KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         103 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG’dại học sư phạmSINGAMPHAI PHIMPHAPHONEHOẠT ĐỌNG KINH TÉ, VĂN HÓA CỦA CỘNG ĐÒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TỈNH SALAVAN (LÀO) TÙ NĂM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015M 1986 ĐÉN NĂM 2015LUẬN VĂN THẠC sĩ NHÂN VĂNTHÁI NGUYÊN-2016Sô hóa bới Trung râm Hộc liêu - ĐHTN hnp://www. ỉtc. mu. edu. vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG

DẠI HỌC sư PHẠMSINGAMPHAI PHIMPHAPHONEHOẠT ĐỘNG KINH TÉ, VĂN HÓA CỦA CÔNG ĐÓNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TỈNH SALAVAN (LÀO) TÙ'NĂM 1986 ĐÉN NĂM 2015Chuyên ng (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

ành: LỊCH su’VIỆT NAM Mà sổ: 60.22.03.13LUẬN VĂN THẠC sĩ NHÂN VĂNNguôi hướng dần khoa học: TS.Nguyen Thị Quế LoanTHÁI NGUYÊN - 2016Sỗ hóa bới Trung tà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

m Hời' liêu - ĐHTN httpư/www. ÌỈC. intt. edit. vwLỜI CAM ĐOANTòi cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của riêng tôi. Các số liệu, kết quá nghiên cửu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG’dại học sư phạmSINGAMPHAI PHIMPHAPHONEHOẠT ĐỌNG KINH TÉ, VĂN HÓA CỦA CỘNG ĐÒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TỈNH SALAVAN (LÀO) TÙ NĂM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015áy..tháng....năm 20 / 6l ác giã luận vănSingamphai Phimphaphoncsổ hỏa bởi Trung tàm Học liêu - Ị)HTN http 7/ìnnv, ỉtc mu. ecỉu vnLÒI CẤM ƠNTrước hết.

tác giá luận vãn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sac lới cô giáo hướng dần TS. Nguyền Thị Quế Loan, cùng các Thầy Cô trong lô Lịch sư Việt Nam của khoa Lị (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

ch sử. trưởng Bại học Sư phạm - Bại học Thái Nguyên dà chi bao tận tinh, động viên, khích lệ lác gia trong suôi quá trinh học tập.Tác già xin trân trọ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

ng cám ơn Uy ban nhân dân tinh Salavan. Sỡ Lao dộng và phúc lợi xà hội. Sỡ Kê hoạch và dâu tư. sờ Ngoại giao. Công an quân lý người nước ngoài. Công a

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG’dại học sư phạmSINGAMPHAI PHIMPHAPHONEHOẠT ĐỌNG KINH TÉ, VĂN HÓA CỦA CỘNG ĐÒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TỈNH SALAVAN (LÀO) TÙ NĂM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015 kiện thuận lợi vê mọi mậl đê lác gia hoàn thành luận vãn.Trong Ihời gian di thực le. tác giá luận vãn dà nhận dược sự giúp dờ nhiệt tinh của các già

làng, trưởng bân và những người cung cấp thông tin là người Lào vả người Việt ỡ nhiều làng, bản của linh Salavan. Tác giả trân thảnh câm ơn sự giúp đờ (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

quý báu đó.Cuòi cùng, lác gia xin được bày lo lòng bièi ơn sâu sãc tới trường Cao dăng sư phạm Salavan. gia dinh, bạn bẽ. dong nghiệp dà dộng viên, g

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

iúp dờ tảc gia trong quá trình học tập và hoàn thành luận vãn.Thái Nguyên, ngày....tháng....năm 20 ì 6Tác già luận vãnSingampliai Phimphaphoncsổ hòa b

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG’dại học sư phạmSINGAMPHAI PHIMPHAPHONEHOẠT ĐỌNG KINH TÉ, VĂN HÓA CỦA CỘNG ĐÒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TỈNH SALAVAN (LÀO) TÙ NĂM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015.................................................iỉMục lục.........................................................iiiDanh mục các chừ viết lât.......

.................................iv (Luận Văn Thạc Sĩ) Hoạt Động Kinh Tế, Văn Hóa Của Cộng Đồng Người Việt Nam Tại Tỉnh Salavan (Lào) Từ Năm 1986 Đến Năm 2015

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG’dại học sư phạmSINGAMPHAI PHIMPHAPHONEHOẠT ĐỌNG KINH TÉ, VĂN HÓA CỦA CỘNG ĐÒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI TỈNH SALAVAN (LÀO) TÙ NĂM