KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         83 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG DẠI HỌC NỌI vụ HÀ NỘIDô THỊ THÚYTH ực HIỆN CHÍNH SÁCH BÀO TÒN VÀ PHÁ I III Y BẢN SÁC VÀN HÓA CÁC DÂN TỌC THIÊU SÓ TRẼN DỊA BÀN TÌNH L

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm ĐồngLÂM DỒNGLUẬN VÀN THẠC sĩ DỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH QUÀN LÝ CÔNGThành phố Hồ Chi Minh, 9/2020BỘ NỘI VỤTRƯỜNG DẠI HỌC NỌI vụ HÀ NỌIDÒ THỊ THĨ YTH

ỰC HIẸN CHÍNH SÁCH BÁO TÒN VÀ PHẤT HIT BẤN SẤC VÁN HÓA CÁC DÂN rọc THIẾU SỎ TRÊN DỊA BÀN TĨNH LẤM DÒNGl.rẬN VÀN THẠC SÌ BỊNH III ÓNG ƯNG DỤNGCHUYÊN NG (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

ÀNH QUÁN LÝ C ÔNG MÀ SỎ: 83.40.403Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Triệu Thế MệtThành phố Hồ ('hi Minh, 9/2020LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan, nhừng nội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

dung khoa học được trình bày trong luận vãn này là kết quà nghiên cứu độc lập cùa cá nhân tôi.Tp Hồ Chỉ .\fình, ngày 25 tháng 9 năm 2020Học viênĐỗ Thị

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG DẠI HỌC NỌI vụ HÀ NỘIDô THỊ THÚYTH ực HIỆN CHÍNH SÁCH BÀO TÒN VÀ PHÁ I III Y BẢN SÁC VÀN HÓA CÁC DÂN TỌC THIÊU SÓ TRẼN DỊA BÀN TÌNH L

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồngdà nhận dược sự hướng dần. giáng dạy. động vicn và nhiều ỷ kiến đóng góp quý báu trong suốt quá trình học lập. nghiên cứu và hoàn thiện dề tài này từ

các quý thầy giáo, cò giáo, gia dinh, bạn bè vã đông nghiệp.Trước hết. tôi xin bày tó lõng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Triệu Thế Việt dà hướng dan lận (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

lình, giúp đờ. góp < cho lôi Irong quá Irinh nghiền cứu vâ hoàn ihiện luận văn thạc sĩ cùa mình TÔI xin chân thành câm ơn Dan giám hiệu. Phòng Quan lý

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

dào tạo thạc sì Khoa Sau đại học và quý thây cô giáo ớ I rường Dại học Nội vụ Hà Nội cùng toàn thè các quý thầy cô giáo dà tạo diều kiện, giúp dờ và

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG DẠI HỌC NỌI vụ HÀ NỘIDô THỊ THÚYTH ực HIỆN CHÍNH SÁCH BÀO TÒN VÀ PHÁ I III Y BẢN SÁC VÀN HÓA CÁC DÂN TỌC THIÊU SÓ TRẼN DỊA BÀN TÌNH L

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồngdạo và công chức Phông Quan lý Văn hóa. sờ Vàn hóa. rhe ihao và Du lịch Lâm Dồng đà lạo điêu kiện và giúp đờ lôi trong quá trình học tập. thu thập tài

liệu, số liệu dế phục vụ nghiên cứu khoa học vã nhùng đóng góp ý kiên chân lình, tháng thăn đê lôi hoàn ihành luận vân thạc sì.Sau cũng, tôi xin chân (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

thành cam ơn bạn bé vã gia dinh cũa tôi dà dộng viên, giúp dờ tôi trong quá trinh học vã thực hiện dề tài này.Bang nlnrng kiến thức dà dược trang bị

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

trong quá trinh học tập. nghiên ciru song sè không iránh khôi nhùng hạn chè thiêu sót. Rai mong nhận được sư quan lâm. đóng góp ý kiến cùa quý thầy, c

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG DẠI HỌC NỌI vụ HÀ NỘIDô THỊ THÚYTH ực HIỆN CHÍNH SÁCH BÀO TÒN VÀ PHÁ I III Y BẢN SÁC VÀN HÓA CÁC DÂN TỌC THIÊU SÓ TRẼN DỊA BÀN TÌNH L

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồngáng 9 năm 2020Học viênDồ Thị ThúyBÀNG DANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TẤTTTTHUẬT NGỨVIÉT TẤT1Uy ban nhân dânƯBND2('hình sáchcs3Di săn vãn hóaDSVII4Bán sắc vãn h

óaBSVH (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Bảo Tồn Và Phát Huy Bản Sắc Văn Hóa Các Dân Tộc Thiểu Số Trên Địa Bàn Tỉnh Lâm Đồng

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG DẠI HỌC NỌI vụ HÀ NỘIDô THỊ THÚYTH ực HIỆN CHÍNH SÁCH BÀO TÒN VÀ PHÁ I III Y BẢN SÁC VÀN HÓA CÁC DÂN TỌC THIÊU SÓ TRẼN DỊA BÀN TÌNH L