nghĩa khác nhau về nhân cách, có tới hàng trăm định nghĩa nhân cách trong tư tương phương Đông cô đại. tâm lý học phương Tày hay xu hướng nghiên cứu nhân cách ở Liên Xô… Tuy nhiên diêm chung của các định nghĩa này deu xác dinh nhàn cách như là một hệ thong các quan hệ cua con người với the giới xung quanh và yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách đối với bân thân minh.

Trong giáo trinh “Tàm lý học đại cương”, nhân cách được định nghĩa ‘7Ờ tô hợp những thuộc tinh tàm lý của một có nhàn biêu hiện ớ bân sac và giá trị xã hội của người ẩy. ”

Nhân cách là hệ thống các quan hệ cùa con người đối với the giới xung quanh và với bán thân mình, những phàm giá của một người được dánh giá từ moi quan hệ qua lại cùa người đó với nhũng người yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách khác, với tập thê, với xã hội vả cã với the giới tự nhiên xung quanh trong mọi cái nhìn xuyên suốt quá khứ. hiện tại và tương lai. Nhân cách được xây dựng và hình thành trong toàn bộ thời gian con người tồn tại trong xà hội, nó đặc trưng cho mồi con người, thè hiện những phâm chat bên trong con người đó. Nhàn cách là thuộc tinh tâm lý vi đây là một hiện tượng tâm lý tương đoi ôn định, có tính yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách quy luật chứ không xuất hiện ngẫu nhiên, Nhân cách là một “to hợp" bới nhừng thuộc tính tâm lý hợp thành nhân cách có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động lần nhau làm thành một hệ thống một cấu trúc nhắt định, bên cạnh đó, nói nhân cách có “bàn sắc” bơi nhân cách cùa mồi người sỗ có những đặc điểm riêng, nét khác biệt so với người khác. Và nói nhân cách có “giá trị xà hội" vì yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách những thuộc tinh đó thê hiện ra ớ những việc lãm, những cách ứng xứ. hành vi, hành động, hoạt động phò biển của người ấy và được xà hội đánh giá.

II. Những nhân tố ãnh hường đến đến sự hình thành và phát triền nhân cách

1. Yếu tố di truyền

Di truyền là sự ke thừa cua cơ thè song dam báo sự tái tạo ờ the hệ mới nhũng nét giống nhau về mặt sinh vật đối với thế hệ trước yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách và đàm bào năng lực đáp ứng những đòi hoi eúa hoàn cánh theo một cơ che nhát định.

Di truyền đóng vai trô là tiền đề vật chat cho sự hình thành vả phát triên nhân cách, nó làm cho quá trình hình thành phát triền nhân cách điền ra nhanh chóng hay chậm chạp, thuận lợi hay khó khăn. Nhân tố này không quyết định chiêu hưởng và nội dung của sự phát triển nhân cách.

– Bẩm sinh di truyền là những đặc diêm giãi yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách phẫu sinh lý cùa hệ than kinh và các cơ quan câm giác, vận động (bẩm sinh là nhùng gì sinh ra đà có, còn di truyền là sự ke thừa nhũng diêm giong từ the hệ trước). Chinh nó tham gia vào sự hình thành cơ sở vật chat của các hiện tượng tâm lý – nhừng đặc diêm giãi phẫu và sinh lý của cơ thề, trong dó có hệ than kinh. Thực te đà chứng minh rảng, những khiếm khuyết về mặt cơ thê, yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách về gen… đà có ảnh hường không nhỏ tới sự phát triển con người, tới the giới quan, dinh hướng giá trị… cua họ, hay những năng khiêu bẩm sinh, những tài năng… chính là do các yếu tố sinh học chi phối, vi dụ: một người sinh ra cơ thê đà không binh thường như bị thiêu năng tri tuệ. nào hoạt dộng không binh thường thi chác chẩn người đó không thê tiếp thu lình hội tri thức và ngược lại.

yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách Nhưng không thê kết luận về vai trò quyết định của di truyền trong sự hình thành và phát triển nhàn cách.

Vi dụ: khoa học đà chứng minh, hai đứa trê sinh đôi cùng trứng có rất nhiêu diêm tương đong nhưng theo thời gian sự tương dong rất cao của tri nhớ hình ảnh và âm thanh ỡ chúng đà mat dan củng với sự phát triền cùa lứa tuôi do tác động của hoàn cánh và tinh tích cực riêng của mồi cá thè.

Ta có yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách thê khẳng định yếu tố bâm sinh – di truyền không phai là yeu tổ quyết định sự hĩnh thành và phát triên nhân cách. Bat cứ một chức năng tâm lí nào mang bân chat con người của nhân cách chi có thê được phát triền trong hoạt động của bân thân cá nhân đó và trong điều kiện cùa xà hội loài người.

Ví dụ: thiên tài âm nhạc MoZa sè không thê phát triển tài nâng của minh nếu không có môi trường đè rèn luyện và niềm yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách dam mê yêu thích âm nhạc trong chinh con người ông. Hay như, một người sinh ra đã mù lòa không phai người đó sè vĩnh viền không biết đọc chừ, không lĩnh hội được tri thức, người đó vẫn có thê học chừ nôi và đọc được sách viết bảng chừ nòi.

