KHO THƯ VIỆN 🔎

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         59 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

GVHD: TS.BÙI THỊ MAI HOÀICHUYÊN ĐỀ TÕT NGHIỆPCHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẼ VÀ THUẾ GTGTỉ.l Khái niệm và nội dung của công tác quăn lý thu th

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình huếQuản lý là một phạm trù đẽ chi nhừng mõi quan hệ và sự tác động qua lại giữa các chủ thế quàn lý và đối tượng bị quàn lý nhâm đạt được nhìmg mục ti

êu đẽ án trong điều kiện có sự biến đói cùa môi trường. Tuỳ theo yêu cầu, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu mà ta có thế hiểu chú thẽ quản lý và đôi tượn Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

g bị quản lý ờ nhừng chừng mực nhất định.Xét trẽn phạm vi toàn bộ nên kinh tẽ quốc dân thì chù thê quàn lý đó là bộ máy quán lý Nhà Nước, thõng nhất t

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

ừ trung ương đến địa phương, thực hiện quản lý trên mọi mặt của đời sống, kinh tẽ, văn hoá, xà hội...Đối tượng bị quàn lý (đối tượng quàn lý) lã con n

GVHD: TS.BÙI THỊ MAI HOÀICHUYÊN ĐỀ TÕT NGHIỆPCHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẼ VÀ THUẾ GTGTỉ.l Khái niệm và nội dung của công tác quăn lý thu th

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình ệ quàn lý không nhìmg mang tính chất kinh tẽ mà còn có tính tó chức, tính chất tâm lý xã hội...Tính đa diện đó của quàn lý kinh tế quy định tính tống

hợp. lính liên ngành, liên bộ phận của bât kỳ cơ câu tô chức nào.Tât cà nhìmg mõi quan hệ và sự tác động him cơ giiìa các bộ phận trong cơ câu tố chức Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

, tạo nên một vai trò không thể thiếu của các bộ phận, mỏi bộ phận trong cơ câu nó ảnh hưởng trực tiẽp đến kẽt quá cũa cả quá trình hành động. Và đẽ t

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

hế hiện cho toàn bộ các bộ phận này được gọi là hệ thõng quàn lý.1.1.1 Khái niệm vê quản lý thu thuếVới nội dung trẽn thì khái niệm quàn lý thu thuế c

GVHD: TS.BÙI THỊ MAI HOÀICHUYÊN ĐỀ TÕT NGHIỆPCHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẼ VÀ THUẾ GTGTỉ.l Khái niệm và nội dung của công tác quăn lý thu th

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình oanh nghiệp và cá nhân liên quan có nghía vụ vẽ thuế. Các cơ quan thuê tác động lên đối tượng nộp thuê bằng các phương thức, phương tiện của mình nhầm

đạt được mục đích nhất định. Hay quàn lý thu thuế gồm nhừng hoạt động có tô chức trong bộ máy nhà nước thuộc lình vực hành pháp và tư pháp về thuê cù Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

a cơ quan thuẽ các cãp với các chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn do luật quy định nhâm thực hiện chính sách thuế đà được cơ quan nhà nước có thãm quyên t

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

hông qua.Như vậy, quản lý thu thuế là khâu tõ chức, phân công trách nhiệm cho các bộ phận trong cơ quan thuế, xác lập mõi quan hệ phối hợp giừa các bộ

GVHD: TS.BÙI THỊ MAI HOÀICHUYÊN ĐỀ TÕT NGHIỆPCHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẼ VÀ THUẾ GTGTỉ.l Khái niệm và nội dung của công tác quăn lý thu th

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình khuyên khích sán xuãt kinh doanh phát triển, thúc dãy tăng trưởng kinh tẽ. nâng cao ý thức tự giác nộp thuế cho đối tượng nộp thuê và phài coi đó như

là bôn phận và trách nhiệm cùa đói tượng nộp thuế1.1.2 Nội dung của quản lý thu thuê❖ Khai thuế, tính thuê- Nguyên tâc tính thuế, khai thuế+ Người nộ Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

p thuê phài tính số tiên thuế phài nộp Ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuê hoặc tính thuê theo quy định tại Điều 37 và Điêu 3

