KHO THƯ VIỆN 🔎

Dự án hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng trực tuyến cho siêu thị t ball trên kênh online, song song với kênh truyền thống

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Dự án hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng trực tuyến cho siêu thị t ball trên kênh online, song song với kênh truyền thống

Dự án hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng trực tuyến cho siêu thị t ball trên kênh online, song song với kênh truyền thống

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TÕNG QUAN11.1 Giới thiệu vê hệ thõng11.2Mục liêu11.3Phạm vi2CHƯƠNG 2: XÁC DỊNĨĨ YF.UCAU22.1Kháo sál hệ thống22.1.1Phương pháp phóng v

Dự án hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng trực tuyến cho siêu thị t ball trên kênh online, song song với kênh truyền thốngvấn22.1.2Phương pháp phân tích tài liệu122.2Phân tích hiện trạng152.3Đặc tá yêu cầu16CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẼT KẼ HỆ THÕNG193.1Các yêu cầu chức năn

g193.2Phân tích yêu cãu213.2.1Mô hình hóa chức năng213.2.2Mô hình hóa câu trúc533.2.3Mô hình hóa hành vi593.2.4Mô hinh hóa dtì liệu753.3Thiẽt kê hệ th Dự án hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng trực tuyến cho siêu thị t ball trên kênh online, song song với kênh truyền thống

õng793.3.1Thiết kẽ lớp (chuyên đôi từ sơ đò lớp mức phântíchsang mức chiếtkẽ) 793.3.2Thiel kc CSDL (chuyến dổi CSĐL lù’ mức quanniệm sang mứcvậilý) 80

Dự án hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng trực tuyến cho siêu thị t ball trên kênh online, song song với kênh truyền thống

3.3.3MôtàCSDL823.3.4Thiết kẽ và mô tà các ràng buộc CSDL873.3.5Thiel kẽ giao diện95CHƯƠNG 4: TÀI LIỆU THAM KHẢO106MỤC LỤC HÌNHHình 3-1: Sơ đô phân câp

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TÕNG QUAN11.1 Giới thiệu vê hệ thõng11.2Mục liêu11.3Phạm vi2CHƯƠNG 2: XÁC DỊNĨĨ YF.UCAU22.1Kháo sál hệ thống22.1.1Phương pháp phóng v

Dự án hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng trực tuyến cho siêu thị t ball trên kênh online, song song với kênh truyền thốngng củahệ thông21Hình 3-5: Use case “Đang ký lài khoán”24Hình 3-6: Sơ đõ hoạt động “Dăng ký”26Hình 3-7: Use case “ lìm kiếm sán phấm”27Hình 3-0: Sơ đò

hoạt động “Tìm kiểm sàn phâm”28Hình 3-9: Use case “Đãng nhập”29Hình 3-10: Sơ đồ hoạt động “Dăng nhập”30 Dự án hệ thống hỗ trợ quản lý bán hàng trực tuyến cho siêu thị t ball trên kênh online, song song với kênh truyền thống

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TÕNG QUAN11.1 Giới thiệu vê hệ thõng11.2Mục liêu11.3Phạm vi2CHƯƠNG 2: XÁC DỊNĨĨ YF.UCAU22.1Kháo sál hệ thống22.1.1Phương pháp phóng v