KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         122 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ LAN ANHQUÂN LÝ HOẠT DỌNG TRẢI NGHIỆM TH ực TÉ ĐỊA PHƯƠNG CỦA SINH VIÊN TRUÔNG DẠI nọc Y DƯỢC - DẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái NguyênẠI HỌC THÁI NGUYÊNChuyên ngàinb: Quản lý giáo dục Mả số: 60.14.01.14LUẬN VÀN THẠC sl KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hưóng dần khoa học: I S. Dào Hoàng NamTHÁI

NGUYÊN-2016Sò hỏa bởi Trung fiitn ỉỉọc liệu - ĐHTN hỉtp:fíwww.hc.tnu. eíỉtt vnLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn này do bân thân tôi thực hiện dướ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

i sự hướng dẫn khoa học của TS. Đào Hoàng Nam. trường Đại học Bạc Liêu và sự giúp dờ cua PGS.TS Phùng Thị Hãng, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

Nguyên. Các kết quả nghiên cứu được trinh bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bỏ trong bàt kỳ còng trinh nào khác và thông tin

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ LAN ANHQUÂN LÝ HOẠT DỌNG TRẢI NGHIỆM TH ực TÉ ĐỊA PHƯƠNG CỦA SINH VIÊN TRUÔNG DẠI nọc Y DƯỢC - DẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên://ynnc.ltc. tỉm cdu VHLỜI CẢM ONKính thưa các thây giáo, cô giáo!Với tất cả sự kinh trọng và tinh cam chân thành của minh, cho phép tôi được bày tó l

òng biết ơn sâu sắc dối với Ban Giám hiệu. Phòng Quân lý đào tạo sau đại học thuộc trường Đại học Sư phạm - ĐHTN. toàn thê các thây giáo, cô giáo Khoa (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

Tàm lý Giáo dục. các thầy cô giáo đà trực tiếp giảng dạy và tham gia quàn lý tỏi trong quá trinh học tập và thực hiện luận văn tôt nghiệp.Tôi xin bày

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

tó lòng biềt ơn sâu sắc tới TS Đào Hoàng Nam. trưởng Đại học B«ạc Liêu và PGS.TS Phùng Thị HÀng. trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên đà tận

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ LAN ANHQUÂN LÝ HOẠT DỌNG TRẢI NGHIỆM TH ực TÉ ĐỊA PHƯƠNG CỦA SINH VIÊN TRUÔNG DẠI nọc Y DƯỢC - DẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyênc thây giáo, cò giáo và các em sinh viên tnrờng Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên đà nhiệt tinh giúp dờ. cung cấp cho tòi nhừng thông tin. số liệu,

tạo diều kiện thuận lợi trong quá trinh nghiên cứu. Câm ơn gia đinh, bạn bè đồng nghiệp đà động viên, cô vù tinh thân giúp đờ đê tôi trong quá trinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

học tập và thực hiện luận văn tòt nghiệp.Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song luận văn khó tránh khói những thiếu sót. rất mong nhận được sự góp ý và giúp

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

đờ cùa Hội đông khoa học và Quý thây cô. anh chị em dồng nghiệp và bạn bè.Xin tràn trọng câm ơn./.Thói Nguyên. thảng 6 nãtn 20Ị 6Tác giàNguyễn Thị La

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ LAN ANHQUÂN LÝ HOẠT DỌNG TRẢI NGHIỆM TH ực TÉ ĐỊA PHƯƠNG CỦA SINH VIÊN TRUÔNG DẠI nọc Y DƯỢC - DẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyênơn.....................................................iiMục lục.......................................................iiiDanh mục các chừ viết tắt...

...................................ivDanh mục các bâng...............................................VDanh mục các hình............................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

...............viMỜ ĐÀU..........................................................11.Lý do chọn dè tài............................................12.Mụ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Trải Nghiệm Thực Tế Địa Phương Của Sinh Viên Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Thái Nguyên

c đích nghiên cửu cùa đẻ tài...............................2

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ LAN ANHQUÂN LÝ HOẠT DỌNG TRẢI NGHIỆM TH ực TÉ ĐỊA PHƯƠNG CỦA SINH VIÊN TRUÔNG DẠI nọc Y DƯỢC - DẠ

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ LAN ANHQUÂN LÝ HOẠT DỌNG TRẢI NGHIỆM TH ực TÉ ĐỊA PHƯƠNG CỦA SINH VIÊN TRUÔNG DẠI nọc Y DƯỢC - DẠ