KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         89 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng

https://khothuv i en .comVIỆN HÀN LÂM KHO/X HỌC XÃ HỘI VIẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌ1I.Ê TRUNG DừcQUYÈN CỦA BỊ CAN THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sụ VI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải PhòngIỆT NAM TÙ THỤC TIỄN THÀNH PHÓ HÁI PHÒNGLUẬN VĂN THẠC SĩLUẬT HÌNH SỤ VÀ TÓ TỤNG HÌNH sụHà Nội, năm 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN K

HOA HỌC XÃ HỌ1LÊ TRUNG DửcQUYÊN CỦA BỊ CAN THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sụ VIỆT NAM TÙ THỤC TIÊN THÀNH PHÓ HÁI PHÒNGNgành : Luật Hình sự và Tố tụng hìn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng

h sự Mà SỐ: 8380104NGƯỜI III ÓNG DẤN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG THỊ MINH SƠNHà Nội. nã 111 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn là còng trinh nghiên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng

cứu của riêng tôi. Các kết qua nêu trong Luận vãn chưa được công bỗ trong bất kỳ công trinh nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dần trong Luận văn

https://khothuv i en .comVIỆN HÀN LÂM KHO/X HỌC XÃ HỘI VIẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌ1I.Ê TRUNG DừcQUYÈN CỦA BỊ CAN THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sụ VI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòngĩọc viện Khoa học xã hội.Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Học viện khoa học xã hội xem xét dê lôi có ihê bão vệ Luận vãn.Tói xin chân thành cam o

n!NGƯỜI cam doanLê Trung Dức.MỤC LỤCMỞ ĐÀU................................................1Chương 1: NHƯNG VẤN DÈ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁPLUẬT VẺ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng

QUYẺN CÙA BỊ CAN TRONG TỐ TỤNG HÌNH sựVIỆT NAM..............................................7•1.1.Những vấn đề lý luận về quyền cua bị can trong tó tụ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng

ng hình sự.71.2.Quy dịnh của pháp luật về quyền của bị can và (rách nhiệm báođàm thục hiện quyển cua bị can trong tố tụng hình sự Việt Nam.......16Chi

https://khothuv i en .comVIỆN HÀN LÂM KHO/X HỌC XÃ HỘI VIẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌ1I.Ê TRUNG DừcQUYÈN CỦA BỊ CAN THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sụ VI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng...392.2.Nguyên nhân cua nhùng hạn ché trong thực hiện quyền cua bị canlại thành pho Hái Phòng............................59Chương 3: CÁC G1Á1 NÂNG CA

O CHẤT LƯỢNG Tllực 111ẸN (Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Bị Can Theo Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hải Phòng

https://khothuv i en .comVIỆN HÀN LÂM KHO/X HỌC XÃ HỘI VIẸT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌ1I.Ê TRUNG DừcQUYÈN CỦA BỊ CAN THEO PHÁP LUẬT TÓ TỤNG HÌNH sụ VI