KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         103 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯONG BINH VA XÀ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAƠ ĐỌNG - XÃ HỘINGUYÊN ĐÀO THÁI HẢIVAI TRÒ CỬA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI•TR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)RONG HÒ TRỌ HỌC SINH sir DỤNG FAC EBOOK ( NGHIÊN cưu TRƯỜNG HỢP TẠI TRƯỞNG TRUNG HỌC CO SỞ C HU VÃN AN TỈNH THÁI NGUYÊN)LUẬN VÀN THẠC sĩHÀ NỘI, THÁNG

10/2019iLỜI CAM ĐOANTÒI xin cam đoan Luân vãn này là còng trình nghiên cửu thực sự cúa cá nhân tôi.chưa được còng bô trong bât cứ một còng trình nghiê (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)

n cứu nào.Các số liệu, nội dung được trinh bày trong luận vãn này là hoàn toàn hợp lệ và đâm bao tuân thu các quy định về bao vệ quyền sò hừu tri tuệ.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)

Tôi xin chịu trách nhiêm về đề tài nghiên cứu cùa minhTác giả luận văn.Nguyễn Đào Thãi HàiiiLỜI CẢM ƠNVỚI tình cam chân thành, em xin bày tó lòng biết

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯONG BINH VA XÀ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAƠ ĐỌNG - XÃ HỘINGUYÊN ĐÀO THÁI HẢIVAI TRÒ CỬA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI•TR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)HCS Chu Văn An đà tận tình giúp đờ em hoàn thành luận văn tôt nghiệp này. Em cũng xin câm ơn các thầy cô giáo giang day trong nhà trường đà truyền đat

cho em rất nhiêu kiên thức bô ích đê thực hiện luận văn và cùng như có được hành trang vừng chác cho sự nghiệp trong tương lai.Do giới hạn kiên thức (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)

và khá năng lý luận cùa bân thân còn nhiêu thiêu sót và hạn chê. kinh mong sư chi dan và dóng góp của các thây cô giáo đê luận văn của em được hoàn th

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)

iện hơn.Hà Nội. ngày .. Tháng ... năm.illMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN....................................................iLỜI CẢM ƠN...........................

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯONG BINH VA XÀ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAƠ ĐỌNG - XÃ HỘINGUYÊN ĐÀO THÁI HẢIVAI TRÒ CỬA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI•TR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên).......VDANH MỤC BÂNG BIẺU............................................viiMỜ ĐÀU..........................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

SỜ LÝ LUẬN VÀ TH ực TIẾN CÙA DÈ TÀI....................141.1Khái niệm..................................................141.1.1Khái niệm mạng xà hội.. (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)

..................................141.1.2.Khái niệm mạng xã hội Facebook..........................151.1.3.Khái niệm học sinh..........................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Nhân Viên Công Tác Xã Hội Trong Hỗ Trợ Học Sinh Sử Dụng Facebook (Nghiên Cứu Trường Hợp Tại Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An Tỉnh Thái Nguyên)

............171.1.4 .Khái niệm học sinh trung học cơ sỡ...........................181.1.5..Khái niệm còng tác xã hôi..................................

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯONG BINH VA XÀ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAƠ ĐỌNG - XÃ HỘINGUYÊN ĐÀO THÁI HẢIVAI TRÒ CỬA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI•TR

Bộ GIAO DỤC VA ĐAO TẠO Bộ LAO ĐỘNG - THƯONG BINH VA XÀ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAƠ ĐỌNG - XÃ HỘINGUYÊN ĐÀO THÁI HẢIVAI TRÒ CỬA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI•TR