KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An GiangÀN' TỈNH AN’ GIANGNgành: C hính sách côngMã số: X 34 04 02LUẬN VĂN THẠC sĩ CHÍNH SÁCH CÔNGNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC PGS. I S. I RAN MIMI TUẤNAN giant;

- 20201MỚ ĐÀU1.Tính cấp thiết cua đề tài:ơ nước ta, công tác TĐKT luôn được Đang và Nhà nước đặc biệt quan tâm ngay từ nhừng ngày đàu dựng nước và giừ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

nước. Sinh thời, Chù tịch Hò Chí Minh đặc biệt quan tâm đen công tâc TĐKT. Người từng nói: “Thi đua khen thướng là động lực phát triên và là biện phá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

p quan trọng đê xây dựng con người mới”. Ngay sau khi tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chú Cộng hòa ngày 02/9/1945. Người dà quan tâm. ban hành nh

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giangiừ nước.Đến nay. nhiều chu trương, chính sách, pháp luật về TDKT đã được ban hành và dưực sữa đôi, bỏ sung nhiêu lân đê phù hựp với tinh hình thực tiễ

n vé TĐKT trong moi giai đoạn đòi mới cua đât nước và phù hợp với tiên trình hội nhập quốc tê. Trong đó. thi đua và khen thướng là hai yêu tô luôn đượ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

c đặc biệt xem trọng, có quan hệ chặt chè và tác động biện chứng lẫn nhau. Thi đua là động lực thúc đây cá nhân, tô chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ,

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

trên cơ sở đó thực hiện việc khen thường. Khen thường vừa là kêt quả, vừa là yêu tố thúc đây phong trào thi đua phát triên. Khen thường đúng người, đú

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giangóng tác thi đua và khen thường. Luật TĐKT làn đâu tiên đà được Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI (kỳ họp thứ 4) thông qua ngày 26/11/2003,

có hiệu lực thi hãnh kề từ ngây 01/07/2004. Luật TĐKT dà được sưa đối, bò sung năm 2005 và năm 2013.Sau khi Quôc hội ban hành Luật TĐKT đèn nay. công (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

tác TĐKT trong cà nước dà cỏ nhiêu chuyên biên tích cực. Các chu trương, chinh sách và hệ2thống văn bàn quy phạm pháp luật về TĐK.T ngày càng được hoà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

n thiện, dàn đi vào nen nep, các phong trào thi đua đà thực sự góp phân vào thực hiện nhiệm vụ phát trièn kinh tế - xã hội cùa đất nước và cúa các bộ,

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang tác.....Tuy nhiên, quá trinh thực hiện pháp luật TĐK.T sau thời gian mới được ban hành đã bộc lộ những bat cập. Trước năm 2013, quy định khen thương

còn chung chung, bao quát tàt cà đỏi tượng, quá trinh xét TĐK.T ớ nhiêu tò chức, đơn vị lao dộng, sân xuàt thường xây ra trường hợp nè nang, việc khen (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

thưởng tuy có thực hiện đúng quy định nhưng kêt quà binh bâu. xét TĐK.T thường tập trung vào nhừng cán bộ lành đạo. quan lý. do hệ thống văn bàn quy

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

phạm pháp luật vê khen thương cho NLĐ trực tiêp chưa nhiêu, còn mờ nhạt, chi dên khi Luật sữa đỏi. bò sung một sò diêu cùa Luật TĐK.T 2013 và được cụ

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giangđược xem là một tiêu chi dặt ra đôi với từng đơn vị xét TĐKT.Nham cụ thê hóa các quy định của Luật TĐKT. trong đó dặc biệt đê ra các tiêu chuẩn, điêu

kiện khen thường cho nòng dân, NLĐ trục tiếp, tinh An Giang đã ban hành Quyết định số 87/2017/QĐ-ƯBND ngày 12/12/2017 về Quy chê còng tác TĐKT trên đị (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

a bàn tinh An Giang.Quá trinh thực hiện pháp luật hiện hành vê TĐKT trên địa bàn tinh An Giang và Quyết định cùa tinh nói trên cho thây, tuy đà có nhù

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

ng quỵ định cụ thề về khen thướng cho NLĐ trực tiếp, song vần còn một số mặt tồn tại nhắt định. Luật xây dựng các danh hiệu thi đua và hình thức khen

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang hình chóp; một số quy định vê thâm quyên xét tặng danh hiệu thi đua và khen thường còn thê3hiện sự bất cập. không hợp lý; quy định tiêu chuân cùa một

số danh hiệu thi đua và khen thướng cao. nhưng tiêu clìuân lại thâp hơn dan đèn xu hướng don lèn các hình thức khen thường cap Bộ và câp Nhà nước. Kh (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

en thường nhiêu cán bộ kình đạo. quân lý: khen thướng tập thê nhó và lao động trực tièp còn hạn che. chu yêu tập trung vào các kỳ đại hội.Nhiêu nơi ph

