KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         63 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long

Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long

Chuyên đê thực tậpLỜI CAM ĐOANl ôi xin cam đoan dây là công irinh nghiên cứu cúa riêng lỏi, có sự hô trự lũ’ giảng viên hướng dằn TS. Trần Tât Thành.

Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long Các sõ liệu, kẽt quả nêu trong chuyên đê lốt nghiệp xuấi phái lữ lình hình (hực le ciìa dơn vị thực lập, dưực lác giá thu ihập được từ các nguồn đà đ

ược ghi rõ trong phần tài liệu tham kháo.Nếu có bấi kì sai SÓI nào, lôi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm.Tác giàNguyên Văn HàiNguyên Vãn HáiiNgân hàng 5 Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long

4AChuyên đê thực tậpMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN......................................................iDANH MỤC CÁC TỪ VIẼT TẮT................................

Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long

.........viDANH MỤC Sơ ĐÒ, BÁNG BIẾU.......................................viiLỜI MỜ ĐẦU........................................................1CHƯƠN

Chuyên đê thực tậpLỜI CAM ĐOANl ôi xin cam đoan dây là công irinh nghiên cứu cúa riêng lỏi, có sự hô trự lũ’ giảng viên hướng dằn TS. Trần Tât Thành.

Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long.......................61.1.1Khái niệm...............................................61.1.2Phân loại...............................................61.

1.2.1Vốn chù sởhừu......................................61.1.2.2Nợ.................................................81.2Huy động vốn cùa Ngân hàng thươ Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long

ng mại.....................111.2.1Khái niệm..............................................111.2.2Các hình thức huy động................................

Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long

.121.2.2.1Theo đõi tượng huy động...........................121.2.2.2Theo phương thức huy dộng.........................121.2.2.3Theo kỳ hạn huy động..

Chuyên đê thực tậpLỜI CAM ĐOANl ôi xin cam đoan dây là công irinh nghiên cứu cúa riêng lỏi, có sự hô trự lũ’ giảng viên hướng dằn TS. Trần Tât Thành.

Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long..131.3.1Khái niệm..............................................131.3.2Các chí tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn...........141.3.2.1Các chì liêu dị

nh lính............................141.3.2.2 Các chí tiêu định lượng............................151.3.3Sự căn thiết cùa việc lăng cường huy dộng vốn c Báo cáo thực tập giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh nam thăng long

ùa Ngân hàngthương mại....................................................17Nguyên Văn Háiị ịNgân hàng 54A

Chuyên đê thực tậpLỜI CAM ĐOANl ôi xin cam đoan dây là công irinh nghiên cứu cúa riêng lỏi, có sự hô trự lũ’ giảng viên hướng dằn TS. Trần Tât Thành.

Chuyên đê thực tậpLỜI CAM ĐOANl ôi xin cam đoan dây là công irinh nghiên cứu cúa riêng lỏi, có sự hô trự lũ’ giảng viên hướng dằn TS. Trần Tât Thành.