KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         104 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

LÒI CẤM ONDe hoàn thành rốt bài luận vòn này, lôi dã nhận được rắt nhiều sự động viên, giúp đờ cứa các cá nhãn và tập thè.Trước tiên tôi xin dược gữi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng lời biết ơn chán thành nhứt tới PGS.TS. Mai ỉ'ỏn Trịnh Tiện Mòi trường Nòng nghiệp đà hướng dan và lạo diều kiện lốt nhất cho tỏi dược nghiền cứu và

thực hiện luận vàn tại bộ môn Mỏ hình hỏa và Cơ sớ dừ liệu vè mòi trường. Ona đây. lòi cùng xin gũi lò i câm on lới các anh. các chị. hạn đòng nghiệp (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

dang cóng rác tại bộ môn Mô hĩnh hóa và Cơ sớ dừ liệu về môi trường dà lặn lình giúp dờ. tạo điều kiện cho lòi nghiên cứu và thực hiện luận vãn.Tồi xi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

n gửi lời biết ơn tới ban lành dạo và thầy cô trường Dại học Thúy lợi dà luôn lạo diều kiện lốl cho lôi học lập và phái triển. Dồng thời tòi cùng xin

LÒI CẤM ONDe hoàn thành rốt bài luận vòn này, lôi dã nhận được rắt nhiều sự động viên, giúp đờ cứa các cá nhãn và tập thè.Trước tiên tôi xin dược gữi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăngling xin gưi lời cam ơn đến bạn bè, người thân, những người dà luôn sát cánh cùng lôi. chia sê và động viên lôi không ngừng no lực vươn lên trong học

rạp Cling như trong cuộc sổng.Một lan nữa lôi xin chân thành cám ơn.'Thái Nguyên, ngây thăng năm 2015TÁC GIALẻ Thị Quỳnh LiênLỜI CAM ĐOANTên tôi là: L (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

ê Thị Quỳnh Liên Mã số học viên: 138440301019i.ứp 2IKHM 121Chuyên ngành: Khoa học Môi trường Mã số: 608502Khóa học: 21 đạt 2Tòi xin cam đoan quyến luậ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

n vãn dược chinh tôi thực hiện dưới sự hưởng dần của PGS.TS. Mai Vàn l ạnh và TS. Nguyen Quang Phi V(ýi đề lài nghiên cứu trong luận văn "ửng dụng mỏ

LÒI CẤM ONDe hoàn thành rốt bài luận vòn này, lôi dã nhận được rắt nhiều sự động viên, giúp đờ cứa các cá nhãn và tập thè.Trước tiên tôi xin dược gữi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăngài nghiên cứu mến, không Irùng lạp ven các đê lài luận vãn nào tnrớc dây. do đô không có sự sao chép cua bất ki luận vãn nào. Nội dung cua luận s án đ

ược ihề hiện ihco đúng quy định, các nguồn lài liệu, lu liệu nghiên cứu và sứ dụng trong luận vãn dều dược trích dần nguồn.Ncu xây ra vân đê gi với nô (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

i dung luận vân này, lôi xin chịu hoàn loàn irách nhiệm theo quy dinh.NGƯỜI VIÉT CAM ĐOANLê Thị Quỳnh LiênMỤC LỤCMỠ ĐÂU...............................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

.......................................11.Tinh cấp thiết ciìa Đề tài...............................................12.Mục tiêu của dề tài.............

LÒI CẤM ONDe hoàn thành rốt bài luận vòn này, lôi dã nhận được rắt nhiều sự động viên, giúp đờ cứa các cá nhãn và tập thè.Trước tiên tôi xin dược gữi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăngiên cứu.................................3CHƯƠNG I: TÔNG QUAN NGHIÊN cửu..............................................51.1.rông quan về biên đôi khí hậ

u..........................................51.1.1.Hiện trạng dicn biên khí hậu trên thè giới...........................51.1.2.Hiện trạng diễn biên khí (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

hậu lại việt Nam............................91.1.3.Nguyên nhân gầy ra biên đói khí hậu.................................101.1.4.('ác biện pháp thích ứ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trăng

ng vcxi BDKH..................................141.2.Vai trò cua nước trong sán xuất nông nghiệp...........................151.2.1.Vai trò cua nước dối

LÒI CẤM ONDe hoàn thành rốt bài luận vòn này, lôi dã nhận được rắt nhiều sự động viên, giúp đờ cứa các cá nhãn và tập thè.Trước tiên tôi xin dược gữi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình Aquacrop Đánh Gia Ảnh Hưởng Của Xâm Nhập Mặn Trong Điều Kiện Biến Đổi Khí Hậu Đến Năng Suất Lúa Tại Huyện Long Phú-Tỉnh Sóc Trănga cây lúa.........................................161.2.2.2.Nước sử dụng cho canh lác lúa và sự phán ứng cùa cầy lúa đoi ven sự thiếu

LÒI CẤM ONDe hoàn thành rốt bài luận vòn này, lôi dã nhận được rắt nhiều sự động viên, giúp đờ cứa các cá nhãn và tập thè.Trước tiên tôi xin dược gữi