KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         102 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THU ONG MẠIMAI THỊ DUYÊNQUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN CHÂU,TINH SƠN LALUẬN VĂN THẠC s

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn Lasĩ KINH TÉHÀ NỌI, NĂM 2020BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIMAI THỊ DUYÊN•QUẢN LÝ THU BẢO HIẾM XÃ HỘITẠI BÁO HIẺM XÃ HỌI HUYỆN YÊN CHÂU,T

ÌNH SON LAChuyên ngành: Quàn Lý Kinh TếMã số : 8340410LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC:TS. LÊ MAI TRANGHÀ NỘI, NĂM 2020iLỜI CAM ĐOANrò (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

i xin cam đoan dây là công trinh nghiên cứu nãy là của riêng tòi. dược thực hiện dưới sự hướng dẫn của I S. Lè Mai Trang. Công trình nghiên cứu có ngu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

ôn gôc trích dan rõ ràng đúng quy định.iiLỜI CẢM ƠNDê hoàn thành luận vãn này. em xin chân thành cam ơn các thây cò trong Ban Giám hiệu trường Đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THU ONG MẠIMAI THỊ DUYÊNQUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN CHÂU,TINH SƠN LALUẬN VĂN THẠC s

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn Laơn sâu Síìc tới cò TS. Lê Mai Trang - người dà hướng dần chi báo tận tinh, dộng viên cm trong suốt quá trình nghiên cứu đè hoàn thành Luận vãn này.Em

xin chân thành cam ơn lành đạo. cán bộ công chức, viên chức Bảo hiêm xà hội huyện Yên Châu tinh Sơn La dă hồ trợ cung cáp tãi liệu dê em có cơ sỡ thực (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

tiền bò sung vào bải viết.Mặc dù đà cô gang hoàn thành nội dung nghiên cứu bang tâl cà nâng lực và sự nhiệt (inh cua ban thân, tuy nhiên luận vãn này

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Thu Bảo Hiểm Xã Hội Tại Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La

không thô tránh khói nhừng thiêu sòt. cm rat mong nhận dirợc ỷ kiên dỏng góp quý báu cua các thây, cò và đòng nghiệp đè em hoàn thiện hơn nữa nhận th

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THU ONG MẠIMAI THỊ DUYÊNQUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN CHÂU,TINH SƠN LALUẬN VĂN THẠC s

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THU ONG MẠIMAI THỊ DUYÊNQUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN CHÂU,TINH SƠN LALUẬN VĂN THẠC s