KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ V À QUẢN TRỊ KINH DOANHTRÀN CHIẾN THÁNGQUẢN LÝ THU BẢO HIÉM XÃ HỘI BẨT BUỘC TẠI BẢO HIẺM XÃ HỘI HUYỆN CHỢ MỚ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc KạnỚI, TỈNH BÁC KẠNLUẬN VĂN 1 HẠC Sỉ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỬNG DỤNGNGÀNH: QUÁN LÝ KINH TÉTHÁI NGUYÊN - 202»ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TR

Ị KINH DOANHTRẤN CHIẾN THẲNGQUẢN LÝ THU BẢO HIÉM XÃ HỘI BÁT BUỘC TẠI BẢO HIẾM XÃ HỢI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠNNGÀNH: QUẢN LÝ KINH TÉ Mã số: 8.34.04. (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

10LUẬN VÃN THẠC sì THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNGNgười hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Thị MỹTHÁI NGUYÊN - 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan bãi luận vãn với đê

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

tài “Quàn lý thu bào hiêm xã hội bắt buộc tại Bão hiêin xà hội huyện Chợ Mới, tinh Bắc Kạn” lã công trình nghiên cứu của riêng tói, sỏ liệu và kêt quà

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ V À QUẢN TRỊ KINH DOANHTRÀN CHIẾN THÁNGQUẢN LÝ THU BẢO HIÉM XÃ HỘI BẨT BUỘC TẠI BẢO HIẺM XÃ HỘI HUYỆN CHỢ MỚ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn ngày 28 tháng 7 nàm 2020Tác gia luận vânTrần Chiểu ThắngiiLỜI CẤM ƠNĐê hoàn thành đề tài luận văn vả kêt thúc khóa học. với tình cam chân thành, (ôi

xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sác tới quý thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tê & Quan trị kinh doanh Thái Nguyên đà tạo diều kiện cho tôi có mỏi trường (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

học tập tót trong suốt thời gian tói học tập. nghiên cứu tại trường.Đặc biệt tòi xin bày to lòng biết on sâu sác đen giang viên TS. Ngô Thị Mỳ đã dành

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

nhiêu thời gian hướng dẫn nhiệt tình cho tôi trong quá trình nghiên cửu vả hoãn thành luận văn.Tôi xin chân thành cám ơn đến Ban Lành đạo. tập thê vi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ V À QUẢN TRỊ KINH DOANHTRÀN CHIẾN THÁNGQUẢN LÝ THU BẢO HIÉM XÃ HỘI BẨT BUỘC TẠI BẢO HIẺM XÃ HỘI HUYỆN CHỢ MỚ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạnluận vân bằng tât cã sự nhiệt tinh và năng lực của ban thân, tuy nhiên luận văn không tránh khói nhùng thiếu sót. tôi rất mong nhận được ý kiến đóng g

óp chân thành của các thày cô, bạn bè dê bán luận văn được hoàn thiện hơn.Xin chân thành cám ơn!Tác già luận vănTrân Chiên ThắngiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Kạn

....................................................iLÒI CẢM ƠN.....................................................ii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ V À QUẢN TRỊ KINH DOANHTRÀN CHIẾN THÁNGQUẢN LÝ THU BẢO HIÉM XÃ HỘI BẨT BUỘC TẠI BẢO HIẺM XÃ HỘI HUYỆN CHỢ MỚ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ V À QUẢN TRỊ KINH DOANHTRÀN CHIẾN THÁNGQUẢN LÝ THU BẢO HIÉM XÃ HỘI BẨT BUỘC TẠI BẢO HIẺM XÃ HỘI HUYỆN CHỢ MỚ