KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         84 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI V1ẸT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYẺN THỊ THANH VÂNTỘI HÀNH HẠ NGƯỜI KHÁC TÙ THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHl .l Ậ .x V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí MinhVÃN THẠC SÌ LUẠT HÌNH Sự VÀ TÓ TỤNG HÌNH sựHÀ NỌI, NÀM 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘINGUYÊN THỊ THANH VĂNTỌI HÀNH

HẠ NGƯỜI KHÁC TỪ THỰC TIẺN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNgành: Luật hình sự và tố tụng hình sự Nlã số: 838.01.04NGUÔI HƯỚNG DAN KHOA HỌC: TS. LÊ HUỲNH TẤN DUY (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

HÀNỌLNÀM 2020LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan Luận văn này là công trinh nghiên cứu của riêng tôi với sự hướng dần cùa TS. Lê Huỳnh Tắn Duy. Các kết quà t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

rình bày trong Luận văn này là trung thực và chưa từng dược ai công bò trong bât cử công trinh khoa học nào trước đày.Tôi cùng xin cam đoan các thông

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI V1ẸT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYẺN THỊ THANH VÂNTỘI HÀNH HẠ NGƯỜI KHÁC TÙ THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHl .l Ậ .x V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh..1Chưong 1. những VẤN DỀ LÝ LUẬN VÀ QUY DỊNI! CÙA PHÁP LI ẤT VÈ TỘI HÀNH IIẠNGUÒl KHÁC...........................81.1.Khái niệm và dâu hiệu pháp lý c

ua tội hành hạ người khác.81.2. Phân biệt tội hành hạ người khác với một số tội khác.....221.3.Sư lược lịch sư quy định vê lội hành hạ người khác tron (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

g pháp luậthình sự Việt Nam.......................................29Chưo-ng 2. TI lực TIỀN ẤP DỤNG QUY ĐỊNH CÙA PHẤP LUẬT HÌNH Sự VỀ TỘI HÀNH HẠ NGUÔI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

KHÁC TRÊN DỊA BÀN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH..........................................362.1.Tỏng quan tình hình khơi tô và xét xư về tội hành hạ người khá

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI V1ẸT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYẺN THỊ THANH VÂNTỘI HÀNH HẠ NGƯỜI KHÁC TÙ THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHl .l Ậ .x V

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh và nguyên nhân......................38C hương 3. YÊU CẤU, GIAI PHẤP HOÀN THIẸN VÀ BÁO DẤM ẤP DỊ NG DÍ NG QUY DỊNH CÙA PHẤP LUẬT HÌNH sụ VỀ TỘI HÀNH H

Ạ NÍỈUỜI KHÁC TRÊN DỊA BÀN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH...553.1.Yêu cẩu hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự VC lội hành hạngười khác................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

..........................553.2.Giai pháp hoàn thiện và bao đàm áp dụng đúng quy định cua pháp luậthình sự về lội hành hạ người khác..................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Hành Hạ Người Khác Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

....58KÉT LUẬN.................................................73DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO PIIỤ LỤC

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI V1ẸT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYẺN THỊ THANH VÂNTỘI HÀNH HẠ NGƯỜI KHÁC TÙ THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHl .l Ậ .x V

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI V1ẸT NAM HỌC V1ẸN KHOA HỌC XÃ HỌINGUYẺN THỊ THANH VÂNTỘI HÀNH HẠ NGƯỜI KHÁC TÙ THỤC TIỀN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHl .l Ậ .x V