KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         177 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRẦN THỊ NHUNGTRUYỀN THUYẾT VÙNG LỤC ĐÀU GIANG(Nghiên cứu trên (lịa bàn huyện Quế Võ và Gia Bình, tình Bắc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh) Ninh)LUẬN VÃN THẠC sĩ NGÔN NGŨ, Vãn Hóa Và Vãn học việt namTHÁI NGUYÊN - 2019số hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông (in - DIITNhttp://lrc.t

nu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỚNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRẤN THỊ NHUNGTRUYỀN THUYẾT VÙNG LỤC ĐẢU GIANG(Nghiên cứu trên địa bàn huyện Quế Võ và Gia Bình, t (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh)

ính Bắc Ninh)Chuyên ngành: Vãn học Việt Nam Mã SỔ: 8220121LUẬN VĂN THẠC sĩ NGÔN NGỪ, VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAMNgười hưứng đẫn khoa học: PGS. TS NGUY

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh)

ỀN HÀNG PHI ONGTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bời Trung lâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.cdu.vniLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRẦN THỊ NHUNGTRUYỀN THUYẾT VÙNG LỤC ĐÀU GIANG(Nghiên cứu trên (lịa bàn huyện Quế Võ và Gia Bình, tình Bắc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh) nào.Thái Nguyên. tháng 5 năm 2019Tác giáTrần Thị NhungSố hóa bới Trung lâm Học liệu và Công nghệ thông tin ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vniiLỜI CẤM ƠNTrong

quá (rình học lập và nghiên cửu hoàn (hành luận vãn tốt nghiệp, tôi đà nhận được sự động viên, giúp đừ quý báu cùa nhiều đơn vị và cá nhân. Dầu tiên, (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh)

tôi xin chân (hành bày (o lòng biết ơn đến quý Thầy Cô (ham gia giáng dạy lớp Cao học Văn học Việt Nam khóa II. quý Thầy Cô công tác tại Phòng Sau Dạ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh)

i học Trường Đại học Khoa hoc - Đại học Thái Nguyên. Tôi cùng xin chân (hành câm ơn Ban Giám hiệu Trường THPT Quế Võ SỔI-Huyện Quế Võ - Tinh Bấc Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRẦN THỊ NHUNGTRUYỀN THUYẾT VÙNG LỤC ĐÀU GIANG(Nghiên cứu trên (lịa bàn huyện Quế Võ và Gia Bình, tình Bắc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh) lận (ình chi báo lôi (rong suối quá (rình chuẩn bị. nghiên cứu và hoàn thành luận văn.Dù đà có nhiều cổ gắng trong quá trình thực hiện, song chác chắ

n rằng luận vãn này sè khóng (hê (ránh khôi thiếu SÓI. Tôi rấl mong nhận dược sự góp ý cũa quý Thầy Cô và các bạn đồng nghiệp đề luận vấn được bồ sung (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh)

hoàn thiện nhằm giúp cho cóng rác sưu rầm và bao (ồn kho làng truyền Ihuyểl và lề hội dân gian ơ vũng dầi Lục Đầu (hang đặc biệt là hai huyện Que Võ.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Lục Đầu Giang (Nghiên Cứu Trên Địa Bàn Huyện Quế Võ Và Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh)

Gia Bình tinh Bắc Ninh cho mai sau.Xin ĩ rân trọng cam ơn!Thái Nguyên. iháng 5 nam 2019Tác giá

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRẦN THỊ NHUNGTRUYỀN THUYẾT VÙNG LỤC ĐÀU GIANG(Nghiên cứu trên (lịa bàn huyện Quế Võ và Gia Bình, tình Bắc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCTRẦN THỊ NHUNGTRUYỀN THUYẾT VÙNG LỤC ĐÀU GIANG(Nghiên cứu trên (lịa bàn huyện Quế Võ và Gia Bình, tình Bắc