KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠi HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài:HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phongT CÔNG NGHỆ NAM PHONGGiáo viên hướng dần : Nguyễn Thị Thùy T rangSinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thanh ThùyMã sinh viên: A30684Chuyên ngành: Quán trị

MarketingHÀ NỘI-2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG —oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐê tài:HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM PHONGGiáo viên hướng dân : Nguyễn Thị Thùy TrangSinh viên thực hiện : Nguyên Thị Thanh ThùyMã sinh viên: A30684Ch

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

uyên ngành: Quàn trị MarketingHÀ NỘI-2021MỤC LỤCPHẦN 1. TÕNG QUAN VÈ CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỪU HẠN KỲ THUẬTCÔNG NGHỆ NAM PHONG..........................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠi HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài:HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong Phong...................................................................................................11.1.1.Giói thiệu chung......................

..............................................................11.1.2.Lịch sứ hình thành vờ phát triẽn................................................. Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

................11.2.Cơ cãu tõ chức cùa công ty TNHH Kỷ thuật công nghệ Nam Phong..............................................21.3.Chức năng, nhiệm v

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

ụ của từng bộ phận......................................................................21.3.1.Giám dốc...............................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠi HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài:HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong.....31.3.3.Phòng Kẽ toán..............................................................................................31.3.4.Quán lý bán hàng........

.................................................................................31.3.5.Bộ phận Kho................................................... Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

......................................41.4.Khái quát ngành nghề kinh (loanh..........................................................................4

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠi HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài:HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠi HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐề tài:HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KỸ THUẬT