KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         55 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việtđộc lập. lự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hưn moi doanh nghiệp phai năng dộng sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết qu

ả kinh doanh của minh, bao loàn được von kinh doanh và quan trọng hon là kinh doanh có lài. Muốn như vậy. các doanh nghiệp phải nhận thức dược vị trí Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

khâu tiêu thụ sán phẩm, hang hóa vi nó quyết định đèn kết quâ kinh doanh cùa donh nghiệp và là cư sư đê doanh nghiệp có thu nhập bù dap chi phi bó ra.

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

thực hiện nghía vụ với Ngân Sách Nhà Nước.Trong các doanh nghiệp, việc tiêu thụ hàng hóa, phân tích doanh thu và xác định kết qua sân xuất kinh doanh

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việtc trên thị trường và được thị trường chấp nhận dam bào thu hoi von. bù đắp các chi phi phí dã bó ra, doanh nghiệp làm ăn có lài.Đặc biệt đoi với các đ

on vị kinh doanh thương mại. Đè có quá trinh phân tích doanh thu và xác định kết qua kinh doanh thi họ phai trài qua một khâu cực kỳ quan trọng đó là Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

khâu liêu thụ hàng hóa. Có thè nói răng liêu thụ hàng hóa mang ý nghĩa sóng cỏn doi với một doanh nghiệp, riêu thụ là một giai đoạn không the thiêu tr

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

ong mồi chu kỳ kinh doanh vi nó có linh chất quyết định lới sự thành công hay thài bại cua một chu kỹ kinh doanh và chi giãi quyết tot dược khâu tiêu

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việthoá một cách hợp lý. Đè biết được doanh nghiệp làm an có lài không ihì phai nhừ đen kè loán phân lích doanh thu và xác dinh kết quả kinh doanh. Vì the

việc hạch toán doanh thu và xác dịnh két qua kinh doanh trong doanh nghiệp có một vai trò rầl quan trọng. Kế loán phàn lích doanh thu và xác định kết Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

quá kinh doanh là một trong nhừng thảnh phần chủ yếu cùa ke loán doanh nghiệp về những thông tin kinh te một cách nhanh nhài và có độSinh viên: Hoàng

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

Thị LuyênLớp: K43EST1H.Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh Doanhtin cậy cao. nhắt là khi nền kinh te dang trong giai đo

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt.Củng như các doanh nghiệp khác Công ly cô phân điện Dại Việt lã một Doanh nghiệp thương mại dà sứ dụng ke toán dể diều hành và quản lý mọi hoạt dộng

kinh doanh cua công ly. Trong đó kế loan iheo dòi liêu thụ hàng hoá và xác định kếl qua kinh doanh hảng hoá cỏ nhiệm vụ theo dõi quả trinh bán hãng so Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

lượng hàng hoá bán ra. chi phi bán hàng đê cung cap đây đu Ihông lin về doanh thu, chi phí. kèt quâ kinh doanh từng kỳ sao cho nhanh nhất, hiệu qua n

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

hất.Trong thời gian thực tập tại công ty, nhận thức dược van dề tiêu thụ hàng hoả và xác định kết qua kinh doanh đỏng thời được sự hướng dẫn cua thay

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việtụ & xác định kết quà kinh doanh tai Công ty Cô phần điện Dại I 'iệt”. Chuyên đề dược chia làm ba phần:Chương I: Nhừng vẫn đề chung về kế toán bán hàng

và xác định kết quà bán hãng của các doanh nghiệp.Chương II: Thực trạng kế loán bán hàng và xác định kết qua kinh doanh tại công ty Cô phan diện Đại Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

ViệtChương III Thương hướng và các giai pháp hoàn thiện vê kè loán tiêu thụ và xác dinh kết quả kinh doanh tại Công ty co phan diện Đại ViệtEm xin châ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

n thành cam CHÌ thầy giáo Phạm Ngọc Thao, người trực lièp hướng dan em cùng các cô chú anh chị phông Kè loán lài chính cua công ly cò phân diện Đại Vi

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việtinh - Quăn Trị Kinh DoanhCHƯƠNG 1: NHƯNG VẤN DẺ CHUNG VẺ KÉ TOÁN BẢN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẺ I QUẢ BẤN HÀNG CỦA CẤC DOANH NGHIỆP.1.1.Các phương thức bán h

àng hoáTrong nền kinh tố thị trường, việc bán sản phẩm, hàng hoả của các doanh nghiệp được (hực hiện bang nhiên phương (hức khác nhau, theo đó các san Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

phâm hàng hoá vận dộng hr doanh nghiệp den tay các hộ tiêu dùng cuối củng. Tuỳ thuộc vào đặc diêm san phẩm hàng hoá liêu ihụ mà doanh nghiệp có thè s

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

ư dụng một trong các phương thức sau:1.1.1.Bán buôn qua kho.Đây là hình thức bán buôn mả hảng hoá bản dược xuất ra rír kho cúa doanh nghiệp. Theo phươ

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việtng mại đê nhận hàng. Doanh nghiệp xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện bèn mua ký nhận đù hàng, bèn mua đã thanh toán hoặc chập nhận thanh to

án, hàng hoá được xác nhận lã tiêu thụ.*Bán buôn qua kho bang cách chuyên thăng hàng: Theo hình thức nãy. căn cứ vảo hợp dong dà ký’ kết, doanh nghiệp Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

thương mại xuất kho hàng hoá bang phương tiện vận tái của minh hay thuê ngoài chuyên đốn giao cho bèn mua tại một dịa diêm dà dược thoa thuận giữa ha

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

i bên. Hàng hoá chuyên bán van thuộc quyền sớ hừu của doanh nghiệp thương mại. so hãng này dược xác nhận lã tiêu thụ khi nhận dược liền cua bên mua (h

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việtng mua VC không nhập kho mã chuyên thăng cho bèn mua. Phương thức này dược thực hiện theo các hình thức:* Bán buôn vận chuyên thằng không tham gia tha

nh toán.Sinh viên: Hoàng Thị LuyếnLớp: K43EST1H.3Chuyên đề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhTheo hình thức này. doanh nghi Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

ệp không tham gia vào việc thanh toán tiền mua hàng bán hàng với người mua. người bán. Doanh nghiệp chì thực hiện việc mỏi giới: sau khi tim được nguồ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việt

n hàng, thoà thuận giá cà số lượng (dựa trên cơ sở giá cả sổ lượng trong đơn đặt hàng của người mua) doanh nghiệp tiên hành bàn giao hàng ngày tại kho

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện đại việtường hợp này không thuộc sở hừu cúa doanh nghiệp, doanh nghiệp được hường hoa hong môi giới.*Bán buôn vận chuyên thẳng có tham gia thanh toán.

Chuyên dề thực tập tốt nghiệpTrường: CĐ Tài Chinh - Quăn Trị Kinh DoanhLỜI MỜĐẢUTrong CƯ chè mới. với sự hoại động của nhiên (hành phân kinh tẻ lính đ

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook