KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

LỜI CAM DOANrói xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. ('ác thông tin, tài liệu trích dần trong luận vãn dà dược ghi rõ nguồn gốc. K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao BằngKết quà nêu trong luận vãn là trung thục và chưa được ai công hố trong hất kỳ công trình nào trước đây.Cao Hằng. ngày 20 tháng 5 năm 20 ì 4Tác già luậ

n vànNguyền Xlinh ChâuLỜI CÀM ONTrước tiên, tác giã xin gửi lời câm ơn chân thành tới thầy hướng dần luận vân cúa mình, PGS.TS Nguyền Bá Uân irơng việ (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

c hướng dần lựa chọn đề tài và quá trình thực hiện luận văn này. Trong suốt quá trinh nghiên cửu, thầy dã kiên nhản hướng dẫn chi tiết, hiệu chinh và

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

kiêm duyệt tâl cà các nội dung của luận vãn. Sự hiêu bict sâu sắc về khoa học. cùng như kinh nghiệm cùa thầy chinh lã tiền dề giúp tác giá dạt dược kế

LỜI CAM DOANrói xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. ('ác thông tin, tài liệu trích dần trong luận vãn dà dược ghi rõ nguồn gốc. K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằngchú l.ộc, cồ Hà vói hon 30 năm kinh nghiệm dà giúp tác giã về nhùng thông tin. kinh nghiệm thực tế quá trình I) I XI) các (■ 1 1 1. ớ ('ao Bang. Trong

đó có bạn xông Ván Thuật ớ xà Nam l uẩn dà giúp dờ tác gia lất nhiều trong việc di thực tế vã khai thác các nguồn số liệu. Trong đó có chú Truyền, ch (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

ú Quý ỡ ('hi cục thúy lọi ('ao Bâng, anh Tường. bạn Hà ớ ('ồng ty TNini MTV Thủy nông Cao Bang dà giúp tác giá tiếp cận. khai thác thông tin về hiện t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

rạng các C l I I. ớ Cao Bâng; XC nguyên nhân nhùng tôn lại, hạn chc; xê những dịnỉi hướng phát triên thuy lợi vã lịch str quá trinh Lập quy hoạch thuy

LỜI CAM DOANrói xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. ('ác thông tin, tài liệu trích dần trong luận vãn dà dược ghi rõ nguồn gốc. K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằngong hoạt dộng dầu tư xây dựng cua linh. Trong đó có lành đạo và cán bộ LBNI) các xà Nam luân (Hòa An), xà Phong Nậm (Trùng Khánh). UBND huyện Bào Lâm

dà cung cấp một số thòng tin. số liệu.Câm ơn chị Bùi Bích Ngọc đà giúp lác già rầl nhiêu Irong việc licp cận. khai thác các tài liệu cùa thư viện Trườ (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

ng dại học Thúy lợi.Câm on các bạn Q.Ngọc, bạn 1 hanh Vân. bạn Phương ớ lop 20K121 đà khích lệ và ung hộ nhiệt tinh tác gia trong việc hoàn thành sớm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

luận vãn nãy.Tuy nhiên, đê có được kết quả này. ngoài sự nỏ lực cồ gang cùa bân ihân trong gần 2 năm vừa qua, tác già cùng rắt biết ơn Lành dạo công t

LỜI CAM DOANrói xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. ('ác thông tin, tài liệu trích dần trong luận vãn dà dược ghi rõ nguồn gốc. K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằngm ơn sâu sắc tới người vợ của mình đà không quan ngại vất vá. khó khăn đề giúp đờ, động viên và luôn sát cánh với chồng trong quãng thòi gian nhiều bi

ến dộng này.Mặc dù vậy. do trình độ. kinh nghiệm và thời gian nghicn cứu còn hạn chế nen luận văn khó tránh khôi nhùng thiếu sót. tác già mong nhận dư (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

ợc nhiều ý kiến dóng góp.('ao Bằng. ngày 20 tháng 5 năm 20ỉ4l ác già luận vànNguyền Minh ChâuDANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁTCBĐT('huân bị đâu lư;CĐT:Chu dầu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

tư:CLCT:Chat lượng công trinh;CTTLCông trinh thúy lợi:(1X1)Công trinh xây dựng;ĐTXDCT :Đầu tư xây dựng công trinh;1)1X1)Dầu lư xây dựng;GPMB:Giai phón

LỜI CAM DOANrói xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. ('ác thông tin, tài liệu trích dần trong luận vãn dà dược ghi rõ nguồn gốc. K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằngng công trinh;UBNI)Uy ban nhân dân;DANH MỤC BÀNGSỐ hiệuNội dungBâng 2.1('ác dự án nàng cấp. sữa chừa các còng trình hồ chứa cùBang 2.2Các dự án phai,

dập dâng thúy lợi (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lí Chất Lượng Các Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Trên Địa Bàn Tỉnh Cao Bằng

LỜI CAM DOANrói xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. ('ác thông tin, tài liệu trích dần trong luận vãn dà dược ghi rõ nguồn gốc. K