KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         117 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHLÊ THỊ LANNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP cơ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nayN HIỆN NAYLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC CHÍNH TRỊNghệ An - 2021BỘ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHLÊ THỊ LANNÂNG CAO CHÁT LƯỢNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP cơ

SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ • • • •Chuyên ngành: Chính trị họcMã sõ: 8.31. Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

02.01Người hướng dãn kỉioa học: TS. PHAN VĂN TUẤNNghệ An - 20211LỜI CẢM ƠNTrong quá (lình học tập và nghiên cứu hoàn thành luận vãn (ốt nghiệp, (ác gi

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

à dà nhận dược nhiêu sự giúp dờ, dộng viên, chia sè từ bạn bè, dông nghiệp, cơ quan và đặc biệt là từ các thây giáo, cô giáo cúa Trường Đại học Vinh.D

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHLÊ THỊ LANNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP cơ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nayong quá trình học tập và nghiên cứu.Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sác đến TS. Phan Văn Tuân người đà hết lòng giúp đỡ và tận tình hướn

g dân de tác già hoàn thành luận văn này.Mặc dù đà có nhiêu cổ gâng đê hoàn thành luận văn này, nhưng chắc chân luận văn không thể tránh khỏi thiêu só Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

t. Tác già rãt mong nhận được sự đóng góp ý kiến cùa các bạn bè, đông nghiệp và các quý thầy, cô đẽ sửa chừa và hoàn thiện luận văn của mình.Xin chân

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

ihùnh cám ơn!Nghệ An, ngày 22 iháng 6’ nỡm 202ỉTác giá luận vãnLê Thị Lan2LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rằng:Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận v

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHLÊ THỊ LANNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP cơ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN

Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay đả được câm ơn và các thông tin trích dán trong luận văn đêu được ghi rõ nguồn gốc.Tác giả luận vãnLê Thị Lan3MỤC LỤCLỜI CĂM ơn......................

.............1LỜI CAM ĐOAN.................................2 Luận văn thạc sĩ nâng cao chất lượng bí thư đoàn cấ cơ sở trên địa bàn huyện nam đàn, tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHLÊ THỊ LANNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP cơ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN