KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào Cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         96 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào Cai

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào Cai

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÍ: VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH—...ctrccrh. ----NGÔ THỊ HAI HÀQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC TẠICÔNG TY CỎ PHÀN DU LỊCH QUÓC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào CaiC TÉ LÀO CAILUẬN VĂN THẠC sì THEO ĐỊNH HƯỚNG ÚNG DỤNGNGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANHTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ

KINH DOANH ................-I >í»xr».NGÔ THỊ HẢI HÀQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CÔ PHẤN DU LỊCH QLÓC TẾ LÀO CAINGÀNH: QUÀN TRỊ KINH DOANH Mà số (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào Cai

: 8.34.01.01LUẬN VÀN THẠC sì THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNGNgười hướng (lẫn khoa học: TS. Phạm Quốc ChínhTHÁI NGU YÊN - 20201LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đày là

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào Cai

còng trình nghiên cứu cúa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nghiên cứu nêu trong dề cương luận vãn lã trung thực và chưa lững được ai công bố trong bất

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÍ: VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH—...ctrccrh. ----NGÔ THỊ HAI HÀQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC TẠICÔNG TY CỎ PHÀN DU LỊCH QUÓC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào CaiNhà trường. các thầy cô giáo đà tham gia giảng dạy chương trình Cao học. các cán bộ của Phòng Dào tạo. Trường Đại học Kinh tế và Quán trị kinh doanh -

Đại học Thái Nguyên dã tạo mọi điều kiện giúp đờ tác giâ trong quá trình học tập và thực hiện luận vãn này.Tác giá xin bày to lòng biết ơn sâu sắc dế (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào Cai

n TS Phạm Quốc Chính người dà tân lình hướng dần tác giã hoàn thành luận văn này..Tác già xin chân thành cám ơn gia dinh, bạn bè. dồng nghiệp dà dộng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào Cai

viên, khích lệ và giúp đờ tác giá trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận vân.Thái Nguyên, ngày..........thủng...... nam 2020Tác già luận vànN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÍ: VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH—...ctrccrh. ----NGÔ THỊ HAI HÀQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC TẠICÔNG TY CỎ PHÀN DU LỊCH QUÓC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quốc Tế Lào Cai..................ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÍ: VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH—...ctrccrh. ----NGÔ THỊ HAI HÀQUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỤC TẠICÔNG TY CỎ PHÀN DU LỊCH QUÓC