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

ong trào thi đua còn hình thức, chưa tạo động lực thi đua từ cơ sờ. từ quan chúng nhàn dàn; chưa găn kết thi đua với thực hiện nhiệm vụ chinh trị: nội

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giangkhen thướng nên tác dụng khen thưởng chưa cao; một sổ trường hợp còn thiếu chính xác. nể nang, cào bảng, chạy theo thành tích; cá biệt còn có tập thể.

cá nhân được khen thường, nhưng thành tích chưa tiêu biểu và tạo sức lan tỏa...Trước tinh hình trên, tác giã chọn đè tài.- "Thực hiện chinh sách khen (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

thướng cho người ì ao dộng trực tiếp trên địa bòn tinh An Giang” làm luận văn tốt nghiệp cùa minh, với mong muon bô sung thêm kiên thức vè công tác T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

ĐKT và làm rô nhùng vân đê còn còn tòn tại trong thực hiện chinh sách TĐKT cho NLĐ trực tièp trên địa bàn tính An Giang. Từ đó. có nhùng kiên nghị, gi

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giangiên quan dên dê tàiDo TĐKT là chũ trương lớn cũa Đãng và Nhà nước ta nên đến nay đà có nhiêu công trinh khoa học, sách tham khảo, các luận vân. các bà

i báo, tạp chi đề cập với nhiêu góc độ khác nhau về thực hiện chinh sách TĐKT cho NLĐ trực tiếp, nhung chu yểu là tập trung vào quan lý hoạt động TĐKT (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

. Cụ thè như các cuốn sách, bài báo. công trinh nghiên cứu sau: 77ww4-Sách "Đàng, Bác ỉỉô với thi chui yêu nước và công tác thi duel khen thường", Nxb

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

. Lý luận chinh trị, I lã Nội (2008). Sách dà phân tích khá kỳ nhùng vân đê lý luận, quan đièm cua Mác - Lènin. lư lương Hô Chí Minh và chinh sách của

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giangn cứu phát triên lâm phong phũ thêm lý luận VC TDKT.-Sách tham kháo: "Chu nghía Meic - Lènin. tư tương Hô Chí Minh vèi nhừng chù trương, chinh sách cù

a Dáng. Nhà nước ta về còng tác thi đua, khen thướng' của PGS. TS Nguyen rhe lliãng (2009). Cuốn sách phân tích các quan diêm của chủ nghía Mác - Lêni (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

n. tư tường Hồ ('hí Minh và chính sách của Dang và Nhà nước la về TDKT.-Dê lài nghiên cứu "Cơ sờ lý luận và thực lien dôi mới thi duel khen thường tro

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

ng giai đoạn hiện nay" cùa tác gia Trân Thị Hà (2013). Đê tài khoa học cấp Nhà nước. Ban TĐKT Trung ương. Ben cạnh trinh bày cơ sơ lý luận và thực tiề

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giangi hoạt động TDKT và quản lý Nhà nước vê TDKT. kiên nghị sữa dôi. bò sung 1 .uật TDKT de TDKT thực sự là dộng lực góp phân thúc dây phát triển kinh tế.

xà hội trong thời kỳ mới.-Bài viết "Thực hiện chinh sách khen thưởng cho người lao dộng", dâng (rèn Công Thông tin điện lư cua Bộ Nội vụ ngày 17/8/20 (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

20 cua lác gia Phạm Thu Thuỳ - Ban Thi đua Khen thường Trung ương. Bài V iêl cho thây chính sách khen thương đôi V ới NLD là nhiệm \ ụ được Dang. Nhà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

nước la quan tàm sâu sãc và dà dược quy phạm hóa tại Nghị định sò 91/2017/ND-CP. Tuy nhiên, doi tượng NI.D vần còn nhiêu ý kiến khác nhau vã chưa cỏ d

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang thè, đã cỏ nhừng hạn chê. vướng mắc cùa cơ quan nhà nước khi thực hiện trao tặng các danh hiệu TĐKT cho NLĐ. Từ đó. tác giã đà đè xuât giãi pháp thực

hiện có hiệu quả chinh sách khen thưởng đôi với NLĐ trong giai đoạn hiện nay.-Luận văn "Hoàn thiện công tác thi dua khen thướng" cúa tác gia Nguyền Đ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Khen Thưởng Cho Người Lao Động Trực Tiếp Trên Địa Bàn Tỉnh An Giang

ức Hiểu, Luận vân thạc sỳ quân trị kinh doanh. Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt nam (2016).

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC MEN KHOA HỌC XÃ HỌIMAI XUÂN THI YTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH KHEN nil ÓNG CHO NGƯỜI LAO DỌNG TRựC TIÉP TRÊN’ ĐỊA BÀ