KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         139 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHỌA HỌCVA ĐÀO TẠOVA CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHẨT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.NƯỚC BIỂN VEN BỜ PHÍA NAM BANG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁMLUẬN ÁN TIỄN SĨ KHOA HỌC TRÁI ĐẤTTP. HÒ CHỈ MINH - 2023BỘ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVÀ ĐÀO TẠOVÀ

CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHẪT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ PHÍA NAM BANG CÔNG NGHỆ VIỄN Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

THÁMChuyên ngành: Bán đô, viễn thám và hệ thông tin địa lý Mã số: 9 44 02 14LUẬN ÁN TIẾN SÌ KHOA HỌC TRÁI ĐẤTXác nhận của Học việnThăy hướng (lân 1 Th

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

ầy hướng (lân 2Khoa học và Công nghệPGS.TS. Phạm Việt Hòa TS. Hồ Đình DuãnTP. HỒ CHÍ MINH - 2023iLÒÌ CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận án "Nghiên cứu giám

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHỌA HỌCVA ĐÀO TẠOVA CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHẨT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám. án là trung thực, chưa từng được sử dụng trong luận án nào khác.Thành phố Hỏ Chí Minh, ngày.tháng..nãm 20....Nghiên cứu sinhNGUYÊN AN BÌNHiiLỜI CẢM Ơ

NTác giả xin bày tỏ lời cảm 0*11 sâu sắc tới PGS.TS Phạm Việt ĩ lòa và TS Hô Đinh Duấn dà truyền dạt kiến (hức và kinh nghiệm, hường dân khoa học dế l Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

uận án được hoàn thành một cách tõt nhát.l ác giã xin gửi lời cam o‘n trân trọng lời Học viện Khoa học và Công nghệ, cùng các thây cô đà luôn động viê

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

n và tạo mọi điêu kiện thuận lợi nhất nong suõt quã trinh học lập và thực hiện nghiên cứu.c.uõi cùng, tác già xin trân trọng câm 0*11 Ban lành đạo Việ

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHỌA HỌCVA ĐÀO TẠOVA CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHẨT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.hố Hỏ Chí Minh, ngày...tháng....nãm 20....Nghiên cứu sinhNGUYỄN AN BÌNHiiiMỤC LỤC

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHỌA HỌCVA ĐÀO TẠOVA CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHẨT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N