  • 2. Yếu tố hoàn cảnh sống

Hoàn cành sống bao gồm hoàn cành tự nhiên và hoàn cánh xà hội

a, Hoàn cành tự nhiên

Đó là nhừng hoàn cành địa lý quy yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách định đặc diêm của các dạng ngành nghe sân xuất, đặc tính nghe nghiệp, một so nét riêng trong phạm vi sáng tạo nghệ thuật, quy định giá trị vật chat vả tinh than nhát định. Nên có thê nói tâm lý dân tộc mang dấu ấn của hoàn cánh tự nhiên thông qua phương thức song.

Nhân cách như là một thành viên xà hội. chịu anh hường của tự nhiên thông qua những giá trị vật chat tinh than, qua phong tục tập quán cùa yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách dân tộc… và thòng qua phương thức sống của chinh ban thân nó.

Ví dụ: tinh cách, đời sống tinh than, tâm lý… của con người ba miền Bắc, Trung. Nam của nước ta khác nhau một phan chịu ánh hướng bời sự khác biệt về môi trường khi hậu của ba mien, như ở Huế khi hậu nhiệt đới âm gió mùa. mưa nhiêu… nên con người nơi đây mang những nét tru tư. buồn, dịu dàng, sâu lảng yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách , song nội tâm…

Nhưng hoàn cánh tự nhiên không giữ vai trò quan trọng và không phái là yếu tố quyết định sự hình thành và phát triển tâm lý nhân cách.

h. Hoàn cành xã hội

Nhân cách là sân phẩm của xà hội. Không có sự tiếp xúc với con người thì cá thê lớn lên và phát triển trong trạng thái động vật, nó không thê trở thành một con người, một nhân cách. Neu con người ít tiếp xúc. yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách trao đôi với người xung quanh hoặc sống trong môi trường xà hội quá đơn điệu thi sè nghèo nàn về tâm lý. kém sự linh dộng… vi dụ như: bác sỳ Xinhgơ. người Ân Độ dã tim thay cò Kamala được chó sói nuôi từ nhó. Khi được đưa ra khỏi rừng, cô đà 12 tuổi. Kama la có những đặc tinh giong chó sói: di lại băng tử chi. cô bé không uống nước mà liếm và thịt thi không cam tay mà ân yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách ngay dưới sàn, ban đêm cô bé luôn sủa rống lên… vi the một đứa trè muon phát trièn bình thường phai tiếp xúc với con người đè năm vừng tri thức, kinh nghiệm xà hội lịch sử.

+ Quan hệ sân xuất: quy định nội dung cua nhiều nét tàm lý cơ ban cua nhân cách, ví dụ quan hệ sân xuất phong kiến khiển con người có tính tri trệ. bão thủ, quan hệ sán xuất tư bàn khiến con người có tính song yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách phăng, nhanh nhạy,..

+Quan hệ chính trị và pháp luật: vị tri giai cấp của cá nhân sè kích thích tính tích cực cùa nó ớ một mức độ nào đó trong vai trò xà hội, ví dụ như giai cap thong trị trong xà hội phong kiến thường bao thù. hong hách, kiêu ngạo…

+Các hiện tượng tâm lý xà hội quan chúng cũng có ảnh hưởng đen sự phát triên nhân cách như:

Tàm trạng chung-, bầu không khi yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách lạc quan hay bi quan trong gia đinh, nhóm bạn. thời đại,… sè anh hương đen tâm lý cá nhàn. Ví dụ: Một so trê em khi song trong gia đinh bố mẹ ly thân, không khí tram lặng, chán nân sè có xu hướng khép minh, thậm chi là tự ký.

Thi đua: là phương thức tác động qua lại giừa các cá nhân, nhóm va tập thê , làm tảng ket qua hoạt động cua nhau, hoàn thiện nhân cách yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách . Ví dụ việc thi đua học tập tốt đạt diêm cao trong nhừng ngày chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Bat chước: thê hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống như vui chơi, học tập. giao tiếp, ngôn ngừ,., ví dụ: trê con thường bat chước cách ăn nói. ứng xư của người lớn. hay bạn bè chủng, như câu truyện về một đứa bé thay bố mình cho ỏng ăn bát mé, vì người ông đã già. mắt yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách mờ, tay run thường hay đánh vờ bát khi ăn, đen khi người ông mat đứa bé đem cái bát mẽ đó cat đi. người cha hói thi đứa bé nói là đè sau này khi người cha dó già sè cho cha ăn bàng chiếc bát đó.

Sự hình thành và phát triên nhân cách chi có thê thực hiện trong một môi trường nhất dịnh. Môi trường góp phan tạo nên mục đích, dộng cơ, phương tiện và điều kiện cho hoạt động giao lưu yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách của cá nhân, mà nhờ đó các cá nhân nít ra cho minh những kinh nghiệm xà hội cùa loài người dè hình thành và phát trièn nhân cách cua chinh mình. Ví dụ nhưng trong câu truyện mẹ hiền dạy con:nhà MạnhTử gan nghĩa dịa, thay người ta đào chôn lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào chôn lăn khóc. Người mẹ liền chuyên nơi ờ đen gan chợ. thì Mạnh Tử lại bat chước nô nghịch buôn bán. điên đao. Sau đó yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách người mẹ chuyên nhà den gan trường học, thay người ta đến trường học tập lễ phép, từ đó Mạnh Tử cũng vào trường học tập. và trớ nên lễ phép…

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tranh chấp về sở hữu trí tuệ liên quan đến nhãn hiệu trong lĩnh vực du lịch tại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Hoàn Thiện Pháp Luật Về Quảng Cáo Thương Mại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại xã mai pha thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp (Nghề Thí nghiệm điện Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách
yếu tố hình thành và sự phát triển nhân cách
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart