KHO THƯ VIỆN 🔎

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         50 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

TIẺU Ll ẠN “XÂY DựNG CHIÉN Lược THÂM NHẠP THỊTRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CỦA CHUỒI NHÀ HÀNG MON III É”( THỊ TRƯỜNG THÁI LAN)Giang viên: Th.s Hồ Thị Hải ThùyK52D

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huếD - NHÓM MINIONSMarketing Quốc tế - Nhà Hàng Món HuéMINIONSCHƯƠNG III: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG. ĐÊ XƯÁT CHIẾN LƯỢC’ THÂMNHẬP THỊ TRƯƠNG VÀ BÀI HỌC KINH NG

HIỆM TỪ NHỮNG DOANHNGHIỆP DÀ ỨNG DỤNG MỎ HĨNH TƯƠNG Tự..........................32I.Lựa chọn thị trường tiềm năng để thâm nhập...............32II Đề x Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

uất chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế..........33III. Chiên lược marketing mix cùa chuồi nhà hàng Món Huê tại thị trường TháiLan................

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

........................................36IV.Bài học kinh nghiệm từ nhừng doanh nghiệp đã ứng dụng mò hình nhượngquyền thương mại.....................

TIẺU Ll ẠN “XÂY DựNG CHIÉN Lược THÂM NHẠP THỊTRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CỦA CHUỒI NHÀ HÀNG MON III É”( THỊ TRƯỜNG THÁI LAN)Giang viên: Th.s Hồ Thị Hải ThùyK52D

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huếÉT LUẬN......................................................45TÀI LIẸƯ THAM KHÁO...............................................46Marketing Quốc tế -

Nhà Hàng Món HuêMINIONSA.LỜI MỜ DẤUÁm thực cố thê nói luôn là nguòn khai thác vỏ lận \à liềm năng cữa các nhà kinh doanh. Sự da dạng trong vãn hóa âm Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

thực quê hương dặc biệt là âm thục dặc trong cùa từng vùng, miền không những mang lại nhưng nguồn thu lớn cho các chu dầu tư mà còn giúp lưu giừ và du

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

y Irì bân sac vàn hóa cùa dân lộc. Qua lay nghe khéo léo và li mi của nhùng người đau bếp, vàn hóa ầm thực cứa mồi quốc gia. mỏi đai nước được bicl đế

TIẺU Ll ẠN “XÂY DựNG CHIÉN Lược THÂM NHẠP THỊTRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CỦA CHUỒI NHÀ HÀNG MON III É”( THỊ TRƯỜNG THÁI LAN)Giang viên: Th.s Hồ Thị Hải ThùyK52D

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huếtinh hoa dặc sắc lãm nên sức hấp dần của vãn hóa vùng đai cố đò. Ngày nay Ám ihực Huế không nhùng trờ thành mội di sán vân hóa nòi tiêng cà trong và n

goài nước mà còn được đưa vào trong các mô hình kinh doanh ỉìn uống. Hiện nay ó Việt Nam, chuồi nhà hàng Món Huế thuộc tập đoàn Huy Việt Nam (Huy Viet Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

nam Group Limited) dược xem Là thương hiệu thành còng nhất mang dến nhừng món ăn có hương vị tinh túy cũa âm thực vùng cò đò. Nhăm nâng cao giá trị và

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

phát triển ván hóa ấm thưc Việt Nam trên trường quốc tế, nhóm chúng tôi có đưa ra hai thị trường đê phân tích và so sánh nham chọn ra thị trường phù

TIẺU Ll ẠN “XÂY DựNG CHIÉN Lược THÂM NHẠP THỊTRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CỦA CHUỒI NHÀ HÀNG MON III É”( THỊ TRƯỜNG THÁI LAN)Giang viên: Th.s Hồ Thị Hải ThùyK52D

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huếái nhìn lỗng quái về hai thị trường mục tiêu mà chuồi cưa hàng hướng đến và dề xuất chiến lược dê thâm nhập vào thi trường có tiềm nâng.Nội dung bài l

iêu luận gôm có 3 phân:-Chương 1: rông quan VC còng ly và chiên lược Marketing mix lại thị trường Việt Nam-Chương 2: Phân tích và so sánh hai thị trườ Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

ng mục tiêu : Thái Lan vã Singapore-Chương 3: l.ựa chọn thị trường, đê xuât chicn lược thâm nhập thị Irường và bài học kinh nghiệm lừ nhùng doanh nghi

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

ệp đà ứng dụng mô hình lưong lựB.NỌI DUNG1Marketing Quốc tế - Nhã Hãng Món HuềMINIONSCHƯƠNG I: TỎNG Ol'AN VÉ CÓNG TY VÀ CHIÉN Lươc MARKETING MIX TAI T

TIẺU Ll ẠN “XÂY DựNG CHIÉN Lược THÂM NHẠP THỊTRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CỦA CHUỒI NHÀ HÀNG MON III É”( THỊ TRƯỜNG THÁI LAN)Giang viên: Th.s Hồ Thị Hải ThùyK52D

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huếhuồi nhã hàng Món Huế chuyên nghiệp trong cung cách quân lý với liều chuẩn quốc tế, đả và dang mang đến cho thực khách nhùng lựa chọn phù hợp VỚI thu

nhập, nhung vần đảm bao nâng cao chất lượng san phàm và dịch vụ. Trong tương lai. chuồi nhà hàng Món Huế sè mớ rộng mạng lưới kinh doanh, mục tiêu đến Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

cuối nãm 2015 sê có 150 chi nhánh ờ TP HCM và Hà NỘI. Nhà hàng Món Huế chuyên phục vụ thực khách da dạng các món àn vùng miên với phong cách chuyên n

Tiểu luận xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài của chuỗi nhà hàng món huế

ghiệp cùng thièl kê không gian dộc d«áo. đà thực sự lạo dược sức hút và sự ủng hộ nhiệt tinh cùa thực khách nhiều nơi.

TIẺU Ll ẠN “XÂY DựNG CHIÉN Lược THÂM NHẠP THỊTRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CỦA CHUỒI NHÀ HÀNG MON III É”( THỊ TRƯỜNG THÁI LAN)Giang viên: Th.s Hồ Thị Hải ThùyK52D

TIẺU Ll ẠN “XÂY DựNG CHIÉN Lược THÂM NHẠP THỊTRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CỦA CHUỒI NHÀ HÀNG MON III É”( THỊ TRƯỜNG THÁI LAN)Giang viên: Th.s Hồ Thị Hải ThùyK52D