KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGl YẺN THỊ LÝQUẢN LÝ XÂY DỤNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỦNG YÊU CÀU ĐÓI MỚI GIÁO DỤC Ỡ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC THỊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái NguyênỊ XÃ PHÓ YÊN, TĨNH THÁI NGUYÊNLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ LÝQUẢN LÝ XÂY D

ỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ÚNG YÊU CẢU ĐỎI MỚI GIÁO DỤCỜ CÁC TRUÔNG TIÊU HỌC THỊ XÃ PHÓ YÊN, TĨNH THÁI NGUYÊNNgành: Quán lý giáo dục Mà so: 8.14.01.14 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

LUẬN VĂN THẠC sì KHOA HỌC GIÁO DỤCNgưòi hưóng dần khoa học: PGS.TS. Nguyền Thị Thanh HuyềnTHÁI NGUYÊN’ - 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dày là công

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

trinh nghiên cứu của riêng côi. các kết quả nghiên cứu là trung thực và chưa được công bố trong bắt kỳ công trình nào khác.Thái Nguyên, tháng 6 nỗm 20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGl YẺN THỊ LÝQUẢN LÝ XÂY DỤNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỦNG YÊU CÀU ĐÓI MỚI GIÁO DỤC Ỡ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC THỊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyêni học Thái Nguyên, các Thầy giáo Cô giáo đà tham gia giảng dạy và cung cap những kiến thức CƯ bân. sâu sac. lạo điều kiện giúp dờ em trong quá trình h

ọc tập và nghiên cứu tại nhà trường.Dặc biệt, với lâm lòng thành kính, cm xin gửi lời câm mi sầu sac nhất đèn PGS.TS. Nguyền ’Thị Thanh Huyền, người d (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

à trực tiếp hướng dần khoa học và tận tình giúp đừ cm trong suốt quá trình học lập. nghiên cứu và hoàn thành luận van.Tác gia cùng xin gứi lời cam ơn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Lành dạo Phòng Giáo dục và Dào tạo thị xà Phò Yên. linh Thái Nguyên, kình đạo các trường liêu học thị xà Phô Yên cùng bạn bê. người thân dà tạo diều k

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGl YẺN THỊ LÝQUẢN LÝ XÂY DỤNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỦNG YÊU CÀU ĐÓI MỚI GIÁO DỤC Ỡ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC THỊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyêncứu và hoàn thành luận văn, mặc dù bán thân em đà luôn có gang nhimg chac chan không tránh khỏi nhưng khiêm khuy èl. Kinh mong dược sự góp ý, chi dằn

cua các ‘Thầy, các Cô và các bạn dồng nghiệp.Em xin trân trọng cam ơn!Thái Nguyên. tháng 6 nâm 2020'Tác giá luận vànNguyễn Thị LýiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

.......................................................iLỜI CÁM ƠN........................................................iiMỤC LỰC...................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Nhà Trường Đáp Ứng Yêu Cầu Đổi Mới Giáo Dục Ở Các Trường Tiểu Học Thị Xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

.......................................iiiDANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TAT...................................................ivDANH MỤC CÁC BÀNG..............

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGl YẺN THỊ LÝQUẢN LÝ XÂY DỤNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỦNG YÊU CÀU ĐÓI MỚI GIÁO DỤC Ỡ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC THỊ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGl YẺN THỊ LÝQUẢN LÝ XÂY DỤNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG ĐÁP ỦNG YÊU CÀU ĐÓI MỚI GIÁO DỤC Ỡ CÁC TRƯỜNG TIỀU HỌC THỊ