KHO THƯ VIỆN 🔎

Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         75 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng

Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THÁI DƯƠNGTên chuyên đề:“ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHÀM SÓC NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BÊNH CHO ĐÀN LỢN CON TƯ sơ

Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng ơ SINH ĐÉN 21 NGÀY TUÓI TẠI TRẠI ĐONG THỊ DOANH. XÀ TỨ SƠN. HUYỆN KIẾN THỤY, TÌNH HÀI PHÒNG”KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo: Chính quy Chuyên n

gành: Chăn nuôi thú yKhoa: Chăn nuôi thú yKhóa học: 2014-2018Thái Nguyên. 2018ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUÔNG ĐAI HOC NÔNG LÂMPHẠM THÁI DƯƠNGTen chuyên đề:“ Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHÂM SÓC NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN CON TƯ sơ SINH ĐÉN 21 NGÀY TUÓI TẠI TRẠI ĐÔNG THỊ DOANH. XÃ TÚ SƠN. HUYỆN KIẺN TH

Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng

ỤY,TỈNH HAI PHÒNG ”KHÓA luận tót nghiệp đại họcHệ đào tạo: Chính quyChuyên ngành: Thú yLớp: K46 - CNTY - NOIKhoa: Chăn nuôi thú yKhóa học: 2014-2018Gi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THÁI DƯƠNGTên chuyên đề:“ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHÀM SÓC NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BÊNH CHO ĐÀN LỢN CON TƯ sơ

Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng hể các thầy cô giáo trường Đai học Nông Lâm Thái Nguyên đà truyền đạt cho tôi nhừng kiến thức quý báu và bồ ích trong suốt nhùng năm học vừa qua.Tỏi x

in chân thành cảm ơn sâu sắc tới ThS. Nguyễn Mạnh Cường đã tận tình giúp đờ và hướng dần tói trong suốt quá trình thực tập đê hoàn thanh báo cáo tốt n Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng

ghiệp.Tôi xin chân thành câm ơn tới các thầy, cô giáo trong khoa Chăn nuôi Thú y, đặc biệt là các thầy cô giáo trong bộ môn đà giúp đờ tôi hoàn thành

Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng

báo cáo thực tập tốt nghiệp này.Tôi xin chân thành cám ơn bà Đồng Thị Doanh cùng toàn thể cán bộ kỳ thuật, công nhân trong trang trại đà tạo điều kiện

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THÁI DƯƠNGTên chuyên đề:“ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHÀM SÓC NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BÊNH CHO ĐÀN LỢN CON TƯ sơ

Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng t quá trình học tập cũng như trong thời gian thực tập tốt nghiệp.Trong quá trình thực tập vì chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, chì dựa vào kiến thức

đà học cùng với thời gian hạn hẹp nên báo cáo không tránh khôi sai sót.Kính mong được sự góp ý nhận xét của quý thầy cô đế giúp cho kiến thức cùa tôi Áp dụng biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại đồng thị doanh, xã tú sơn huyện kiến thụy tỉnh hải phòng

ngày càng hoàn thiện và có nhiều kinh nghiêm bô ích cho công việc sau này.Tôi xin chân thành cùm ơn.Thái Nguyên, ngày tháng 6 nủin 20/8Sinh viên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THÁI DƯƠNGTên chuyên đề:“ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHÀM SÓC NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BÊNH CHO ĐÀN LỢN CON TƯ sơ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMPHẠM THÁI DƯƠNGTên chuyên đề:“ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHÀM SÓC NUÔI DƯỠNG. PHÒNG VÀ TRỊ BÊNH CHO ĐÀN LỢN CON TƯ sơ