KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         98 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòng

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòng

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÂO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI C

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế PhòngCÔNG TY CÓ PHAN thương mại qué phòngKHÓA LUẬN TÕT NGHIỆP ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH QUY NGÀNH: KÉ TOÁN - KIÊM TOÁNSinh viên: Bùi Thị HằngGiàng viên hướng dẫn: T

hs. Hòa Thị Thanh HưongHÀI PHÒNG - 2020BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC QUÀN LÝ VÀ ( ÔNG NGHẸ HẢI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viên: Bùi Th (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòng

ị Hăng Mã SV: 1612401039Lớp : QT 2OO2KNgành : Kê toán - Kiêm toánTên dê tài: Hoàn thiện công tác kè toán doanh thu. chi phí và xác định kết qua kinh d

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòng

oanh tại Công ty cỗ phần Thương mại Què PhòngNHIỆM VỤ ĐẺ TÀI1.Nội dung và các yêu cầu cần giài quyết trong nhiệm vụ dề tài tốt nghiệp J l ìm liiêu lý

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÂO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI C

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòngu chi phí và xác dinh kcl quả kinh doanh tại đon vị thực tập.J Đánh giá ưu khuyết diem cơ bân trong còng tác ke toán nói chung củng như công tác kè to

án doanh thu chi phí và xác định kèt qua kinh doanh nói riêng, (rèn cơ sờ dó de xuất các biện pháp giúp dơn vị (hực lập làm tot hơn công tác hạch toán (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòng

kè toán.2.Các tài liệu, số liệu cần thiếtJ Sưu tầm. lựa chọn so liệu tài liệu phục vụ công tác ke toán doanh thu chi phí và xác định kèt qua kinh doa

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòng

nh nám 2019 tại Còng tỵ CP Thương mại Què Phòng.3.Địa điềm thực tập lốt nghiệpCông ty CP Thương mại Quê Phồng.CÁN BỌ HƯỚNG DẦN DÈ TÀI TÓT NGHIỆPHọ và

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÂO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI C

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòngức kế toán doanh thu chi phi và xác định kết qua kinh doanh tại Công tv CP Thương mại Quê PhòngĐề tài tốt nghiệp dược giao ngày 30 tháng 03 năm 2020Yê

u càu phái hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 06 năm 2020Đà nhận nhiệm vụ ĐTTNĐà giao nhiệm vụ ĐTTNSinh viênGiáng viên hướng danHái Phòng, ngày tháng (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quế Phòng

nãỉìì 2020HIỆl TRƯỞNGCỌNG HÒA XÃ HỘI CHI NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC lập - Ty do - Hanh phúc

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÂO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI C

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÂO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHẸ HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI C