KHO THƯ VIỆN 🔎

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÒNG DẠI HỌC THÁNG LONG—0O0—BÁO CÁO THỤC TẬPTỐT NGHIỆPpề tài:TUYỂN DỤNG NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN ANH NGỬ APAXGiáo viên h

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apaxhướng dẫn : TS. Lê Huyền Trung Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Chi Mã sinh viên: A2S124Chuyên ngành : Quán tri Kinh doanhHÀ NỘI-2021BỌ GIẢO DỤC VÀ DÀ

O TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THẢNG LONG —0O0—BÁO CÁO THỤC TẬPTỐT NGHIỆPI)ề tài:TUYỂN DỤNG NHÂN Lực TẠI CÒNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ APAXGiáo viên hướng dẫnSinh viên Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

thực hiệnMũ sinh viênChuyên ngành: TS. Lê Huyền Trang: Nguyền Thị Chi: A28124: Quân trị Kinh doanhHÀ NỘI-2021MỤC LỤCPHẤN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VÈ ( ÔNG

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

TY co PHÀN ANH NGỮAPAX..................................................................................11.1.Quã trinh hình thành và phát triển cùa c

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÒNG DẠI HỌC THÁNG LONG—0O0—BÁO CÁO THỤC TẬPTỐT NGHIỆPpề tài:TUYỂN DỤNG NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN ANH NGỬ APAXGiáo viên h

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apaxn Công ty Cô phân Anh ngữApax.............................................................................11.2.Cơ cẩu tô chức cua công ty cô phần Anh

ngừ Apax................................21.3.('hức năng, nhiệm vụ của các phòng ban.........................................21.3.1.Giám dồc Công ty... Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

.......................................................21.3.2.Bộ phận Hành chinh........................................................31.3.3.Bộ phận

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

sales.............................................................3

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÒNG DẠI HỌC THÁNG LONG—0O0—BÁO CÁO THỤC TẬPTỐT NGHIỆPpề tài:TUYỂN DỤNG NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN ANH NGỬ APAXGiáo viên h

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRI ÒNG DẠI HỌC THÁNG LONG—0O0—BÁO CÁO THỤC TẬPTỐT NGHIỆPpề tài:TUYỂN DỤNG NHÂN LỤC TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN ANH NGỬ APAXGiáo viên h