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

8 cùa Luật Quàn lý thuế.+ Người nộp thuế phài khai chính xác, trung thực, đây đù các nội dung trong tờ khai thuê với cơ quan thuế theo mầu do Bộ Tài c

GVHD: TS.BÙI THỊ MAI HOÀICHUYÊN ĐỀ TÕT NGHIỆPCHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẼ VÀ THUẾ GTGTỉ.l Khái niệm và nội dung của công tác quăn lý thu th

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình ế không phát sinh nghía vụ thuê hoặc người nộp thuê đang thuộc diện được hưởng ưu đài, miền giảm thuế thì người nộp thuê ván phải nộp hô sơ khai thuê

cho cơ quan thuê theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đà chấm dứt hoạt động phát sinh nghía vụ thuế.+ Đối với loại thuê khai theo tháng hoặc kh Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

ai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đâu hoạt động phát sinh nghía vụ thuê đến ngày cuối cùng cùa tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuố

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

i cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kẽt thúc hoạt động phát sinh nghía vụ thuê. Kỳ tính thuế năm cùa thuế thu nhập doanh ngh

GVHD: TS.BÙI THỊ MAI HOÀICHUYÊN ĐỀ TÕT NGHIỆPCHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẼ VÀ THUẾ GTGTỉ.l Khái niệm và nội dung của công tác quăn lý thu th

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình huê khác là năm dương lịch.-Hô sơ khai thuếHỒ sơ khai thuê bao gôm tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ đẽ người nộp thuế khai thuế, tính

thuế với cơ quan thuế.-Người nộp thuê phái sử dụng đúng mầu tờ khai thuê và các mâu phụ lục kèm theo tờ khai thuê do Bộ Tài chính quy định, không đượ Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

c thay dõi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đối vị trí cùa bất kỳ chi tiêu nào trong tờ khai thuê. Đổi với một số loại giấy tờ trong hô sơ thuê mà Bộ T

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

ài chính không ban hành mâu thì thực hiện theo quy định của pháp luật có hên quan.-Thời hạn nộp hô sơ khai thuế:+ Thời hạn nộp hô sơ khai thuê tháng c

GVHD: TS.BÙI THỊ MAI HOÀICHUYÊN ĐỀ TÕT NGHIỆPCHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẼ VÀ THUẾ GTGTỉ.l Khái niệm và nội dung của công tác quăn lý thu th

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình uý liếp theo quý phát sinh nghía vụ thuê.+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuê cà năm chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đâu tiên của năm dương lịch hoặ

c năm tài chính.+ Thời hạn nộp hô sơ khai thuê theo từng lần phát sinh nghía vụ thuê chậm nhất là ngày thứ mười, kẽ từ ngày phát sinh nghía vụ thuế.+ Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kẽ từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.+ Thời hạn nộp hô sơ quy

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

ẽt toán thuẽ đổi với trường hợp châm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đỏng, chuyến dõi hình thức sờ hữu doanh nghiệp hoặc tõ chức lại doanh nghiệp chậm nhấ

GVHD: TS.BÙI THỊ MAI HOÀICHUYÊN ĐỀ TÕT NGHIỆPCHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẼ VÀ THUẾ GTGTỉ.l Khái niệm và nội dung của công tác quăn lý thu th

Khóa luận tốt nghiệp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình cừa liên thòng thì thực hiện theo thời hạn quy định tại vân bàn hướng dằn liên ngành vê cơ chẽ một cửa liên thông đó.- Gia hạn nộp hô sơ khai thuế:

GVHD: TS.BÙI THỊ MAI HOÀICHUYÊN ĐỀ TÕT NGHIỆPCHƯƠNG 1: TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THU THUẼ VÀ THUẾ GTGTỉ.l Khái niệm và nội dung của công tác quăn lý thu th