KHO THƯ VIỆN 🔎

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         291 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giảing việc101 TÌNH HUỐNG NHẤN sự NAN GIẢILỜI GIỚI THIỆU(cho bàn tiếng Việt)Một trong những chìa khóa mỏ- ra cánh cửa thành công cho doanh nghiệp là yếu t

ố con người. Đây là yếu tó mang tính quyết định đối với khả năng phát triển bèn vừng cùa tó chức. Bất cứ khía cạnh nào trong công việc cũng phài Lây c 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

on người Làm nền tàng, bời con người chi phổi và tác động mạnh mẽ đến mọỉ vân đê xây ra trong môi trường công sờ. Vớỉ tư cách nhà quàn lý nhân sự, bạn

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

nèn nhận thức được tâm quan trọng cùa nhân tó này đế từ đó có những chính sách cũng như quy định phù hợp, nâng cao và phát triển hom nữa nhàn tố con

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải. Làm sao đẽ phát triển và thúc đấy nhàn viên, giúp họ cài thiện và nàng cao hiệu suất công việc, đồng thờỉ có những bước thăng tiến tích cực; làm thế

nào đẽ giàỉ đáp những thắc mắc cùa họ, đưa ra những câu trà lời thấu đáo v'é các vấn đê, giài quyết những màu thuẫn phát sinh trong công việc, giừa c 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

ác đồng nghiệp vói nhau, giừa cấp trên với cấp dưới... Có quá nhiêu vân dè xoay quanh "con ngườỉ" mà bạn không thể lường trước cũng như xừ lý hết dược

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

.Cố nhân có câu "Lời nói chàng mất tièn mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Theo đó, những vấn đê nan giải đêu có thê' được giải quyết thông qua c

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giảihàỉ giúp nhân viên nhận thức được những sai lâm cùa họ trong còng việc và các mối quan hệ, từ đó có sự điêu chình thích hợp. Theo đó, xuyên suốt 101 t

ình huống thường gặp tạỉ nơi làm việc trong 101 tình huống nhân sự nan gỉàl, với tư cách một nhà quàn lý, bạn sẽ có thẽ tìm được những gợi mờ và lời g 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

iàỉ thích hợp, tháo gở những khó khăn trong công tác quàn lý của mình. Bạn sẽ biết cách nói chuyện với nhân viên cấp dưới bằng sự tôn trọng, thấu hỉẽu

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

; đièu quan trọng không chì là nóỉ gì mà là nóỉ như thê nào, theo cách thức ra sao.CE nggwfrchia sè sách hay: litttt^nY.w»dQwnlpadsadLC.gm U0Cuốn sách

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giảikhó khãn với nhân viên về các vãn đè tế nhị trong motf§tfeng4AVn vỉẹd. Bên cạnh những tình hij/jmg-rẵt thân quen và thường gặp như trang phụ ờ giấc đỉ

làm, cho đèn những vân đè khăn hơn như vệ sinh cơ thế, sức khỏe cá nhân, hay nhùng vãn đê vô cùng nhạy cảm như quấy rối tình dục nơỉ công sờ, hoặc cá 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

c vấn đèluôn nhận đưực rất nhiêu sự quan tâm như thăng tiên, lương thường hay sa thài, tinh giàn biên chế...Là chuyên gia hàng đầu vê nhân sự, từng gi

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

ữ cương vị giám đốc nhân sự trong nhiều tõ chức uy tín như Time Warner Cable, Paramount Pictures, tác già Paul Falcone đã góỉ gọn và tổng kết nhiều nă

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giảio Alpha Books xuất bàn và đă trờ nên quen thuộc, hữu ích đóỉ VỚI bạn đọc. Alpha Books tràn trọng giới thiệu tớỉ độc gỉà cuốn sách này VỚI mong muốn bạ

n - những nhả quàn lý nhàn sự - sè có thêm nguồn tham khào hữu ích, hỏ trợ đắc lực trong những cuộc đòi mặt đây thừ thách VỚI nhân viên cùa mình.Hơn n 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

ửa, cuốn sách hứa hẹn không chì trờ thành người bạn đóng hành đầy thân thiết với bạn, mà còn là một tàỉ liệu thiết thực giúp bão vệ bạn và công ty khỏ

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

i những rắc rối có thế gặp phàỉ nếu ứng xử không khéo léo với nhân viên. Nhờ đó, cà bạn lẫn công ty sẻ xây dựng được một hình ành tốt đẹp hơn trong mắ

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giảinăm 2011CÒNG TY SÁCH ALPHAGIỚI THIỆU CÁC QUY TẮC ỨNG xử VỚI NHÂN VIÊNĐể thành cóng trong việc làm cho nhân viên thay đổi và thâu hiẽu, bạn cân biết mộ

t vàỉ quy tắc giao tiếp căn bản: Trước hết, hãy ghi nhớ ràng không phàỉ điều bạn nói mà chính cách bạn nói sè đem lại hiệu quà. Trong thê giói công vi 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

ệc, mọi người có xu hướng phàn ứng tương ứng: Nếu bạn thể hỉện sự tôn trọng và càm thông, bạn sẽ nhận được sự đáp trà tương xứng, ngay cả khỉ phàỉ đối

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

mặt với những hoàn cành không dễ chịu và gay gắt nhất trong công việc.Thứ haỉ, tàỉ sàn lớn nhất cùa bạn khi phàỉ đối mặt với người khác là càm giác t

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải chịu cùa mình. Ngược lại, càm giác tộỉ lồi lại mang tính hướng nội: Khỉ cảm thấy có lỗi, chúng ta thường tự vãn bàn thân và có xu hướng chịu trách nh

iệm đối với vấn đề trong tầm tay. Đó chính là Nguyên tắc Vàng cho các nhà quàn lý doanh nghiệp: Cho phép nhàn vỉên chịu trách nhiệm về những hành động 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

của họ và bạn sè "hiểu thãu trái tim họ" đồng thời khiên họ chù động thay đối bàn thân. Ngược lại, ép buộc nhân viên làm việc bằng cách chọc tức, thá

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

ch thức hay càn trờ, họ sê chổng đổi lạỉ những thay dốỉ áp đặt lên mình. Trong cuốn sách này, chúng ta sẻ thào luận các chiên lược đem lại phàn ứng tí

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giảiy đem đến cho cà người khác. Nhiều khi chúng ta đòi hòi người khác tôn trọng, cời mờ cũng như tuân thù các quy tắc xã hội nhưng lạỉ không nhận ra răng

chính mình cùng không thể hiện điều dó. Các nhà nhàn khâu học và xã hội học chì ra sự thiếu hụt trầm trọng trên thị trường lao động do những người th 101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

uộc thê hệ bùng nõ dân số (sinh sau Chiến tranh Thế giói thứ hai) nghi hưu, do đó, giữ chân nhàn viên là một vấn đè mang tính quyết định. Tuy nhiên, n

101 Tình Huống Nhân Sự Nan Giải

hiêu nhân vỉên có xu hướng làm việc cho các công ty và tách khỏi những người quàn lý cũ: Ban đâu, nhân

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn

TÌNHHUỐNGNANGIAI101 TOUGH CONVERS/VT1ON TO HAVE WITH EMPLOYEESCẩm nang quàn lý giúp dối phó với những thách thức về hiệu quà, diều hành và kỷ luật côn